109.850 Uitgaven (x1000)
1. Regionale economie

1. Regionale economie

109.850 Uitgaven (x1000)

Regionale economie

Terug naar navigatie - Regionale economie

De economische ontwikkeling in Limburg staat onder druk vanwege onder andere beperkingen in toegang tot energie en juridische uitspraken in het stikstofdossier. Onder invloed van klimaatverandering, oorlog en mondiale ziekte uitbraken, worden de energie- en circulaire transities versneld ingezet. Wij voelen de urgentie om dit een vertaling op regionale schaal te geven. Transities waarop wij met het Missiegedreven Economisch Beleidskader, het kader Circulaire Economie Limburg en het Beleidskader Limburgse landbouw- en agrifoodsector 2020-2023: Koers naar de toekomst al volop inspelen. 

Vanuit het vastgesteld beleid en onze provinciale rol stimuleren we nieuwe innovaties, ondersteunen we nieuwe ketens en geven we zelf ook het goede voorbeeld in bijvoorbeeld ons inkoopbeleid. We ondersteunen langjarig het MKB-innovatieprogramma Limburg toekomstbestendig dat door LIOF wordt uitgevoerd. Aanvullend zijn er bij LIOF diverse faciliteiten ondergebracht om ondernemerschap en innovatiekracht van het Limburgse MKB te stimuleren (Limburg Startup Capital Fund, acquisitie). Voor innovatie in de toeristisch recreatieve sector voert LIOF het programma LimburgToerisme uit. 

Door de bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen op Chemelot Industrial site en de Brightlands Chemelot Campus en samen met overheidspartijen is een ambitie uitgewerkt om de transitie naar de meest duurzame, klimaat neutrale chemische site in Europa te worden. Daartoe is een samenhangend programma van innovaties, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën en productieprocessen door gebruik van duurzame energiebronnen en (her)gebruik van hernieuwbare materialen ingezet met als doel om in 2050 volledige klimaat neutraliteit te bereiken (Chemelot Circular Hub).    

Provinciale Staten hebben middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de Brightlands campussen (juni en december 2022 en februari 2023). Het betreffen middelen voor het versterken van de campusorganisaties, voor het opzetten van R&D-programma’s en projecten én het versterken van de kennisinfrastructuur.  

Voor het versterken van Brightlands Smart Services Campus hebben Provinciale Staten tot 2030 een bedrag van € 0,30 mln. per jaar beschikbaar gesteld. De wijze waarop de campusorganisatie deze middelen wilt inzetten in de jaren 2023, 2024 en 2025 is opgenomen in het jaarplan 2023 van de organisatie.  De extra middelen voor het versterken van de campusorganisatie van Brightlands Campus Greenport Venlo bedragen, tot 2030, maximaal € 1 mln. per jaar. De wijze, waarop de campusorganisatie deze middelen wil inzetten in de jaren 2023, 2024 en 2025, is opgenomen in het jaarplan 2023.  Extra middelen voor Brightlands Maastricht Health Campus worden ingezet om de campus verder te versterken door in te zetten op community building, betere selectie en begeleiding van wetenschappelijke ideeën naar concrete producten diensten of therapieën door spin off bedrijven op te richten en het ontwikkelen van een nieuwe incubator. Dit in lijn met het Statenbesluit van juni 2022 en vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van december 2022.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De begrotingswijziging voor het programma Regionale economie sluit met een voordelig resultaat van € 1,88 mln. Dit is vooral het gevolg van dividendinkomsten. Verder dalen de lasten met € 3,11 mln. in 2023.  Dit betreft een tijdelijk effect als als gevolg van de financiële uitwerking van de businesscase MAA.  De belangrijkste mutaties lichten wij verder toe:

Voor het continueren van dit beleid vragen we bij deze Voorjaarsnota aan Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van de stelpost Brightlands ten behoeve van:

  • Realisatie Brightlands Office: In het Statenbesluit van 24 juni 2022 zijn door Provinciale Staten middelen beschikbaar gesteld voor de inrichting van een Brightlands Office. Het Office heeft als doel om de wervingskracht van Limburg op nationale en Europese fondsen te bundelen en te versterken. Op 20 december 2022 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het beschikbaar stellen van € 0,15 mln. uit de stelpost voor de realisatie van het Brightlands Office. In een mededeling portefeuillehouder van 20 december 2022, zijn Provinciale Staten hierover geïnformeerd.
  • Kapitaalstorting Maastricht Health Campus BV:  Deze middelen worden voor BMHC ingezet om de campus verder te versterken door het verder ontwikkelen van de community, betere selectie en begeleiding van wetenschappelijke ideeën naar concrete producten, diensten of therapieën (door bedrijven op te richten en deze op te schalen) alsmede het ontwikkelen van een nieuwe incubator. Dit in lijn met het Statenbesluit van 24 juni 2022 en vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van 22 december 2022. Het bedraagt € 0,15 mln.  per jaar voor de jaren 2023, 2024 en 2025. UM en MUMC+ zullen beiden hetzelfde bedrag storten. In 2025 zal een evaluatie plaatsvinden als input voor besluitvorming om eenzelfde bijdrage te leveren voor de jaren in de periode tot 2030.
  • Kapitaalstorting Brightlands Campus Greenport Venlo BV: De extra middelen voor het versterken van de campusorganisatie van BCGV bedragen, tot 2030, maximaal € 1 mln.  per jaar. De wijze, waarop de campusorganisatie jaarlijks € 0,60 mln. van deze middelen wilt inzetten in de jaren 2023, 2024 en 2025, is opgenomen in het jaarplan 2023 van BCGV BV. De inzet van de middelen is in lijn met het Statenbesluit van 19 december 2022. Het jaarplan 2023 is in de aandeelhoudersvergadering van 21 december 2022 goedgekeurd door de aandeelhouders. Daarnaast hebben de aandeelhouders aan het goedkeuren van de begroting 2023 verbonden dat er binnen CVGV vastgoedexpertise aan de organisatie moet worden toegevoegd gedurende een periode van maximaal 2 jaar. Voor het financieren van deze uitbreiding in capaciteit wordt jaarlijks maximaal € 0,20 mln. (2023 én 2024) van de resterende middelen voor het versterken van de campusorganisatie aangewend.

Daarnaast zijn in deze voorjaarsnota de volgende PS-besluiten verwerkt: 

De overige financiële wijzigingen hebben betrekking op uitvoering van bestaand beleid en/of kaders.  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De jaarlijkse provinciale bijdrage ten behoeve van de instandhouding luchthaven infrastructuur MAA bedroeg gemiddeld € 0,80 mln. per jaar en is op basis van de onderhoudsplanning van Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur BV (MAABI BV) bevoorschot. Tot en met 2022 is in lijn met de onderhoudsplanning, meer uitgegeven aan onderhoud (onder andere verbouwing passagiersterminal) dan gemiddeld begroot (zie ook Informerend stuk inzake 12e voortgangsrapportage na herziening basisrapportage MAA). Op 16 december 2022 (Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport) hebben Provinciale Staten onder andere ingestemd met een investeringskrediet voor achterstallig onderhoud (in de vorm van een agiostorting) van € 23,9 mln. Derhalve kan de jaarlijkse in de begroting opgenomen € 0,80 mln. ten behoeve van instandhouding luchthaven infrastructuur MAA komen te vervallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Hiermee kan  tevens de hogere bijdrage uit eerdere jaren van € 1,56 mln. genivelleerd worden.; 
  • Van de resterende post ‘niet’ economische diensten van algemeen belang (NEDAB) 2022 van € 0,28 mln. wordt voor € 0,13 mln. gereserveerd voor de regeling preventieve maatregelen ter voorkoming dakbeschadiging door vliegtuigen van Maastricht Aachen Airport (zie ook mededeling portefeuillehouder van 17 februari 2022). De resterende NEDAB 2022 van € 0,14 mln.  vallen  vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.
  • Voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3) is het subsidieplafond Landbouw paragraaf 2a 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2022' opgehoogd met het restant van het subsidieplafond Water (€ 0,61 mln. ) en de resterende middelen van deze POP3-periode beschikbare middelen voor Landbouw (€ 0,22 mln.).  Deze ophoging  van totaal € 0,83 mln.  betreft 50% Europese cofinanciering en 50% Provinciale cofinanciering;
  • Voor de uitvoering van het Just Transition Fund is totaal € 1,69 mln. beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2027. Deze uitvoeringskosten komen ten laste van bestaande middelen;
  • Diverse interreg projecten Vlaanderen-Nederland en Duitsland-Nederland.

Het financiële overzicht hieronder laat zien dat het totaal van de geraamde lasten van dit programma is afgenomen met € 3,11 mln.  Dit beeld ontstaat met name door de fasering van de inhaal NEDAB van de luchthaven MAA € 10,9 mln. en de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van Transitie MAA (PS 16-12-2022)  en de kennis as projecten  University College Venlo en Healthy Eating and Food Innovation (PS 19-12-2022). 

De hogere baten betreffen met name de verwachte rente uitkering van Chemelot Campus Vastgoed C.V.  

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Voorjaarsnota
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 360
112 MKB, logistiek en industrie 72
113 Brightlands Kennis/As 3.764
114 Maastricht Aachen Airport -7.442
121 Toerisme en recreatie -266
122 Innovatieve landbouw 399
123 Regiodeal Noord-Limburg 0
Totaal 1 Regionale economie -3.112
Totaal Lasten -3.112
Baten
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 1.435
123 Regiodeal Noord-Limburg 0
Totaal 1 Regionale economie 1.435
Totaal Baten 1.435
Saldo van baten en lasten 4.547
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 3.936
114 Maastricht Aachen Airport 762
Totaal 1 Regionale economie 4.698
Totaal Stortingen 4.698
Onttrekkingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 2.026
Totaal 1 Regionale economie 2.026
Totaal Onttrekkingen 2.026
Saldo mutatie reserves -2.672