184.106 Uitgaven (x1000)
3. Regionale bereikbaarheid en OV

3. Regionale bereikbaarheid en OV

184.106 Uitgaven (x1000)

Regionale bereikbaarheid en OV

Terug naar navigatie - Regionale bereikbaarheid en OV

Het op orde houden en versterken van de regionale bereikbaarheid en het Openbaar Vervoer in Limburg houdt onze samenleving in beweging. De grote maatschappelijke opgaven waar de Provincie Limburg aan werkt vragen hier nadrukkelijk om. Specifiek voor Limburg is extra aandacht voor de internationale context bij het realiseren van een vlot, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen. Door het gerichte aanbod van mobiliteitsvoorzieningen wordt bijgedragen aan aantrekkelijke en bereikbare stedelijke gebieden, een vitaal platteland, versterkte  economische clusters waaronder de logistieke sector en vrijetijdseconomie . 

De Provincie heeft een wettelijke taak om de Provinciale infrastructuur en het regionale Openbaar Vervoer te beheren. Daarnaast vervult  de Provincie een actieve rol in het versterken van het landelijke (water-) wegen en railnet zodat ook de Limburgers daar optimaler gebruik van kunnen maken. Vanuit onze rol worden knelpunten in het gebruik hiervan gesignaleerd en geagendeerd bij de verantwoordelijke  lokale en (inter-)nationale spelers. Het bijdragen aan en beïnvloeden van uitgaven van andere overheden en partners is bepalend voor hoe de Limburgers reizen en bewegen. Daarin ligt óók de publieke opgave.

Ongeveer een kwart van de Provinciale begroting wordt uitgegeven aan bereikbaarheid. Hiervan nemen het beheer van Provinciale Infrastructuur en de OV concessie meer dan 90% voor hun rekening. In februari 2020 werd door Provinciale Staten een besluit genomen over de heroverweging van de Limburgse mobiliteitsopgaven. Sindsdien wordt de voortgang van de lopende mobiliteitsopgaven ter verantwoording voorgelegd aan Provinciale Staten via halfjaarlijkse voortgangsrapportages: het Integraal Programma Mobiliteitsopgave Limburg (IPML).

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor het realiseren van de programmadoelen van dit programma worden financiële middelen geraamd zowel in jaarlijkse exploitatiebudgetten (reguliere middelen), als in de langdurige investeringen. De bijstelling van de begroting leidt binnen dit programma tot een voordelig resultaat van € 1,18 mln.  Er zijn echter een aantal financieel-technische mutaties die dit beeld vertroebelen. Zo dalen lasten van personeel (verschuiving naar programma 4) en  overige  zaken omdat er sprake is van activeren en afschrijven.  Daarnaast is sprake van verschuivingen en faseringen waarmee de begroting wordt bijgesteld. Het gevolg hiervan is dat de lasten binnen dit programma dalen met € 0,73 mln.  Er is geen sprake van nieuw beleid.  Zonder de genoemde aanpassingen zijn onderstaande mutaties van belang.

Bij de programmabegroting hebben we besloten samen met partners, waaronder het Rijk,  de ontwikkelingen in o.a. de logistiek in goede banen te leiden. Hiervoor is samen met vijf projectpartners een Grant Agreement ondertekend. Daarin zijn voorwaarden opgenomen voor het uitvoeren van studies ter voorbereiding van de verbetering van de infrastructuur en capaciteit aan de havenzijde van de binnenvaart en is op basis daarvan een Europees subsidie ontvangen.  Hiermee was in de primitieve begroting nog geen rekening gehouden. Het totale bedrag (€ 6,81 mln. meerjarig) is als last en baat opgenomen in de begroting en daarmee resultaatneutraal. Voor 2023 is dit effect € 2,10 mln.

Daarnaast geeft de Provincie invulling aan het fietsbeleid (aanleg fietsinfrastructuur en gedragsbeïnvloeding). Door prijsstijgingen van grondstoffen is een aantal fietsinfra-projecten duurder geworden.  Hiervoor is een bedrag van € 1,05 mln. extra beschikbaar voor investeringen. Het bestaande lastenbudget wordt hierbij ingezet voor investeringen, waardoor deze lasten dalen, maar de kapitaallasten juist stijgen. De Provincie wil daarnaast ook bijdragen aan de gestegen realisatiekosten van gemeentelijke projecten.

Investeringen

In de Programmabegroting 2023 is rekening gehouden met investeringen in weginfra. Zo zijn afschrijvingskosten begroot voor reguliere vervangingsinvesteringen. Daarnaast is er ruimte begroot in de afschrijvingslasten om risico's die leiden tot prijsverhogingen op te kunnen vangen. In deze voorjaarsnota is een investeringsbesluit opgenomen voor investeringen, waarmee in de Programmabegroting 2023 al rekening is gehouden. Het betreft  aanvullende kredieten als gevolg van risico's die hebben geleid tot hogere kosten (o.a. provinciale bushaltes, BPL, N270 Via Venray, N598 Hut de Plank),  herprioritering/ verschuiving (in verband met overdracht provinciale weg), investeringen die door het Rijk worden gefinancierd (specifieke uitkeringen voor verkeersmaatregelen en plaatsen stikstofscherm) en een krediet dat is komen te vervallen. Alle kapitaallasten worden opgevangen binnen de in de begroting reeds geprogrammeerde lasten, danwel middels de risicocomponent binnen de kapitaallasten zoals opgenomen bij de begroting 2023. Dit alles binnen de afspraken van de op het moment van besluitvorming vigerende financiële verordening.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Voorjaarsnota
Lasten
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement -608
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 2.104
322 Fiets -1.050
324 Weginfra -1.060
390 Personele lasten programma regionale bereikbaarheid en OV -1.052
391 Kapitaallasten programma regionale bereikbaarheid en OV 933
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer -734
Totaal Lasten -734
Baten
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 2.104
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 2.104
Totaal Baten 2.104
Saldo van baten en lasten 2.838
Stortingen
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
324 Weginfra 300
391 Kapitaallasten programma regionale bereikbaarheid en OV 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 300
Totaal Stortingen 300
Onttrekkingen
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement -608
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 7.269
322 Fiets -8.319
324 Weginfra 300
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer -1.358
Totaal Onttrekkingen -1.358
Saldo mutatie reserves -1.658