29.601 Uitgaven (x1000)
7. Kwaliteit openbaar bestuur

7. Kwaliteit openbaar bestuur

29.601 Uitgaven (x1000)

Kwaliteit openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Kwaliteit openbaar bestuur

In 2023 blijven wij werken aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in Limburg, om zo een steentje bij te dragen aan het herstel van vertrouwen van de Limburger in de overheid. Langs de lijnen van het door Provinciale Staten in december 2022 vastgestelde Werkplan bestuurscultuur 2023-2027 werken we ook in 2023 aan de doorontwikkeling van bestuurscultuur en integriteit in Limburg. Binnen het kader van dit werkplan is begin 2023 een pilot gestart met ProDemos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat) om de mogelijkheid te verkennen voor een provinciaal steunpunt van de organisatie in Limburg. Zodra de ervaringen uit de pilotfase zijn uitgekristalliseerd – naar verwachting medio 2023 - zullen wij uw Staten een voorstel voorleggen voor een meerjarige en wellicht structurele invulling van deze optie, inclusief een voorstel voor de daaruit voortvloeiende kosten. 

De laatste jaren neemt maatschappelijke aandacht voor de thema’s weerbaarheid, veiligheid en ondermijning toe. De Gouverneur is, vanuit zijn Rijkstaak, actief betrokken bij dit thema en hij benut zijn bestuurlijke contacten om (grensoverschrijdende) politie- en justitiesamenwerking te versterken. Om misbruik van overheidsvoorzieningen tegen te gaan, wordt het Bibob-instrumentarium geïntensiveerd. Door uitbreiding van de onderzoeks- en personele capaciteit wordt het aantal onderzoeken in het kader van de wet Bibob geleidelijk opgeschroefd van vijf tot tien per jaar naar pakweg 100 tot 120 per jaar. De structurele kosten in dit kader zijn structureel gedekt in de Programmabegroting 2023. 

De oorlogssituatie in Oekraïne bevestigt dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn en dat we hier expliciet aandacht aan moeten besteden. In mei 2024 is de Provincie Limburg gastheer van de Start Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Hierdoor krijgt het Herdenkingsjubileum 2024-2025 (“tachtig jaar vrijheid”) een bijzondere extra-lange editie. De voorbereidingen starten al in 2023 en worden in de samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2024-2025.  Naast de jaarlijkse standaard activiteiten rondom dodenherdenkingen en bevrijding (zoals het bevrijdingsfestival) zal het jubileumjaar “tachtig jaar” bevrijding extra organisatiekosten met zich meebrengen. Een voorstel over de activiteiten en de financiering hiervan wordt in 2023 aan uw Staten voorgelegd.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor het coördineren van het opstellen van intergemeentelijke plannen voor asielopvang worden we, op basis van bestuurlijke afspraken, door het Rijk gecompenseerd.  Er is een bedrag van € 0,25 mln. zowel als baten als lasten aan de begroting toegevoegd. 

Verder zijn de volgende besluiten ten laste van het begrotingsresultaat opgenomen:

  • structurele ophoging van de vergoeding statenlidmaatschap met € 0,24 mln.  
  • in lijn met voorgaande jaren is een incidenteel budget coalitievorming toegevoegd van € 0,05 mln. 
  • vanwege de complexiteit is de actualisatie van het provinciefonds vertraagd. Daarom is in IPO-verband besloten om de regeling "bijdrage oplossen Zeelandproblematiek" in 2023 voort te zetten. Deze structurele bijdrage van € 0,75 mln.  zal later bij de herijking van het provinciefonds via het provinciefonds lopen. 

In uitvoering van motie 2958 is een bijdrage € 0,56 mln. voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië opgenomen ten laste van de post onvoorzien. 

De overige mutaties hebben een financieel technisch karakter.  Zo verschuift een deel van de personele lasten naar programma 6.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Voorjaarsnota
Lasten
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 247
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 1.363
713 Internationalisering en Public Affairs -1.336
790 Personele lasten programma kwaliteit openbaar bestuur -2.386
791 Kapitaallasten programma kwaliteit openbaar bestuur 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur -2.112
Totaal Lasten -2.112
Baten
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 247
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 247
Totaal Baten 247
Saldo van baten en lasten 2.359