Prestaties (37)

1.1.1. Natuur, biodiversiteit en fauna

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Limburg beschikt over een rijke natuur. In 2027 is het natuurnetwerk gerealiseerd en dit wordt goed beheerd. Het netwerk biedt daarmee leefgebied aan gezonde populaties van dier- en plantensoorten. Door groenblauwe dooradering en agrarisch natuurbeheer leven er populaties en soorten die aan het agrarisch cultuurlandschap zijn verbonden. Het gebruik van de leefomgeving is dusdanig dat ook algemeen voorkomende soorten het goed doen. De natuur is voor iedereen goed beleefbaar.  Het bosareaal is toegenomen. Limburgers houden rekening met de natuur en leven de natuurwetgeving na. Dierpopulaties zijn in evenwicht met de omgeving en veroorzaken geen onaanvaardbare schade aan andere belangen. Invasieve soorten bedreigen de Limburgse biodiversiteit niet. 

Tijd

In 2024 wordt vanuit wettelijke taken en in aansluiting op maatschappelijke opgaven invulling gegeven aan behoud en herstel van de biodiversiteit, in een natuurinclusieve samenleving. 

Geld

Voor de uitvoering van product natuur, biodiversiteit en fauna wordt de begroting via deze voorjaarsnota als volgt bijgesteld:

verlaging van de lasten in 2024 met € 1,16 mln.

 • verbijzondering budget voor N2000 onderzoeken € 3 mln. gefaseerd over 2 jaar. 2024 € 0,76 mln. 2025 € 2,24 mln. voor het verrichten van onderzoeken naar te treffen maatregelen voor een gunstige instandhouding van soorten en habitats. Dekking vanuit product 112 uitvoering maatregelen N2000 beheerplannen;
 • inzet SPUK L29 monitoring € 0,13 mln.  ten behoeve van het uitvoeren van de landelijke business case natuurmonitoring (VHR compleet) om de inzet van ambtelijke capaciteit  te dekken; 
 • fasering van  budget voor agrarisch natuurbeheer (ANLB) naar begrotingsjaar 2028, betreft restantmiddelen ANLB  subsidiebeschikking 2016-2022 ter dekking van de jaarschijf 2028 € 2,17 mln. (GS-besluit 22-8-2023) ;
 • structurele verhoging van de personele lasten € 0,12 mln. in 2024 en € 0,15 mln.  in 2025 ev.

SPUK middelen worden budgettair neutraal (zowel voor de last, als voor de baat, opgenomen in de begroting.

de baten worden in 2024 verhoogd met € 0,13 mln.,

 • dekking inzet SPUK L29 monitoring.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

O

1.1.2. Limburgs programma Landelijk Gebied

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Via het Limburgs Programma Landelijk Gebied wordt in 2024 naar verwachting 100 hectare omgevormd naar natuur en zal er daarnaast 110 hectare provinciaal bezit als natuur worden ingericht. Dit ter completering van het Natuurnetwerk Limburg NNL (natuurpact 2013), waarbij in 2027 1270 ha natuur is ingericht en voor 990 ha nog functieverandering nodig is. 

Daarnaast geven wij reeds uitvoering aan diverse SPUK's, waaronder de Quick Wins 2022, Maatregel Gerichte Aankoop (MGA) en ondersteuning van de Rijksaanpak rondom Piekbelasting.

Ook wordt de uitvoering van de zogenaamde maatregelpakketten (wanneer deze door het Rijk zijn goedgekeurd en voor financiering in aanmerking komen) opgestart, onder andere door het verlenen van subsidie. Daarnaast worden diverse aanvragen voor rijksmiddelen voorbereid, waaronder een aanvraag voor de tweede SPUK-programma Natuur, de Maatregel Gerichte bedrijfsbeëindiging (MGB) en de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (RpmP).

Tijd

De transitie van het landelijk gebied is een proces dat loopt tot en met 2035.
De meest urgente doelen en opgaven zijn:
1.    Het voorkomen van verslechtering van de natuur in N2000-gebieden (per direct);
2.    Het realiseren van de ontwikkelopgave natuur (2027);
3.    De kwaliteits- en kwantiteitsdoelen voor grond- en oppervlaktewater (2027).

Geld

Voor de uitvoering van product Limburgs programma landelijk gebied wordt de begroting via deze voorjaarsnota als volgt bijgesteld:

verlaging van de lasten in 2024 met € 1,49 mln.

 • dekking voor product 1.1.1. verbijzondering budget voor N2000 onderzoeken -/- € 3 mln. vanuit uitvoering maatregelen N2000 beheerplannen;
 • verschuiving van product landbouw naar programma 3 in de begroting en de hiermee verband houdende -/- € 10 mln. voor blijversfonds coalitieakkoord middelen;
 • inzet SPUK L8 MGA aankoop piekbelasters € 13,65 mln. ten behoeve van de notariële aktes die dit jaar afgewikkeld worden, voor sloopkosten, vergoeding productierechten, zonnepanelen, afwaardering percelen en opstallen;
 • cofinanciering GLB/NSP voor de openstelling van het subsidieplafond voor integrale gebiedsontwikkeling € 0,05 mln.; en voor 2025 € 2,24 mln.  Dekking vanuit de stelpost GLB/NSP (voorjaarsnota 2022) binnen programma 9 Financiën en overhead;
 • inzet SPUK L25 provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied t.b.v. coulance regeling aankoop piekbelasters € 0,22 mln. ;
 • inzet SPUK L32 uitvoering aanpak piekbelasting € 0,45 mln. voor de jaren 2024 en 2025. De aanpak piekbelasting biedt de doelgroep extra mogelijkheden om versneld hun uitstoot van stikstof fors te reduceren. De betrokken agrarische ondernemers kunnen een beroep doen op ondersteuning van onder meer zaakbegeleiders van regionale uitvoeringsteams. ;
 • structurele verhoging van de personele lasten € 0,12 mln. in 2024 en € 0,16 mln. in 2025 ev.

SPUK middelen worden budgettair neutraal (zowel voor de last, als voor de baat) opgenomen in de begroting.

de baten worden in 2024 verhoogd met € 14,33 mln.

 • inzet SPUK L8 MGA t.b.v. aankoop piekbelasters € 13,65 mln.
 • inzet SPUK L25 t.b.v. coulance regeling aankoop piekbelasters € 0,22 mln.
 • inzet SPUK L32 uitvoering aanpak piekbelasting € 0,45 mln. voor de jaren 2024 en 2025.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

1.1.3. Landschap

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Limburg beschikt over een rijk en afwisselend landschap. In de langjarige transitieopgave van het landelijk gebied zetten wij in op het versterken van de landschappelijke (kern)kwaliteiten via de grote programma’s zoals het LPLG. Dit veelal door het stapelen van doelen. De focus ligt hierbij op behoud, bevordering, beheer en beleving van het landschap. Dit onder andere door versterking van de groenblauwe dooradering en vergroting van het bosareaal. Wij leveren maatwerk en regelingen gericht op het stimuleren van initiatieven van vrijwilligers, agrariërs en andere inwoners die gericht zijn op het onderhouden en beheren van landschap en natuur. Via ondersteuning van de grensparken en Nationale parken versterken we de samenwerkingsprocessen gericht op versterking van de unieke kwaliteiten van de grensoverschrijdende Limburgse landschappen.

Tijd

In 2024 staat de subsidieregeling landschapselementen en voedselbossen open, gericht op versterking van de groenblauwe dooradering. Wij ondersteunen de nieuwe periode van het EU-programma LEADER (Zuid-Limburg en Weerterland) die in 2024 is opengesteld. De transitie van het landelijk gebied is een proces dat loopt tot en met 2035. Vanuit de nationale en provinciale opgaven en tijdstermijnen rond natuur, water, landbouw en landschap worden in synergie met de grote programma’s zoals het LPLG en WRL de Limburgse landschappelijke (kern)kwaliteiten versterkt.

Geld

Voor de uitvoering van product Landschap wordt de begroting via deze voorjaarsnota als volgt bijgesteld:

verhoging van de lasten in 2024 met € 0,91 mln.

 • cofinanciering GLB/NSP openstelling subsidieplafonds voor Leader Weerterland en Zuid Limburg € 0,92 mln; dekking vanuit de stelpost GLB/NSG (voorjaarsnota 2022)  binnen programma 9 Financiën en overhead;
 • subsidie aan het samenwerkingsverband Bocagelandschap 2024-2025 2 maal € 0,06 mln. , dekking vanuit de restantmiddelen van de Nota landschap verbindt Limburg  (binnen dit product) (GS 23-4-2024);
 • structurele verhoging van de personele lasten € 0,05 mln. in 2024 en € 0,06 mln. in 2025 ev.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

1.3.1. Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Limburg beschikt over een natuurlijk, veerkrachtig en gezond watersysteem. De beken zijn schoon, lopen meanderend door het landschap, zijn ecologisch gezond en passeerbaar voor vissen. De beken kunnen omgaan met langere perioden van droogte en sterke neerslag. Er is weinig wateroverlast vanuit de beken en ze vallen zo weinig mogelijk droog. De natuur en de landbouwgebieden hebben een aanvaardbare last van droogte en er is voldoende grondwater van een goede kwaliteit voor drinkwater, voedselvoorziening, natuur en industrie.

Tijd

In 2024 ondersteunt de Provincie Limburg via eigen middelen en subsidie van het (Rijks) Deltafonds Hoge Zandgronden (DHZ) een gebiedsgerichte uitwerking, waarbij droogte in samenhang met andere doelen wordt aangepakt .
In 2024 wordt het waterveiliger maken van ons regionaal watersysteem in Limburg voortgezet via het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). De provincie participeert samen met het Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten in dit programma.
In 2024 ondersteunen wij de 4 Limburgse (gemeentelijke) waterregio's met het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen.

Geld

Voor de uitvoering van product Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem  wordt de begroting via deze voorjaarsnota als volgt bijgesteld:

verhoging van de lasten in 2024 met € 28,89 mln.

 • inzet SPUK E87 DHZ in subsidieregelingen € 19,90 mln.  in 2024 en € 6,31 mln. in 2025, inclusief € 6 mln. provinciale cofinanciering waarvan  € 4,56 mln. in 2024 en € 1,44 mln. in 2025. Tijdelijke regeling stimuleren van maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater, Deltaplan Hoge Zandgronden Zuid: ’Weerbaar tegen watertekort’;
 • inzet SPUK L31 Uitvoering bestuursovereenkomst nitraat 2023 van € 0,80 mln. , tbv subsidieverlening LLtB.  Sinds 2017 wordt in de 34 meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden  van Nederland gewerkt aan het reduceren van de nitraatuitspoeling uit agrarische bronnen door het aanpassen van de agrarische bedrijfsvoering in het kader van de bestuursovereenkomst 'Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwater-beschermingsgebieden'.;
 • inzet SPUK E102 Beekdalen zijrivieren Maas € 12,73 mln.  Met deze uitkering wordt een impuls gegeven aan het water robuust maken van het regionaal watersysteem in Limburg. De beekdalen van de zijrivieren van de Maas in Limburg worden weerbaarder gemaakt tegen extreme neerslag zodat schade en ontwrichting door overstroming van het regionale watersysteem wordt verminderd en/of voorkomen;
 • raming subsidie risk-factory dekking door aanwending van de reserve waterveiligheid en bodem van € 1,00 mln. ;
 • vaststelling en uitvoering aanvalsplan waterkwaliteit € 0,40 mln. voor 2024 en € 1,60 mln. voor 2025 dekking door aanwending van de programmareserve water en bodem ;
 • structurele verhoging van de personele lasten € 0,06 mln. in 2024 en € 0,08 mln. in 2025 ev.

SPUK middelen worden budgettair neutraal (zowel voor de last, als voor de baat) opgenomen in de begroting.

de baten worden in 2024 verhoogd met € 28,88 mln.

 • inzet SPUK E87 DHZ tbv openstelling subsidieregelingen € 15,35 mln. in 2024 en € 4,86 mln. in 2025;
 • inzet SPUK L31 uitvoering bestuursovereenkomst nitraat € 0,80 mln.;
 • inzet SPUK E102 Beekdalen zijrivieren Maas € 12,73;

de programmareserve  water en bodem wordt aangewend ter dekking van vaststelling en uitvoering van het aanvalsplan waterkwaliteit € 0,40 mln. in 2024 en € 1,60 mln. in 2025;

de reserve waterveiligheid wordt aangewend ter dekking van de subsidie risk-factory voor € 1 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

1.3.2. Waterveiligheid Maas

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Wij werken als partner door aan  het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de diverse hoogwaterprojecten  en lopen op schema. Voor alle hoogwaterprojecten geldt dat de provincie geen trekkende rol heeft.

Vanuit onze rol als gebiedsregisseur blijven we ook aandacht vragen voor een goede invulling van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij pleiten wij voor maatwerk en innovatieve oplossingen voor de dijkverbetering. 

Inmiddels heeft het ontwerp-Programma voor Integraal Riviermanagement ter inzage gelegen.  Alhoewel het ontwerp-Programma onvoldoende concreet is, is er voldoende aandacht is voor de problematiek in de rivieren, namelijk het op orde brengen van de rivierbodemzorg en de ruimte voor voldoende bergings- en afvoercapaciteit in de Maas, rekening houdend met klimaatverandering.

Tijd

De hoogwaterprojecten worden hoofdzakelijk getrokken door het Waterschap Limburg. Een aantal hiervan moet in 2024 tot definitieve plannen komen en zodanig zijn voorbereid dat de projecten tot uitvoering komen; enkele 'andere' projecten werken verder in de verkenningsfase.  Alle projecten liggen op schema om de doelen te behalen in 2024.

Het definitieve Programma voor Integraal Riviermanagement zal, uiterlijk in het derde kwartaal van 2024, worden vastgesteld.

Geld

Voor de uitvoering van product Waterveiligheid Maas wordt de begroting in deze voorjaarsnota bijgesteld:

verhoging van de lasten in 2024 met € 0,53  mln.:

 • Procesmiddelen Maasdal € 0,13 mln. m.b.t.  Regioproces en IRM Maasvallei en een  bijdrage aan het Programmabureau Delta Maas. Dekking vind plaats uit de post voor onvoorziene uitgaven (programma 9 Financiën en overhead). Het betreft met name een (jaarlijkse) bijdrage aan het programmabureau Delta Maas  op grond van bestuurlijke afspraken met diverse overheidspartners. 
 • Verkenningskosten Maasproject  Vierwaarden ad € 0,40 mln.  De provincie  draagt hiermee voor 2024 bij  aan de verkenningskosten  in dit Maasproject  (incl.  Jachthaven Venlo) conform fasering  zoals in de bestuursovereenkomst afgesproken. Dekking  vind plaats uit de bestemmingsreserve Waterveiligheid Limburg. 

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

1.3.3. Bodemvitalisering

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Resultaat spoor 1: een scherper zicht op en inzicht in het speelveld, hetgeen het mogelijk maakt om zo precies mogelijk te acteren;

Resultaat spoor 2: het opdoen van ervaring en daarmee verkrijgen van (randvoorwaardelijk) inzicht op basis waarvan tot een doelgerichte inzet van instrumenten en middelen kan worden gekomen;

Resultaat spoor 3: een adequate en toegankelijke vorm van deling en borging van kennis en ervaring betreffende bodemvitaliteit en - vitalisering.

Tijd

Werken aan een betekenisvolle vitalisering van de bodem is een proces van lange adem. Een proces dat vraagt om een bestuursperiode overstijgende aandacht. De uitvoering van het masterplan kent een cyclisch karakter. Een 0-meting (2024-2025) brengt de precieze staat van de bodem en de kwantiteit, kwaliteit en gebruikswaarde van de groene grondstofstromen in beeld. Op basis van deze 0-meting wordt een advies gegeven over te nemen maatregelen voor de vitalisering van de bodem. Dit advies vormt de grondslag voor de feitelijke interventie. Na deze interventie vindt een 1-meting / 0-meting plaats aan de hand waarvan het resultaat van de genomen maatregelen wordt gemeten, een hernieuwd advies wordt gegeven en een hernieuwde interventie plaatsvindt. In de periode najaar 2024 - voorjaar 2027 wordt deze cyclus per project drie maal herhaald.

Geld

Voor de financiering van het Masterplan Bodemvitalisering is voor de periode 2024-2027 een bedrag beschikbaar van € 2 mln. vanuit de programmareserve  Water en bodem. Voor de uitvoering van het jaarschijf 2024 van dit plan vragen wij om vanuit deze programmareserve € 0,17 mln. beschikbaar te stellen bij deze Voorjaarsnota. 

In tegenstelling tot het aanvalsplan water komen de restantmiddelen uit de  programma reserve water en bodem  voor het Masterplan Bodemvitalisering  niet nu direct, maar in de begroting 2025, beschikbaar.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

2.1.1. Sociale Agenda

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

 • Als onderdeel van de brede sociale basisinfrastructuur zijn de maatschappelijke organisaties door onze ondersteuning in 2024 in staat om hun bijdrage te leveren binnen de gestelde doelen. Daarbij wordt in 2024 met het vaststellen van een nieuwe subsidieregeling een beweging ingezet om deze organisaties in de komende jaren effectiever te laten bijdragen aan deze doelen en hierbij meer mensen te bereiken. 
 • Via vijf projecten gericht op de doelgroep NEET- en VSV-jongeren wordt passend perspectief geboden aan jongeren uit de doelgroepen NEET en VSV. Deze projecten blijven in 2024 in uitvoering en/of worden afgerond.
 • In 2024 komen 5.500 kinderen uit kansarme gezinnen in aanraking met sport en cultuur, door ondersteuning die zij ontvangen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
 • In 2024 zijn er 30 scholen in Limburg die via het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst werken, waardoor ruim 6.000 kinderen gezonder eten en meer bewegen.
 • Er hebben in 2024 (inclusief voorgaande jaren) minimaal 400 gevolgde trajecten ‘Voorzorg’ en ‘Nu Niet Zwanger’ in Limburg plaatsgevonden. Daardoor neemt het aantal onbewust gekozen zwangerschappen af.
 • Er zijn in 2024 (inclusief voorgaande jaren) minimaal 20 verloskundigen/gynaecologen in Limburg die zijn opgeleid om conform de methode 'Centering Pregnancy' te werken en  minimaal 200 trajecten Stevig Ouderschap gestart. Hierdoor worden worden (nieuwe) ouders beter begeleid, waardoor de thuissituatie voor deze kinderen verbeterd. 
 • Alle Limburgse scholen (primair onderwijs) in Zuid-Limburg nemen in 2024 deel in het Handle with Care netwerk en de uitrol richting Noord- en Midden-Limburg is in voorbereiding. Daardoor worden meer Limburgse kinderen in een kwetsbare thuissituatie eerder herkend, erkend en ondersteund door hun netwerk.
 • Met minimaal één sociaal fonds wordt in 2024 samengewerkt om projecten op het gebied van sociale cohesie te bevorderen. 
 • In 2024 worden minimaal 5 projecten (waaronder burgerinitiatieven) met steun van de Provincie uitgevoerd, waardoor participatie en sociale cohesie bevorderd wordt. 
 • In 2024 wordt door Cubiss Limburg samen met de Vereniging Limburgse Bibliotheken een verkenning naar het gratis bibliotheeklidmaatschap voor Limburgers (met een kleine beurs) uitgevoerd en is hiervoor een concreet implementatievoorstel met (diverse) mogelijkheden voor de Limburgse bibliotheken uitgewerkt en opgeleverd.

Tijd

De subsidieverleningen aan de maatschappelijke organisaties alsmede de jaarlijkse bijdrage aan begrotingsinstelling Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben reeds plaatsgevonden, zodat de uitvoering van hun werkplannen (looptijd 2024) conform planning kan plaatsvinden. Ten aanzien van de hierboven genoemde programma's en projecten, is het relevant te melden dat een aantal al voorafgaand aan deze beleidsperiode is gestart. In het gewenste resultaat houden we dan ook rekening met het resultaat dat al is bereikt en waar vanaf 2024 op wordt voortgeborduurd.  De samenwerking met het sociale fonds wordt uitgewerkt in samenhang met het gebiedsgerichte spoor binnen het kader Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027. We verwachten hierin Q4-2024 meer duidelijkheid over te hebben. De projecten op het gebied van participatie en sociale cohesie worden ondersteund vanuit de subsidieregeling Participatie die een looptijd heeft tot en met 2024. Daarnaast zijn de resterende middelen uit het amendement 50 LHBTI's beschikbaar ten behoeve van initiatieven op het bredere vlak van inclusie en participatie t/m 2027. 

Geld

Voor de uitvoering van het product 2.1.1. Sociale Agenda wordt het budget in 2024 verhoogd met € 0,46 mln. Dit betreft de volgende begrotingswijzigingen:

 • Procesmiddelen actielijn Terugdringen van armoede en laaggeletterdheid € 0,10 mln.: Deze middelen worden in 2024 onder andere ingezet voor de ontwikkeling van het actieplan tegen armoede, het aanvalsplan laaggeletterdheid en digitale vaardigheden en de voorbereidingen op de te organiseren twee conferenties. De gevraagde procesmiddelen komen ten laste van de programmareserve Sociale Agenda.
 • Actielijn Een jeugd die veilig, kansrijk en gezond opgroeit € 0,20 mln.: Deze middelen zijn onder andere bestemd voor de ondersteuning van de Beweging tegen Kindermishandeling en het project Handle with Care. We verwachten de helft van deze middelen in te zetten als procesmiddelen en de andere helft via projectsubsidies. De gevraagde middelen komen ten laste van de programmareserve Sociale Agenda.
 • Procesmiddelen Actielijn Vergroten van de sociale cohesie en gemeenschapszin € 0,10 mln.: 
  Voor de ontwikkeling van de vervolgaanpak eenzaamheid en het actieplan vrijwilligers wordt voorgesteld om voor het jaar 2024 een bedrag van € 0,10 mln. te dekken uit de programmareserve Sociale Agenda.
 • CAO-bijstelling van de personeelskosten € 0,06 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

2.2.1. Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Integrale aanpakken in Limburgse aandachtswijken:

 • Wij zullen met gemeenten en partners, een impuls geven aan minimaal vijf nieuwe aandachtswijken in Limburg waar de nood het hoogst is. We maken, op basis van de beschikbare data, inzichtelijk in welke Limburgse aandachtswijken dit het geval is;
 • Wij zullen een propositie opstellen voor de  Limburgse wijkaanpak waarin we vragen aan het Rijk om ons hierbij te steunen en mee te doen;
 • Wij zullen in 2024 voor de aandachtwijken een overeenkomsten sluiten om langjarig, structureel en integraal te investeren in een wijkaanpak;  
 • Wij zullen de kennisontwikkeling en -deling  voor heel Limburg stimuleren;
 • In overleg met de gemeenten onderzoeken we waar in de uitvoering van de lopende en eventueel nog toe te kennen Regio Deals een bijdrage geleverd kan worden aan het versterken van het sociale weefsel in de gebiedsgerichte wijkenaanpak.

Dorp- en buurtgerichte aanpakken:
Daarbij kijken wij zoveel mogelijk gebiedsgericht en in de volle breedte, zowel sociaal als fysiek, naar het begrip leefbaarheid. 

 • Wij willen in 2024 een regeling voor individuele initiatieven en groepsinitiatieven opengesteld hebben. Hierbij willen we dit uitvoeren met sociale fondsen.
 • We investeren in kennisdeling omtrent de dorp- en buurtgerichte aanpakken, in samenspraak met bewoners en gemeenten;
 • In overleg met de gemeenten onderzoeken we waar in de uitvoering van de Regio Deals een bijdrage geleverd kan worden aan het versterken van het sociale weefsel in de dorp- en buurtgerichte aanpakken;
 • In 2024 bezien de kansen en mogelijkheden die het Rijk biedt met de aanpak van ‘Town deals’.

Tijd

 • Wij willen in 2024 de aandachtswijken geselecteerd hebben;
 • Wij willen een regeling opgezet hebben waarin particuliere initiatieven en groepsinitiatieven gestimuleerd worden; 
 • Wij willen in 2024 een propositie Limburgse wijkaanpak opgesteld hebben. 

Geld

Voor de uitvoering van het product 2.2.1. Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen wordt het budget in 2024 verhoogd met € 0,06 mln.:

In deze Voorjaarsnota vragen we aan Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,05 mln. procesmiddelen voor de alliantievorming om te komen tot de gebiedsgerichte aanpakken. Dit is in lijn met het beleidskader Samenleven en Bestaanszekerheid 2024-2027. De gevraagde procesmiddelen komen ten laste van de programmareserve Sociale Agenda. 

Het resterende bedrag betreft CAO-bijstelling van de personeelskosten.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

2.3.1. Sport en bewegen

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

 • Als onderdeel van de brede sociale basisinfrastructuur zijn de Limburgse sporttakplatforms met behulp van onze subsidiebijdrage in 2024 in staat om  breedtesport, talentontwikkeling en sportevenementen binnen hun sporttak te ondersteunen en stimuleren. Daarbij starten we dit jaar met hen de beweging om hen in de komende jaren meer Limburgers te laten bereiken. 
 • Minimaal 750 topsporters en talenten ontvangen in 2024 ondersteuning van Coöperatie Limburg Sport, waarmee zij in hun (top)sportcarrière worden geholpen. 
 • Met ondersteuning van de Provincie zijn er in 2024 15 bovenlokale sportevenementen en 4 topsportevenementen georganiseerd.

Tijd

De uitvoering van de werkplannen van de sporttakplatforms hebben een looptijd over 2024. We verwachten in Q2-2024 alle subsidies aan de platforms te hebben verleend. De opdracht van Coöperatie Limburg Sport heeft een looptijd van 2023 t/m 2025 met een optionele verlening t/m 2027. We verwachten dat de doelstelling ten aanzien van de bovenlokale sport- en topsportevenementen eind Q4-2024 gerealiseerd is. 

Geld

Voor de uitvoering van het product 2.3.1. Sport en Bewegen wordt het budget in 2024 verhoogd met € 0,07 mln.:

 • In lijn met de motie 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid wordt de nadere subsidieregels Opleiden jeugdtrainers in Limburg het budget bijgesteld met € 0,01 mln. Deze bijstelling komt ten laste van de programmareserve Sociale Agenda. (Mededeling portefeuillehouder inzake 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid, brief gedeputeerden Kuntzelaers en Van Caldenberg van 20-2-2024).
 • Het Huis voor de Kunsten (HKL) heeft het Jeugdcultuurfonds in het kader van haar werkplan afgelopen jaren administratief ondersteund. Op eigen initiatief heeft het HKL in 2023 besloten om deze inzet te kapitaliseren en vervolgens € 0,04 mln. aan het fonds overgemaakt. Het is dus geen formele doorbetaling op verzoek van de Provincie geweest. Daarom wordt er € 0,04 mln. van het budget Huis voor de Kunsten (product 6.1.1. Cultuur) overgeheveld naar het budget Jeugdfonds Sport en Cultuur van het product 2.3.1. Sport en Bewegen. Dit betreft een administratieve wijziging en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.
 • CAO-bijstelling personeelskosten € 0,02 mln. structureel.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

3.1.1. Vestigingsklimaat van morgen

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

 • In 2024 is het acquisitieteam versterkt zodat in 2027 er een acquisitieteam is dat in samenwerking met partners bijdraagt aan selectieve acquititie;
 • In 2024 is er een samenwerkingsagenda Limburg en Einhoven/Noord Brabant, gericht op de versterking van elkaars economische ontwikkeling,  in concept gereed;
 • Het businessplan van Maastricht Convention Bureau is eind 2024 / begin 2025 in concept gereed;
 • In 2024 is tenminste 1 project gerealiseerd dat bijdraagt aan de internationale samenwerking en profilering van de Brightlands campussen;
 • Het programma voor export en grensoverschrijdend ondernemen (LIOF Trade) is in 2024 gelanceerd.

Tijd

Uitvoering van de genoemde resultaten zijn uiterlijk eind 2024 gerealiseerd.

Geld

In 2024 dalen de lasten van product Vestigingsklimaat van morgen met € 0,71 mln. door de volgende begrotingswijzigingen:

In deze Voorjaarsnota vragen we aan Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van totaal € 1,26 mln. voor LIOF Trade voor de periode 2024-2025 (€ 0,32 mln. per jaar) uit de programmareserve Economie.

Daarnaast worden de procesmiddelen Einstein Telescoop meerjarig gefaseerd opgenomen in de begroting conform de huidige liquiditeitsprognose. Deze middelen worden onder andere ingezet voor het uitvoeren van de benodigde haalbaarheidsstudies, het voorbereiden van de ruimtelijke plannen en procedures, advisering en ondersteuning. Er wordt totaal € 1,02 mln. van 2024 overgeheveld naar de jaren 2025 en 2026. Omdat dit een bijsturingsactie van de begroting betreft, staat de indicator Geld op oranje. 

Verder is het beleidskader 'Werken in een Toekomstbestendige Economie' concreet gemaakt in een aantal uitvoeringsgerichte hoofdstukken. Achtereenvolgens betreft het: ‘Verduurzaming en Circulaire Economie’, ‘Vestigingsklimaat van morgen’, ‘Innovaties voor maatschappelijke opgaven’, ‘Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs’ en ‘Een gezonde toekomst voor land- en tuinbouw in Limburg’. In lijn van deze hoofdstukken is de structuur van dit programma aangepast (zie ook toelichting 'Structuurwijzigingen in dit programma') en hebben er enkele verschuivingen van budgetten plaatsgevonden. Derhalve wordt er € 6,53 mln. (inclusief de dekking vanuit de reserve aandelentransactie LIOF € 1,46 mln.) van dit product overgeheveld naar het product 3.2.1. Innovaties voor de Maatschappelijke Opgaven en € 0,07 mln. naar het product 3.4.1. Verduurzaming en Circulaire Economie. Dit betreft een administratieve aanpassing en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.

Ten slotte betreft de CAO-bijstelling van de personeelskosten  een verhoging van € 0,17 mln. in 2024 e.v.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

O

3.1.2. Industrie en vakmanschap

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Dit product komt niet meer als apart hoofdstuk terug in de het beleidskader Werken aan een Toekomstbestendige economie en is daarmee aflopend. We blijven volop inzetten op de maakindustrie en het groeiend belang van vakmensen. Verantwoording hierover valt onder product 3.4.1. Verduurzaming en circulaire economie.

Tijd

Dit product komt niet meer als apart hoofdstuk terug in de het beleidskader Werken aan een Toekomstbestendige economie en is daarmee aflopend. We blijven volop inzetten op de maakindustrie en het groeiend belang van vakmensen. Verantwoording hierover valt onder product 3.4.1. Verduurzaming en circulaire economie.

Geld

In 2024 dalen de lasten van het product Industrie en vakmanschap met € 1,46 mln. Deze daling betreft met name een overheveling van € 1,50 mln. naar het product 3.4.1. Verduurzaming en Circulaire Economie. 

Het beleidskader 'Werken in een Toekomstbestendige Economie' is concreet gemaakt in een aantal uitvoeringsgerichte hoofdstukken. Achtereenvolgens betreft het: ‘Verduurzaming en Circulaire Economie’, ‘Vestigingsklimaat van morgen’, ‘Innovaties voor maatschappelijke opgaven’, ‘Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs’ en ‘Een gezonde toekomst voor land- en tuinbouw in Limburg’. In lijn van deze hoofdstukken is de structuur van dit programma aangepast (zie ook toelichting 'Structuurwijzigingen in dit programma') en hebben er enkele verschuivingen van budgetten plaatsgevonden.  Derhalve wordt er € 1,50 mln. overgeheveld naar het product 3.4.1. Verduurzaming en Circulaire Economie. Dit betreft een administratieve aanpassing en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.

Het resterende bedrag van € 0,04 mln. betreft de CAO-bijstelling van de personeelskosten.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

3.1.3. Maastricht Aachen Airport

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Omgevingsfonds

De toegezegde provinciale bijdrage aan de stichting zal in de vorm van een subsidie worden toegekend; waarna de eerste tranche in 2024 wordt verstrekt. 
 
Provinciaal Inpassingplan MAA proefdraaien

In 2023 zijn de uitgangspunten voor het PIP-proefdraaien geactualiseerd. 

De verwachting is dat het definitieve PIP-proefdraaien in het vierde kwartaal van 2024 ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden. 
 
Luchthavenbesluit

De verwachting is dat het ministerie van I&W de m.e.r.-beoordelingsnotitie rond de zomer zal kunnen toetsen. Indien geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld dient MAA daarna de aanvraag luchthavenbesluit bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in.

Provinciale Staten worden twee keer per jaar middels een voortgangsrapportage in het kader van de Regeling Grote Projecten geinformeerd over de stand van zaken omtrent MAA.

Tijd

Uitvoering van de genoemde resultaten zijn per ultimo 2024 gerealiseerd.

Geld

In 2024 dalen de lasten met € 12,58 mln. door de volgende begrotingswijzigingen:

 • De incidentele inhaal NEDAB van € 10,90 mln. wordt conform de begroting van Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur niet in 2024 afgeroepen, maar in 2025. Derhalve wordt € 10,90 mln. overgeboekt naar 2025. Omdat een bijsturingsactie van de begroting betreft, staat de indicator Geld op oranje.
 • De eerste tranche van het omgevingsfonds van € 1,75 mln. wordt in 2024 uitbetaald. In de begroting 2024 is hiervoor € 3,50 mln. (2 tranches) voorzien. Derhalve wordt € 1,75 mln. overgeboekt naar 2028;
 • Middels deze Voorjaarsnota vragen we aan Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,06 mln. procesmiddelen MAA ten laste van de programmareserve Economie. De procesmiddelen worden ingezet voor het inhuren van (milieu)technische- of juridische adviseurs. Dit is in lijn met het beleidskader 'Werken in een Toekomstbestendige Economie';
 • Verhoging personeelskosten n.a.v. nieuwe CAO 2024 € 0,04 mln.;
 • Indexering dotatie voorziening onderhoud gebouwen € 0,04 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

O

3.2.1. Innovaties voor de maatschappelijke opgaven

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

 • LIOF voert voor de Provincie Limburg het MKB-innovatieprogramma ‘Limburg Toekomstbestendig’ uit. De operationele looptijd van het project eindigt in 2025. LIOF is verantwoordelijk voor de uitvoering van de valorisatiestrategie van de Einstein Telescope. Deze inzet is cruciaal vanwege de verbinding met de industrie (MKB), ook in de euregio. Primair gebeurt dit nu in de vorm van het Interreg project ET2SMEs;
 • In 2024 hebben we bedrijven ondersteund bij innovatieve grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in euregionaal verband;
 • In 2024 hebben wij via onze instrumenten 75 ondernemingen gestimuleerd om (in samenwerking met kennisinstellingen) innovatieve projecten te starten op één of meer van de vijf maatschappelijke transities;
 • In 2024 hebben wij 8 nieuwe start-ups en scale-ups ondersteund met inzet van fondsen en programma's in Limburg;
 • In 2024 starten we met de doorontwikkeling van een MKB duurzaamheidsfonds;
 • In 2024 gaan we voor het Limburgse MKB gericht aan de slag met mogelijkheden die de Actieagenda MKB-Dienstverlening 2024-2026 van het rijk ons biedt.

Tijd

Deze activiteiten zijn continue doorlopend en duren de volledige collegeperiode.

Geld

In 2024 stijgen de lasten met € 4,37 mln. en de baten dalen met € 1,44 mln. door de volgende begrotingswijzigingen:

 • Het beleidskader 'Werken in een Toekomstbestendige Economie' is concreet gemaakt in een aantal uitvoeringsgerichte hoofdstukken. Achtereenvolgens betreft het: ‘Verduurzaming en Circulaire Economie’, ‘Vestigingsklimaat van morgen’, ‘Innovaties voor maatschappelijke opgaven’, ‘Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs’ en ‘Een gezonde toekomst voor land- en tuinbouw in Limburg’. In lijn van deze hoofdstukken is de structuur van dit programma aangepast (zie ook toelichting 'Structuurwijzigingen in dit programma') en hebben er enkele verschuivingen van budgetten plaatsgevonden. Derhalve wordt er € 6,53 mln. lasten (inclusief de aanwending vanuit de reserve aandelentransactie LIOF € 1,46 mln.) van het product 3.1.1. Vestigingsklimaat van Morgen overgeheveld naar dit product en wordt er € 2,37 mln. lasten van dit product overgeheveld naar het nieuwe product 3.2.2. Brightlands ad. € 1,92 mln. en het product 3.4.1. Verduurzaming en Circulaire Economie € 0,45 mln. Verder worden de geraamde baten van € 1,44 mln., toevoeging reserve SIS van € 8,22 en aanwending programmareserve Brightlands van € 2,15 mln. overgeheveld naar het nieuwe product 3.2.2. Brightlands. Dit betreft een administratieve aanpassing en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.
 • Daarnaast vragen we Provinciale Staten middels deze Voorjaarsnota in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 8,80 mln. cofinanciering Europese projecten voor de periode 2024 -2027. Deze middelen worden ingezet voor de cofinanciering van samenwerkingsprojecten die aanspraak maken op Europese en nationale fondsen. Deze komt ten laste van:
  • de programmareserve Economie € 5,60 mln.,
  • de programmareserve Landbouw € 1,50 mln. (zie product 3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg),
  • de programmareserve Arbeidsmarkt en Onderwijs € 1,50 mln. (zie product 3.3.1. Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs)  en
  • de programmareserve Energie € 0,20 mln. (zie product 4.1.1. Energie- infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming Industrie en bedrijventerreinen).

Hiervan is totaal € 5,60 mln. voorzien op dit product (€ 1,40 mln. in 2024, € 1,80 mln. in 2025, € 1,40 mln. in 2026 en € 1,00 mln. in 2027).

 • Verhoging van de personeelskosten n.a.v. de nieuwe CAO 2024 € 1,18 mln. structureel.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

3.2.2 Brightlands

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

In het Statenbesluit 'Brightlands - visie en rol Provincie Limburg' c.s.  is vastgelegd wat de inzet van de Provincie gaat zijn in de periode tot 2030. Over de realisatie van de inhoudelijke doelen rapporteren wij in de Brightlands Rapportage (in het kader van de Regeling Grote Project). Daarin zijn ook de beoogde resultaten benoemd.

Tijd

De Statenbesluiten hebben betrekking op de periode 2023 - 2030. De inzet van de provincie is uitgezet voor dezelfde periode.

Geld

In 2024 stijgen de lasten met € 3,71 mln. en de baten stijgen met € 8,22 mln. door de volgende begrotingswijzigingen:

Verhoging van de personeelskosten n.a.v. de nieuwe CAO 2024 € 0,99 mln. structureel.

Het beleidskader 'Werken in een Toekomstbestendige Economie' is concreet gemaakt in een aantal uitvoeringsgerichte hoofdstukken. Achtereenvolgens betreft het: ‘Verduurzaming en Circulaire Economie’, ‘Vestigingsklimaat van morgen’, ‘Innovaties voor maatschappelijke opgaven’, ‘Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs’ en ‘Een gezonde toekomst voor land- en tuinbouw in Limburg’. In lijn van deze hoofdstukken is de structuur van dit programma aangepast (zie ook toelichting 'Structuurwijzigingen in dit programma') en hebben er enkele verschuivingen van budgetten plaatsgevonden. Derhalve worden de lasten ad. € 1,92 mln., baten ad. € 8,22 mln., aanwending programmareserve Brightlands ad. € 2,15 mln. van het 3.2.1. product Innovaties van de maatschappelijke opgaven overgeheveld naar dit product. Dit betreft een administratieve aanpassing en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.

Middels deze Voorjaarsnota vragen we aan Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van:

 • € 0,25 mln. Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV): 
  In het eerste kwartaal is de campusorganisatie gestart met de uitvoering van het jaarplan 2024, welke is vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van 21 december 2023. Op basis van dit jaarplan wordt voor de versterking van de campusorganisatie van Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV) € 0,25 mln. ingezet vanuit programmareserve Brightlands. Dit is in lijn met het PS besluit van 19 december 2022 (GEWIJZIGD Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo - campus en vastgoed - visie en inzet tot 2030)
 • € 0,25 mln. gebiedsontwikkeling Brightlands Maastricht Health Campus: 
  De hierin betrokken partijen UM, MUMC+ en gemeente Maastricht zijn voornemens een businessplan op te stellen, dat zowel ruimtelijke als economische aspecten moet omvatten. 
  Wij dragen daar net als voornoemde partijen ieder maximaal  € 0,25 mln. aan bij. Het gezamenlijke besluitvormingsproces van de betrokken partijen is het eerste kwartaal van 2024 gestart (dus ná de vaststelling Programmabegroting 2024) en wordt naar verwachting afgerond vóór het vaststellen van deze voorjaarnota. 
  Daarom wordt gebruik gemaakt van de 5% regel voor inzet van de programmareserve met goedkeuring door PS áchteraf middels onderhavige voorjaarsnota voor de provinciale bijdrage ad € 0,25 mln. middels de aanwending van de programmareserve Economie. Dit is in lijn met het beleidskader 'Werken aan een toekomstbestendige Economie'.
 • Totaal € 1,50 mln. Brightlandscommunicatie 2024-2026 (€ 0,50 mln. per jaar): Het doel van Brightlands Communicatie is het verder ontwikkelen van de naamsbekendheid van de Brightlands campussen (in Sittard-Geleen, Venlo, Heerlen en Maastricht) op regionaal, landelijk en internationaal niveau en het versterken van de communities, inclusief het verbinden van het Limburgse mkb. Het Meerjarenplan communicatie 2024-2026 is gericht op het onderhouden en versterken van de (digitale) zichtbaarheid van Brightlands en daarmee ook het ondersteunen van de activiteiten op het gebied van public affairs (onder aanvoering van het Brightlands Office) en het versterken van de wervingskracht van de provincie in het meedingen naar nationale en Europese fondsen. De gevraagde provinciale bijdrage komt ten laste van de programmareserve Brightlands.
 • € 0,05 mln. procesmiddelen Brightlands: Deze gevraagde procesmiddelen Brightlands zijn nodig voor de doorontwikkeling van Brightlands en de vier campussen. Deze procesmiddelen komen ten laste van de programmareserve Economie. Dit is in lijn met het beleidskader 'Werken aan een Toekomstbestendige Economie'.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

3.3.1. Een gezonde arbeidsmarkt

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

– In 2024 is de Bestuurstafel Onderwijs met alle hoger- en beroepsonderwijsinstellingen minimaal 2x bij elkaar gekomen.

– In 2024 heeft er minimaal 1 bestuurlijk overleg met strategische arbeidsmarktpartners (o.a. UWV, arbeidsmarktregio's, werkgeversverenigingen en vakbonden) plaatsgevonden.

– In 2024 is er in het kader van de Vakmanschapsagenda MBO 2030 een plan gemaakt met alle MBO-instellingen (Yuverta, Vista, Gilde) in Limburg om een Leven Lang Ontwikkelen-aanbod verder te ontwikkelen en te ontsluiten.

– In 2024 zijn er minimaal 2 arbeidsmarkt- of onderwijsprojecten met Limburgse partners ingediend binnen Rijks- of Europese regelingen.

– In 2024 zijn de mogelijkheden van het LLO Collectief (gericht op basisvaardigheden en laaggeletterdheid) verkend met de drie arbeidsmarktregio's in Limburg.

– In 2024  heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de grensinformatiepunten en zijn er met de betrokken partners afspraken gemaakt over de verdere financiering.

Tijd

De uitvoering van de genoemde resultaten zijn per ultimo 2024 uitgevoerd.

Geld

In deze Voorjaarsnota vragen we Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van:

1. Totaal € 8,80 mln. cofinanciering Europese projecten voor de periode 2024 -2027. Deze middelen worden ingezet voor de cofinanciering van samenwerkingsprojecten die aanspraak maken op Europese en nationale fondsen. Deze komt ten laste van:

  • programmareserve Economie € 5,60 mln. (zie product 3.2.1. Innovaties voor Maatschappelijke opgaven);
  • programmareserve Landbouw € 1,50 mln. (zie product 3.5.1. Gezonde Toekomst van Land- en Tuinbouw in Limburg);
  • programmareserve Arbeidsmarkt en Onderwijs € 1,50 mln.;
  • Energie € 0,20 mln. (zie product zie product 4.1.1. Energie- infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming Industrie en bedrijventerreinen).  

Hiervan is totaal € 1,50  mln. voorzien op dit product (€ 0,40 mln. in 2024, € 0,75 mln. in 2025, € 0,25 mln. in 2026 en € 1,00 mln. in 2027).

2. Totaal € 1,32 mln. uit de programmareserve Arbeidsmarkt en Onderwijs voor de uitvoering van de volgende actielijnen: 

  • Actielijn 1:Toekomstbestendige Onderwijsinfrastructuur € 0,41 mln.;
  • Actielijn 2: Toekomstbestendige en wendbare beroepsbevolking € 0,16 mln.;
  • Actielijn 3: Vraag en aanbod in balans € 0,75 mln.

Hiervan wordt € 0,53 mln. ingezet als procesmiddelen voor de periode 2024-2027 (€ 0,16 mln. in 2024 en € 0,13 mln. per jaar voor de jaren 2025, 2026 en 2027) voor onder andere verkenningen, onderzoeken, algemene uitvoeringskosten, inwinnen van expertises, etc. De resterende € 0,79 mln. is bestemd voor het project EMR Lingua Coördinatiecentrum en Werkcentrum Zuid-Limburg. 

3. € 0,23 mln. structurele verhoging van de personeelskosten n.a.v. nieuwe CAO.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

3.4.1. Verduurzaming en circulaire economie

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

 • Het circulair bouwend programma Zuid-Nederland is samen met Limburgse partners uitgevoerd . Circulaire en duurzame bouw is hierdoor aangejaagd.
 • Impulsprogramma Biocirculaire Economie Limburg (IBEL) is voor Limburg uitgevoerd.
 • Innovatie van het MKB om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, is gestimuleerd door inzet van  programma Limburg toekomstbestendig en door het benutten van regionale investeringsfondsen. LIOF voert het programma uit en beheert de fondsen.
 • Provincie Limburg treedt op als ‘eerste klant’ (launching customer) via onze eigen inkoop (o.a. in de grond-, weg en waterbouw en facilitaire diensten). Op deze manier is  innovatie en circulariteit binnen de leveranciersketen bevorderd.
 • Nationale en Europese financieringsprogramma’s zijn optimaal benut voor de provinciale doelen op het gebied van verduurzaming en circulaire economie.
 • Onze provinciale rol, ten aanzien van ruimtelijke inpassing, verbetering mobiliteit in en rondom de Chemelot site, communicatie en participatie , is samen met partners ingevuld. Hiermee ondersteunen we Chemelot in de ambitie om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn.

Tijd

Uitvoering van de genoemde resultaten zijn per utlimo 2024 gerealiseerd waarbij de uitvoering van het circulair bouwend programma Zuid-Nederland en het programma Limburg Toekomstbestendig doorlopen naar 2025.

Geld

In 2024 stijgen de lasten met € 2,35 mln. en de baten stijgen met € 0,06 mln. door de volgende begrotingswijzigingen:

 • Het beleidskader 'Werken in een Toekomstbestendige Economie' is concreet gemaakt in een aantal uitvoeringsgerichte hoofdstukken. Achtereenvolgens betreft het: ‘Verduurzaming en Circulaire Economie’, ‘Vestigingsklimaat van morgen’, ‘Innovaties voor maatschappelijke opgaven’, ‘Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs’ en ‘Een gezonde toekomst voor land- en tuinbouw in Limburg’. In lijn van deze hoofdstukken is de structuur van dit programma aangepast (zie ook toelichting 'Structuurwijzigingen in dit programma') en hebben er enkele verschuivingen van budgetten plaatsgevonden. Derhalve wordt er totaal € 2,02 mln. overgeheveld naar dit product bestaande uit de volgende producten:
  • 3.1.1. Vestigingsklimaat van Morgen € 0,07 mln.
  • 3.1.2. Industrie en Vakmanschap € 1,50 mln. en
  • 3.2.1. Innovaties voor de Maatschappelijke Opgaven € 0,45 mln.

Dit betreft een administratieve aanpassing en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.

 • Middels deze Voorjaarsnota vragen we Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,03 mln. procesmiddelen voor het jaar 2024 om uitvoering te kunnen geven aan de acties waaraan reeds een harde verplichting ten grondslag ligt. De gevraagde procesmiddelen komen ten laste van de programmareserve Economie.
 • Interreg Europe project Cheers4EU: Dit project is gericht op het delen van good practices met andere Europese regio’s en zet circular hubs centraal als motor voor de circulaire ontwikkeling in een regio. De provinciale bijdrage van dit project was reeds voorzien in 2024 en wordt middels deze voorjaarsnota gefaseerd in de begroting. Derhalve wordt er € 0,02 mln. overgeheveld naar 2025. Daarnaast wordt de bijdrage van de partners in de begroting toegevoegd (totaal € 0,37 mln. voor de periode 2024-2028) waarvan € 0,06 mln. in 2024.
 • Verhoging van de personeelskosten n.a.v. de nieuwe CAO bedraagt € 0,33 mln. in 2024 e.v.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Om onze doelen te bereiken gaan we het komende jaar aan de slag met de volgende concrete zaken:

 • We ontwikkelen een communicatiestrategie rondom het informeren van ondernemers, het etaleren van koplopers, aanjagen van innovatie en het stimuleren van openheid en transparantie ten aanzien van de transitie in de landbouw. Op basis van deze strategie gaan we ook zo snel mogelijk aan de slag met de uitvoering hiervan.
 • We ondersteunen individuele ondernemers middels de openstellingen van het NSP met het doen van investeringen in verduurzaming en samenwerking
 • We werken een plan uit om te komen tot een platform waar gesproken wordt over het perspectief van de blijvende agrarisch ondernemer in Limburg
 • Met het LIOF werken we een pakket aan ondersteuningsmaatregelen uit dat aansluit op de behoeften van de agrarisch ondernemers. Dit moet eind 2025 klaar zijn als opvolging op Limburg Toekomstbestendig. 

Tijd

in 2025 is de communicatiestrategie opgeleverd en is er met LIOF een instrumentenpakket overeen gekomen. Daarnaast is er een akkoord gesloten ten aanzien van het platform waarbinnen over het perspectief van de blijvers gesproken wordt. 

In 2024 investeren we via de NSP openstellingen al in kleinere innovatieve initiatieven en ondersteunen we grotere kansrijke innovaties via de bestedingen vanuit actielijn 1. 

Geld

In 2024 stijgen de lasten van dit product met € 7,69 mln. door de volgende begrotingswijzigingen:

1. In deze Voorjaarsnota vragen we aan Provinciale Staten in te stemmen met het beschikbaar stellen van:

  • Totaal € 8,80 mln. cofinanciering Europese projecten voor de periode 2024 -2027. Deze middelen worden ingezet voor de cofinanciering van samenwerkingsprojecten die aanspraak maken op Europese en nationale fondsen. Deze komt ten laste van:
   • de programmareserve Economie € 5,60 mln. (zie product 3.2.1. Innovaties voor Maatschappelijke opgaven);
   • de programmareserve Landbouw € 1,50 mln. (zie product 3.5.1. Gezonde Toekomst van Land- en Tuinbouw in Limburg); 
   • de programmareserve Arbeidsmarkt en Onderwijs € 1,50 mln. (zie product 3.1.1. Toekomstbestendige Arbeidsmarkt en Onderwijs);
   • en Energie € 0,20 mln. (zie product zie product 4.1.1. Energie- infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming Industrie en bedrijventerreinen).

Hiervan is totaal € 1,50  mln. voorzien op dit product (€ 0,50 mln. in 2024, € 0,65 mln. in 2025, € 0,25 mln. in 2026 en € 0,10 mln. in 2027).

  • € 1,67 mln. uit de programmareserve Landbouw voor de uitvoering van het beleidskader “Werken aan een toekomstbestendige Economie van Limburg"  onderdeel een gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg”  betreffende de volgende actielijnen:
   • Actielijn 1: Opgavegericht innoveren € 0,75 mln.;
   • Actielijn 2: Strategisch Verbinden € 0,75 mln.;
   • Actielijn 3: De Limburgse land- en tuinbouw in beeld € 0,17 mln.

Hiervan is € 1,32 mln. voorzien in 2024, € 0,20 mln. in 2025 en € 0,08 mln. in 2026 en € 0,08 mln. in 2027. Deze middelen worden onder andere ingezet voor diverse subsidieprojecten, aanbesteding opstellen communicatiestrategie en procesmiddelen. 

2. Cofinanciering GLB/NSP 2024-2027 openstelling voor de volgende interventies:

   • Productieve investeringen Groen-Blauw en dierenwelzijn € 1,52 mln. in 2024 en € 1,52 mln. in 2026; 
   • Samenwerking EIP operationele groepen € 1,46 mln. in 2025 en € 1,46 mln. in 2026;
   • Kennisverspreiding en informatie € 0,29 mln. in 2025 en € 0,29 mln. in 2026.

De openstelling van de bovengenoemde interventies komt ten laste van de stelpost GLB/NSP (zie evt. ook voor nadere toelichting Mededeling portefeuillehouder inzake de Inzet van cofinanciering in het GLB-NSP 2023-2027, brief gedeputeerde Kuntzelaers van 28-11-2023).

3.  Het beleidskader 'Werken in een Toekomstbestendige Economie' is concreet gemaakt in een aantal uitvoeringsgerichte hoofdstukken. Achtereenvolgens betreft het: ‘Verduurzaming en Circulaire Economie’, ‘Vestigingsklimaat van morgen’, ‘Innovaties voor maatschappelijke opgaven’, ‘Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs’ en ‘Een gezonde toekomst voor land- en tuinbouw in Limburg’. In lijn van deze hoofdstukken is de structuur van dit programma aangepast (zie ook toelichting 'Structuurwijzigingen in dit programma') en hebben er enkele verschuivingen van budgetten plaatsgevonden. Derhalve wordt er totaal € 4,31 mln. van programma 1 Perspectief voor het landelijk gebied product 1.2.1. Land- en Tuinbouw overgeheveld naar dit product.

4. Verhoging van de personeelskosten n.a.v. de nieuwe CAO bedraagt € 0,03 mln. in 2024 e.v.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

4.1.1. Energie Infrastructuur & Ruimtelijke Inbedding  en Verduurzaming Industrie en bedrijventerreinen

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Energie Infrastructuur & Ruimtelijke Inbedding

 • In 2024 hebben we in kaart welke mogelijkheden de Provincie heeft voor het versnellen van ruimtelijke procedures voor uitbreiding en/of verzwaring van de elektriciteits- infrastructuur;
 • In 2024 heeft de Provincie de bevoegd gezag rol overgenomen van het Rijk voor project 380kV Maasbracht-Graetheide en is de projectbesluitprocedure gestart met als doel om versnelling te realiseren;
 • In 2024 is de toekomstgerichte studie Claus centrale opgeleverd.

Verduurzaming Industrie en bedrijventerreinen

 • In 2024 hebben alle bedrijven met een energiebesparingsplicht die vallen onder bevoegd gezag van de Provincie een actueel energie- besparing onderzoeksrapport opgeleverd.

Tijd

Energie Infra & Ruimtelijke Inbedding

In 2024 starten en/of continueren wij de volgende meerjarige activiteiten:

 • De uitwerking van de energievisie voor Limburg start in 2024 en wordt in 2025 opgeleverd;
 • De uitwerking van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat Limburg start in 2024  en wordt in 2025 vastgesteld;
 • Ook in 2024 zullen wij  de strategische waarde van de Clauscentrale (Maasbracht) en Chemelot (incl. Graetheide) in onze lobby benadrukken en zullen wij de projecten Delta Rhine Corridor, 380kV en aanlandingspunten Wind-op- zee ruimtelijk borgen.

Verduurzaming Industrie en bedrijventerreinen

In 2024 starten en/of continueren wij de volgende meerjarige activiteiten:

 • Verankeren van benodigde capaciteit voor uitvoering van energiebespaarplicht bij RUD-ZL o.a. door benutten rijksregeling;
 • Participeren in de voor Limburg relevante ‘maatwerk-afspraken’ onder regie van EZK;
 • Continueren van de samenwerking met de LEA-bedrijven en geven gezamenlijk uitvoering aan het ‘Landelijk actieplan verduurzaming cluster 6-bedrijven’;
 • Invulling geven aan een ondersteuningsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen via o.a. de SPUK-regeling verduurzaming bedrijfsmatig vastgoed en landelijk programma Verduurzaming Bedrijventerreinen;
 • Ondersteunen van ondernemerschap en innovatie bij Limburgse bedrijven via Limburgs Energiefonds

Geld

Voor de uitvoering van het product 4.1.1. Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen wordt het budget in 2024 verhoogd met € 0,58 mln. Dit betreft de volgende begrotingswijzigingen:

 • Proces- en begeleidingsmiddelen € 0,03 mln. gekoppeld aan de uitvoering van het Kader Nieuwe Energie. De gevraagde procesmiddelen komen ten laste van de Programmareserve Energie.
 • Cofinanciering Europese programma’s € 0,20 mln. Deze middelen worden ingezet voor de cofinanciering van samenwerkingsprojecten die aanspraak maken op Europese en nationale fondsen. De gevraagde procesmiddelen komen ten laste van de Programmareserve Energie.
 • SPUK Programma Management Organisatie BO PMO BO EVI cluster Chemelot € 0,29 mln. voor het versnellen van de verduurzaming van de industrie. Dit bedrag is zowel als last en baat aan de begroting toegevoegd en heeft dus geen consequenties voor het resultaat.
 • CAO-bijstelling van de personeelskosten € 0,06 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

4.1.2. Verduurzaming Gebouwde Omgeving & Warmte en Grootschalige opwek

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Onderstaand volgen de doelstellingen waar we ons de komende periode op richten. Dit zijn doelen waar meerdere partners aan bijdragen:

Gebouwde omgeving & Warmte

 • In 2025 is er een ‘proof of concept’ gestart voor WZL

Grootschalige opwek

 •  In 2024 zijn de instructieregels uit de Provinciale omgevingsverordening voor zonnepanelen aangepast in overeenstemming met het bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG UvW;
 • In 2024 is er inzicht in de potentie van zon-pv in de treden 1 t/m 3 en zijn de mogelijkheden voor innovatieve toepassingen voor zon op landbouwgrond inzichtelijk;
 • In 2024 is onderzocht of en met wie een aanvraag wordt gedaan voor de nationale programmaanpak SMR's.

Provinciale Energie Maatschappij

 • In 2025 is een Statenbesluit genomen inzake de oprichting van de Provinciale Energie Maatschappij.

Tijd

Gebouwde omgeving & Warmte

In 2024 starten en/of continueren wij de volgende meerjarige activiteiten:

 • Ontwikkelen en continueren van de ontzorgingsprogramma’s voor bedrijfsmatig en maastschappelijk vastgoed;
 • Ondersteunen energiebesparing samen met de Limburgse RESregio’s en woningcorporaties;
 • Afronden Duurzaam Thuis regeling en doorverwijzen burgers naar het nationaal Warmtefonds;
 • Ondersteunen energiearmoede aanpakken d.m.v. het inrichten van een ondersteuningspool;
 • Blijven inzetten op Mijnwater en nemen deel aan de publieke samenwerking Warmtenet Zuid-Limburg (WZL).

Grootschalige opwek

In 2024 starten en/of continueren wij de volgende meerjarige activiteiten:

 • Wij zijn partner in de RES-regio’s en spannen ons in om de RES-doelen te behalen met tenminste 51% lokaal eigenaarschap bij elk project waarbij de omgeving kan meeprofiteren;
 • Samen met de RES-regio Zuid-Limburg werken aan een actieprogramma om te zorgen voor nieuwe grootschalige opwek-locaties met innovatieve manieren van meervoudige ruimtegebruik;
 • Hanteren van een strikt ‘nee, tenzij’ voor zonne-energie op landbouwgrond en aanpassen van de instructieregels in de Omgevingsverordening conform het landelijke bestuursconvenant;
 • Samen met Limburgse stakeholders gaan we in gesprek met het Rijk over de condities van de nationale programma-aanpak SMR's.

Provinciale Energie Maatschappij

 • In 2024 stellen wij een plan van aanpak op voor de Provinciale Energie Maatschappij waarbij we kijken naar warmtenetten, duurzame elektriciteit (o.a. kleinschalig zon-op-dak) en verduurzaming gebouwde omgeving. Dit plan zal in december 2024 sonderend aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Geld

Voor de uitvoering van het product 4.1.2. Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek wordt het budget in 2024 verhoogd met € 2,43 mln. Dit betreft de volgende begrotingswijzigingen:

 • SPUK Ontzorgingsprogramma bedrijventerreinen en MKB ad € 2,38 mln. voor het ontzorgen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen en kleine en micro mkb-ondernemingen. verduurzaming is toegevoegd. Dit bedrag is zowel als last en baat aan de begroting toegevoegd, en heeft dus geen consequenties voor het begrotingsresultaat.
 • CAO-bijstelling van de personeelslasten € 0,05 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

4.2.1. Gezond en veilig leefmilieu

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

 • Wij geven opvolging aan de appreciatie van de verkenning van aanvullend milieubeleid (naar verwachting in de vorm van een aanpassing van de verordening of beleidsregels);
 • Wij meten de uitstoot bij de verschillende sectoren en zorgen voor meer Limburgse meetlocaties met specifieke aandacht voor het meten van Ultra Fijnstof. Hierbij wordt actief de samenwerking met de rijksinstanties en grensoverschrijdende partners wordt opgezocht;
 • Milieueffecten van (eigen) plannen en projecten worden expliciet meegenomen bij de planvorming en bij het realiseren van alle fysieke opgaven (zoals bij het Limburgse Programma Landelijk gebied, Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, Programma MAA, programma Chemelot en de energietransitie);
 • Wij voeren onze wettelijke taken uit te voeren op het gebied van milieu- en omgevingseffecten voor plannen en projecten waarvoor wij bevoegd gezag zijn of wettelijk zijn aangewezen als adviseur (zoals vaststellen van geluidproductieplafonds voor regionale industrieterreinen en voor provinciale wegen);
 • Wij stellen een nieuw Actieplan Omgevingslawaai vast in 2024 gericht op het beperken van geluidhinder en negatieve gezondheidseffecten rond onze provinciale wegen.
 • In Q1 2024 is een standpunt ingenomen aangaande de reactivering van vliegbasis de Peel;
 • Wij nemen deel aan de pilots ter uitvoering van het veiligheidsconvenant Chemelot;  
 • Wij zetten de pilot voor onderborden bij stiltegebieden voort;
 •  Wij herhalen de campagne  voor stiltegebieden;
 •  Wij laten integrale gezondheidsindicatoren opstellen;
 •  In Q1 van 2024 hebben we het Rijk verzocht de gezondheidseffecten van Chemelot te onderzoeken;
 •  Wij regisseren de eeuwigdurende nazorg voorafgaande aan de sluiting van de stortplaatsen.

Tijd

 • De evaluatie van het Actieplan Omgevingslawaai Provinciale wegen 2019-2023 is door introductie van nieuwe rekenmethoden en vertraging in het beschikbaar komen van landelijke handreiking niet gestart in 2023. De evaluatie is in het eerste kwartaal van 2024 gestart. Het ontwerp actieplan wordt vóór 18 juli gepubliceerd en het streven is het Actieplan definitief in het derde kwartaal van 2024 vast te stellen. Dat is op tijd voor het Rijk om zich te verantwoorden over de Europese verplichting hierover.
 • De advisering over projecten, ontwikkelen van producten en uitvoering van activiteiten vinden plaats binnen de wettelijke termijn of de afgesproken tijdsperiode.
 • Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden om geluidsproductieplafonds voor provinciale wegen en regionale industrieterreinen (opvolger van geluidszones) vast te stellen. Geluidproductieplafonds voor provinciale wegen zijn uiterlijk in 2026 vastgesteld. Geluidproductieplafond voor regionale industrieterreinen zijn uiterlijk in 2027 vastgesteld. Dat is binnen de overgangstermijn die binnenkort wettelijk wordt vastgesteld.  
 • Ten aanzien van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, waar de mogelijke reactivering van vliegbasis De Peel een onderdeel van is, zullen wij de belangen van een gezond en veilig leefmilieu inbrengen. Belangrijke mijlpalen zijn de vaststelling van het Nationaal Programma door het Kabinet (naar verwachting eind 2024), en het opstellen van een Luchthavenbesluit door Defensie voor vliegbasis De Peel in 2025 e.v.  
 • In Q1 van 2024 hebben wij het Rijk verzocht om een gezondheidsonderzoek bij Chemelot uit te voeren. In Q2 van 2024 informeren wij u over het vervolg.
 • In Q2 van 2024 wordt de  stiltegebiedencampagne herhaald. In 2024 kunnen gemeenten onderborden voor bij hun stiltegebiedenborden verkrijgen.
 • In 2024 verkrijgen wij duidelijkheid over de (on)mogelijkheden op basis van de pilots (gestart 2024) bij het veiligheidsconvenant Chemelot om de veiligheid op de site bevorderen.
 • In 2024 wordt een opdracht verleend om integrale gezondheidsindicatoren te ontwikkelen.

Geld

Voor de uitvoering van het product 4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu wordt het budget in 2024 verhoogd met € 0,11 mln. Dit betreft de volgende begrotingswijzigingen:

 • Proces- en begeleidingsmiddelen € 0,06 mln. voor het opstellen van integrale gezondheidsindicatoren en voor de  stiltegebiedencampagne. Het bedrag ad € 0,06 is ten laste gebracht van de Programmareserve Energie.
 • CAO-bijstelling van de personeelslasten € 0,05 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

4.2.2. Vergunningen, toezicht en handhaving

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Afgelopen januari (1-1-2024) is de Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft een omslag in ons denken en in onze werkprocessen gevraagd. Inmiddels zijn de eerste aanvragen via het digitaal stelsel omgevingsrecht (DSO) goed binnen gekomen en  voortvarend opgepakt. Meervoudige aanvragen hebben nog niet plaats gevonden. De precieze omvang en complexiteit van deze verandering zal echter pas  gaandeweg 2024 echt helder worden. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het kwaliteitsniveau van de uitvoering van onze VTH-taken.

Het streven is om de vergunningaanvragen, meldingen en ontheffingen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn af te handelen respectievelijk verlenen.

De afhandeling van klachten/meldingen en handhavingsverzoeken zal binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn uitgevoerd worden.

De werkzaamheden worden conform het VTH Uitvoeringsprogramma 2024 uitgevoerd.

Om te gaan voldoen aan de robuustheidscriteria ten behoeve van  een robuuste uitvoeringsdienst (IBP-VTH) hebben de RUD ZL en RUD LN op 28 maart 2024 een plan van aanpak vastgesteld en aan de staatssecretaris toegezonden. Hierin geven zij aan welke stappen zij gaan ondernemen om te komen tot een robuuste uitvoeringsdienst. De uitwerking en de financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de begroting 2025 en verder. 

Tijd

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de termijn van het collegeprogramma 2023-2027.

De uitvoering van de VTH-taken vindt plaats binnen de daarvoor geldende termijnen.

Geld

Voor de uitvoering van het product 4.2.2. Vergunningen, toezicht en handhaving wordt het budget in 2024 verhoogd met € 2,35 mln. Dit betreft de volgende begrotingswijzigingen:

 • Voor uitvoering van de Agenda bodem en ondergrond 2024-2030 wordt bij deze Voorjaarsnota een bestemmingsreserve ingesteld met een storting van € 1,30 mln.  Zoals bij het Informerend stuk inzake Agenda bodem en ondergrond 2024-2030 en Actieprogramma bodem en ondergrond 2024, brief GS van 23-4-2024  vermeld is vragen bij deze Voorjaarsnota aan de lasten van de begroting 2024  € 0,69 mln. toe te voegen voor de uitvoering van de actieprogramma  in 2024.      
 • CAO-bijstelling van de personeelslasten € 0,36 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

5.1.1. Leefbare steden en dorpen

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

In 2027 is de leefbaarheid in de fysieke openbare ruimte verbeterd, waarbij specifiek aandacht is voor de gebiedsgerichte behoeften naar veiligheid, gezondheid, welzijn, positieve sociale relaties, kansen en contact met de natuurlijke omgeving.

 • Tussen 2023-2027 zijn er vanuit de Provincie minstens 100 inwonersinitiatieven ondersteund welke een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk; 
 • Tussen 2023-2027 zijn er vanuit de Provincie minstens 10 initiatieven voor gemeenschapsvoorzieningen en/of ontmoetingsplekken ondersteund welke een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk; 
 • Tussen 2023-2027 is er vanuit het leefbaarheidsfonds minstens bijgedragen aan minstens 10 leefbaarheidsdeals, welke een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.
 • We richten een Leefbaarheidsfonds op, passend bij het niveau van initiatiefnemers: inwoners, verenigingen/stichtingen/gemeenschappen en gemeenten. En het niveau van de fysieke ingreepkernen, wijken en buurten en straten;
 • We stemmen onze werkwijze af op de complexiteit van het initiatief en de initiatiefnemer(s): we werken volgens het ‘één Provincie’ principe (één loket gedachte).

Tijd

Leefbaarheidsfonds

 • Tussen 2023-2027 zijn er vanuit de Provincie minstens 100 inwonersinitiatieven ondersteund welke een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk;   
 • Tussen 2023-2027 zijn er vanuit de Provincie minstens 10 initiatieven voor gemeenschapsvoorzieningen en/of ontmoetingsplekken ondersteund welke een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk; 
 • Tussen 2023-2027 is er vanuit het leefbaarheidsfonds minstens bijgedragen aan minstens 10 leefbaarheidsdeals, welke een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.

Bestaande kaders

 • In 2024 worden alle afspraken die gemaakt zijn in het kader van Stedelijke Ontwikkeling uitgevoerd en worden de laatste subsidies vastgesteld.
 • In 2025 is de realisatie van circa 5.000 woningen in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra gestart, dan wel reeds (gedeeltelijk) afgerond.
 • Begin 2027 zal IBA Parkstad BV worden afgerond en opgeheven.

Geld

In deze voorjaarsnota is het budget van Leefbare steden en dorpen opgehoogd  met € 4,08 mln. Deze bijstelling heeft betrekking op de volgende begrotingswijzigingen:

 • Subsidie gemeenschapsaccomodaties € 0,50  mln., gedekt uit de programmareserve Onvoorziene uitgaven. Met het opnieuw openstellen van deze regeling wordt invulling gegeven aan de 2e gewijzigde motie 2997 Continuiteit van beleid Absil c.s. (PS 10 november 2023). Aldus blijven wij ondersteuning bieden aan de (her)ontwikkeling van unieke gemeenschapsaccommodaties, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de inwoners in een kwetsbare positie. Deze regeling heeft een looptijd tot en met 31 juli 2024.
 • Proces en voorbereidingsmiddelen: € 0,50 mln., gedekt uit de programmareserve Leefbaarheid. Vooruitlopend op een concretere uitvraag voor het Leefbaarheidsfonds zijn er en worden er kosten gemaakt om het Leefbaarheidsfonds nader uit te werken. 
 • Leefbaarheid: € 3,05 mln., gedekt uit de programmareserve Leefbaarheid. Ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid in Limburgse steden en dorpen wordt thans een bestedingsplan conform genoemd bedrag voor 2024  voorgesteld. Het betreft een financiële basis voor de aankomende subsidieregeling. Inwonersinitiatieven, verenigingen/stichtingen/gemeenschappen en gebiedsgerichte projecten van gemeenten en samenwerkende organisaties, met betrekking tot buurt, wijk en kerngerichte aanpak worden hiermee ondersteund.
 • CAO-bijstelling van de personeelskosten met € 0,03 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

5.1.2. Toekomstbestendige woonruimte

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

In relatie tot de volkshuisvestingsopgave willen we op termijn bereiken dat er in Limburg passende woonruimte is voor iedereen die in Limburg een woning zoekt. Hiertoe stellen we drie doelen met een tweetal subdoelen voor ons Provinciaal beleid tot 2027:

 • In 2027 is het woningaanbod ten opzichte van 2023 verbeterd door de beschikbaarheid van meer (betaalbare) woningen; er zijn 17.500 woningen uit de Woondeal gerealiseerd;
 • In 2027 past het woningaanbod bij de woningbehoefte zoals voor 2027 onderschreven in de Limburgse Woondeal;
 • In 2027 zijn minstens 3.000 woningen van de ambitie van 20.000 woningen (planologisch) verankerd, waaronder de woningen van Limburg Centraal.

Tijd

De Woondeal loopt van 2022 tot en met 2030, vorenstaande acties zijn beoogd in de jaren tot en met 2027.

 • Tussen 2023-2027 draagt de Provincie bij aan een effectieve samenwerking met gemeenten, marktpartijen, woningcorporaties en het Rijk om woningen uit de Woondeal Limburg te realiseren; 
 • In 2024 hebben alle woonregio’s (3) onder coördinatie van de Provincie een Woonzorgvisie vastgesteld; 
 • In 2025 is de Woondeal Limburg verrijkt met afspraken over de huisvesting van aandachtsgroepen;
 • In 2026 geeft het provinciale Volkshuisvestingsprogramma duidelijkheid over de provinciale opgave. 
 • In 2027 hebben we samen met de gemeenten concrete invulling gegeven aan de ambities uit het LABO.

Geld

In deze Voorjaarsnota is het budget van Toekomstbestendige woonruimte opgehoogd  met € 1,55 mln.  Deze bijstelling heeft betrekking op de volgende begrotingswijzigingen:

 • Proces en voorbereidingsmiddelen van € 0,25 mln., gedekt uit de Programmareserve Wonen. De proces- en voorbereidingsmiddelen zullen worden ingezet voor bijvoorbeeld de inhuur van ondersteuning van gemeenten bij aanvragen voor rijksregelingen en  voor het kunnen leveren van bijdragen aan het organiseren van informatiebijeenkomsten (zoals bijv.  informatiesessie met Provinciale Staten, externe werksessies, ontmoetingen, klankborden met externe stakeholders/marktoriëntatie/ marktconsultatie, etc.) en voor het dossier ‘Limburg Centraal’.
 • Woondeals € 0,32 mln., gedekt  uit de specifieke uitkering  woondeals 2e tranche (SPUK) vanuit het Rijk. Deze middelen worden ingezet conform het bestedingsplan 2024 binnen het programma Wonen.  Het betreft geraamde  bestedingen ten behoeve van  het opstellen van een provinciaal Huisvestingsprogramma, ondersteuning van gemeenten en procesmiddelen .
 • Provinciale middelen Woondeals : € 0,88 mln. , gedekt uit de Programmareserve Wonen. Deze middelen worden eveneens ingezet conform het bestedingsplan 2024 binnen het programma Wonen. Het betreft geraamde  bestedingen ten behoeve van  het opstellen van een Provinciaal Huisvestingsprogramma, ondersteuning van gemeenten en procesmiddelen .
 • CAO-bijstelling van personeelskosten met € 0,10 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

5.1.3. Kwaliteit met minder ruimte

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Als we afwegingen maken doen we dat op basis van de in de POVI verankerde Limburgse principes: we streven naar een inclusieve, gezonde en veilige samenleving. De kenmerken en identiteit van gebieden staan centraal. Meer stad en meer land (d.w.z. we koesteren de variatie in de verstedelijkte en landelijke gebieden en zetten in op duurzame verstedelijking; we gaan zorgvuldig om met onze (fysieke en milieu-) ruimte en voorraden, boven- en ondergronds.

Tot de Limburgse principes behoren ook een aantal procesmatige uitgangspunten: de maatschappelijke opgaven en kansen staan centraal, grensoverschrijdende samenwerking, participatie en eigenaarschap; we werken gebiedsgericht; we werken adaptief aan de opgaven; we werken als één overheid, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden.

Tijd

De beleidscyclus POVI heeft een cyclisch karakter, waarbij termijnen voor herziening van POVI of Omgevingsverordening vooral bepaald worden door de inhoudelijke behoefte. De resultaten van de sonderende rondes in de tweede helft van 2023 ter voorbereiding van het Ruimtelijk Voorstel alsmede de keuzes op nationaal niveau over de termijn waarop Ruimtelijke Arrangementen tussen Rijk en provincies gesloten zullen worden, zijn mede bepalend voor de planning. De uitvoering van het ruimtelijk beleid heeft een permanent karakter.

Geld

In deze Voorjaarsnota zijn ten aanzien van de begrote lasten en baten 2024 geen wijzigingen aan de orde, behalve de CAO-bijstelling van de personeelskosten met € 0,20 mln.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

5.1.4. Bodem en ondergrond

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

 • Uitvoeren van de acties uit het Actieprogramma bodem en ondergrond 2024.
 • Regie op de uitvoering van de met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgesproken beheersmaatregelen.
 • Opstellen van en sturen op de uitvoering van het Werkprogramma Nazorg Steenkoolwinning .

Tijd

 • In december 2024 zijn de acties uit het Actieprogramma bodem en ondergrond 2024 uitgevoerd.
 • De regie op de met het ministerie afgesproken beheersmaatregelen duurt, gelet op het voortduren van de na-ijlende effecten, nog geruime tijd voort. 
 • Het Werkprogramma Nazorg Steenkoolwinning wordt in 2024 opgesteld. De regie op de uitvoering hiervan zal nog geruime tijd na 2024 voortduren.  

Geld

Ten behoeve van de meerjarige agenda Bodem en ondergrond 2024-2030  wordt een (nieuwe) bestemmingsreserve ingesteld. Uit deze reserve worden de jaarlijkse actieprogramma's bodem en ondergrond gedekt. In deze voorjaarsnota is als wijziging een ophoging  begroot in de lasten van € 0,26 mln.  voor het actieprogramma bodem en ondergrond 2024. Dekking vindt plaats uit deze  (nieuwe) reserve  bodem en ondergrond 2024-2030 .

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

6.1.1. Cultuur

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Wij zijn tevreden als:

 • door de lobby richting Rijk een evenwichtige spreiding van cultuur, tenminste één provinciaal museum met een Rijksstatus en een groter Rijkscommitment voor de Limburgse taal nadrukkelijk zijn geagendeerd;
 • door de besluitvorming over de aanvragen binnen de Nadere Subsidieregels Culturele Infrastructuur 2025-2028 op een groter cultureel aanbod in Noord- Limburg en Midden-Limburg tot stand is gekomen;
 • de visitatie van de provinciale musea is uitgevoerd en wij beschikken over een visitatierapport, om dit rapport te benutten voor de beleidsontwikkeling voor deze musea;
 • er een aanpak tot stand is gekomen die bijdraagt aan het behoud van de Limburgse taal, met specifieke aandacht voor onderwijs, kinderopvang en de voor- en nadelen van een Deel III versus een Deel II-erkenning;
 • de steunfunctie voor de verenigingen en vrijwilligers in de amateurkunstensector en erfgoedsector is uitgevoerd en de achterbannen van de muziekbonden zijn ondersteund;
 • scholen hebben deelgenomen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, waardoor kinderen en jongeren in aanraking zijn gekomen met cultuur;
 • lokale en regionale (volks)culturele festivals en evenementen mede door onze ondersteuning hebben plaatsgevonden, waarvan de bezoekers hebben kunnen genieten.

Tijd

Aan de beoogde doelstellingen en te behalen resultaten zoals genoemd in het Beleidskader 2024-2027 ‘Cultuur en erfgoed voor iedereen’ wordt gewerkt in de jaren 2024-2027. De inzet is dat de onder Kwaliteit genoemde activiteiten in 2024 plaatsvinden. 

Geld

Bij deze Voorjaarsnota wordt in totaal € 1,55 mln. toegevoegd aan de begrote lasten van dit product. Dit betreft de volgende berotingswijzigingen:

 • De 2e gewijzigde motie 2997 Continuïteit in beleid van Absil c.s. (PS 10-11-2023). Op 20 februari 2024 hebben GS besloten een aantal subsidieregelingen met terugwerkende kracht te verlengen en daarbij behorende subsidieplafonds vast te stellen. PS zijn hierover geïnformeerd middels Mededeling portefeuillehouder van 29 februari 2024.  Binnen dit product is voor een aantal subsidieregelingen een extra bedrag nodig van € 0,25 mln. uit de programmareserve.
 • Na de vaststelling van het beleidskader ‘Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024-2027’ (PS 5-4-2024) zijn in 2024  vanuit de Programmareserve Cultuur extra middelen nodig ad € 0,72 mln. voor de Subsidieregeling Grote volksculturele evenementen en voor nieuwe ontwikkelingen Cultuur. Dekking vindt plaats uit de programmareserve.
 • Een verplaatsing i.v.m. de doelstellingen van het budget Limburgse taal (€ 1,1 mln.) vanuit 6.2.1. Erfgoed naar 6.1.1. Cultuur;
 • Programmering van het budget Voordekunst  € 0,50 mln.  Omdat dit een fasering betreft, is deze expliciet gemaakt met een oranje indicator.
 • De personeelskosten zijn met € 0,56 mln. opgehoogd n.a.v. de CAO-bijstelling.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

O

6.2.1. Erfgoed, monumenten en archeologie

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Wij zijn tevreden als:

 • er rijks- en gemeentelijke monumenten met een urgente restauratieopgaven financieel zijn ondersteund door provinciale steun en daarmee zijn duurzaam instand zijn gehouden;
 • de provinciale middelen voor de grote restauratie opgaven zoals Abdij Rolduc en het Romeins museum Heerlen zijn beschikt en de projecten van start gaan;
 • archeologische projecten gericht op publieksbereik en projecten op het gebied van klein Limburgs erfgoed zijn ondersteund;
 • de laatste projecten uit de Monulisaregeling zijn ondersteund waardoor eigenaren van kerken, molens en groen erfgoed een bijdrage hebben ontvangen voor het onderhoudsplan;
 • er uitvoering is gegeven aan de wettelijke taken op het gebied van archeologie;
 • de beschikbare middelen aan de begrotingsinstellingen op het gebied van erfgoed zijn beschikt;
 • de beschikbare middelen voor ondersteuning aan de Coöperatie Erfgoed Limburg ten goede zijn gekomen aan effectieve samenwerking in het erfgoedveld;
 • de subsidie voor de ondersteuning van het hele schutterij- en gildewezen, inclusief het Oud Limburgs Schuttersfeest, is verleend; 
 • door de lobby richting Rijk meer financiële steun van het Rijk bij grote monumentale opgaven en de bescherming van het Limburgse schutters- en gildewezen nadrukkelijk zijn geagendeerd;
 • de digitale erfgoedcoach nog steeds via het HKL wordt uitbetaald en er projecten op het gebied van digitalisering en erfgoed hebben plaatsgevonden.

Tijd

Aan de beoogde doelstellingen en te behalen resultaten zoals genoemd in het Beleidskader 2024-2027 ‘Cultuur en erfgoed voor iedereen’ wordt gewerkt in de jaren 2024-2027. De inzet is dat de onder Kwaliteit genoemde activiteiten in 2024 plaatsvinden. 

Geld

Bij deze Voorjaarsnota wordt Binnen dit product  € 0,85 mln. toegevoegd aan de lasten en € 2,04 mln. aan de baten. Dit betreft o.a. op:

 • De 2e gewijzigde motie 2997 Continuïteit in beleid van Absil c.s. (PS 10-11-2023) : GS besloten om een aantal subsidieregelingen met terugwerkende kracht te verlengen en daarbij behorende subsidieplafonds vast te stellen. PS zijn hierover geïnformeerd middels Mededeling portefeuillehouder van 29 februari 2024.  Binnen dit product is voor een aantal subsidieregelingen een extra bedrag nodig van € 0,29 mln. uit de programmareserve.
 • Na de vaststelling van het beleidskader ‘Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024-2027’ (PS 5-4-2024) zijn middelen vanuit de Programmareserve nodig voor een bedrag van € 1,5 mln. voor de Subsidieregeling Kerken, subsidieregeling Grote volksculturele evenementen en voor nieuwe ontwikkelingen Erfgoed.
 • Een verschuiving van het budget Limburgse taal  (€ 1,1 mln.) naar 6.1.1. Cultuur.
 • Lopende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met betrekking tot de publieksruimte De Vondst (2024 t/m 2027 € 0,36 mln. (jaarlijks  € 0,09 mln.). Dit bedrag wordt  gedurende de periode 2024 tot en met 2027 gedekt uit de begrotingspost voor onvoorziene uitgaven.  PS zijn hierover geïnformeerd middels Mededeling portefeuillehouder van 5 december 2023.
 • Een bedrag van € 0,07 mln. toegevoegd aan de personeelskosten i.v.m. de CAO-bijstelling.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

7.1.1. Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Wij zijn tevreden als we in 2024 gestart zijn met het opstellen van de mobiliteitsvisie 2050, die we afstemmen met onze partners. Daarnaast borgen wij structureel de Limburgse belangen in nationale programma's, waarin we Limburgse mobiliteitsopgaven onder de aandacht brengen (bijv. gedragsbeïnvloeding in het landelijke programma Mobiliteitstransitie). Op het gebied van monitoring en data zijn onze verkeersmeetnetten van voldoende kwaliteit om als input te dienen voor onze beleidsprocessen.  Om de verkeersveiligheid te verbeteren zetten we ook in op gedragsbeïnvloeding, eventuele aanpassing van infrastructuur (zie 7.2.1.) en handhaving. In 2024 verlengen wij daarom onze samenwerking met de Limburgse gemeenten voor de verkeersactieve school en zijn we tevreden als het aantal deelnemende scholen is toegenomen. In 2024 voeren we samen met de gemeenten (via de drie Limburgse uitvoeringsorganisaties) fietsstimuleringscampagnes uit en zetten we in op een structurele gedragsverandering (zowel personen als goederen) via de doelgroepenbenadering. waarmee we doorstroming verbeteren (afname autoverkeer), en CO2-uitstoot voorkomen.

Tijd

De mobiliteitsvisie 2050 verwachten we in 2025 op te leveren. Het borgen van de Limburgse belangen in nationale programma's is een continu proces, evenals het inwinnen van data en het op orde houden van onze verkeersmeetnetten. De samenwerkingsovereenkomsten die we gaan sluiten met gemeenten voor de verkeersactieve school zijn voor het eind van het jaar gereed. De subsidieregeling doortrappen loopt reeds in 2024. De fietsstimuleringscampagnes en doelgroepenbenadering worden jaarlijks uitgevoerd.

Geld

In deze voorjaarsnota wordt een bedrag van € 0,07 mln. afgeraamd bij de lasten en € 0,25 mln. bij de baten. Dit betreft de volgende begrotingswijzigingen:
•    correctie van de Rijksbijdrage voor de Havenvoorziening in verband met realisatie in 2023 -  hiervoor is een bedrag zowel als last en baat afgeraamd (€ 0,25 mln.);
•    in verband met gemaakte afspraken met het Rijk voor de Minder Hinder Aanpak (BO MIRT) zijn middelen van € 0,05 mln. binnen het programma verschoven;
•    tot slot zijn de personeelskosten opgehoogd met € 0,13 mln. vanwege de CAO-bijstelling.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

7.2.1. Infrastructuur

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

De beschikbare middelen worden geprogrammeerd op basis van onderhoudsprioriteit waarbij conform de CROW-onderhoudssystematiek het onderhoudsniveau 'Basis' van de provinciale arealen wordt geborgd.  

Alle beheersmatig geprogrammeerde onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd binnen de kaders van tijd en geld.

In 2027 is minimaal 1,4 miljoen m2 deklaag aangebracht, waarvan minimaal 900.000 m2 geluidsreducerend en waarvan min. 200.000 m2 met recyclingasfalt.

In  2027 is 700 km lengtemarkering en 90.000 m2 figuratie aangebracht.

In 2027 zijn 800 nieuwe bomen aangeplant.

In 2027 zijn 350 stuks conventionele verlichtingsarmaturen vervangen door LED-armaturen waardoor eind 2027 alle armaturen voorzien zijn van LED.

In 2027 zijn minimaal 100 stalen lichtmasten vervangen door botsvriendelijke masten.

In 2027  is minimaal 38 km geleiderailconstructie vervangen en minimaal 10 km nieuwe geleiderail geplaatst.

In 2027 zijn minimaal 16 verkeersregelinstallaties vervangen.

In 2027 zijn 13 weginfrastructuurprojecten uit het IPML gerealiseerd.

In 2027 zijn 7 projecten uit het beleidskader "Focus op de fiets" gerealiseerd.

Tijd

Het beheren en onderhouden van de provinciale infrastructuur is een continu proces conform de onderhoudsprogrammering die is opgenomen in de verplichte paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' als onderdeel van de programmabegroting 2024.

Geld

Met de vaststelling van de nieuwe Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027 (PS 26-4-2024) zijn de reguliere exploitatiemiddelen over de jaren 2024-2027 opgehoogd. De middelen waren voorzien in de begroting  en door dit besluit zijn gespecificeerd binnen de exploitatiebegroting: € 11,57 mln. in 2025 € 11,13 mln., in 2026 € 10,82 mln. en in 2027 eveneens € 10,82 mln.  Dit heeft geen consequenties voor het begrotingsresultaat.

Tevens is in de Voorjaarsnota (Financieel voorstel) een investeringsbesluit ter vaststelling voorgelegd voor:

 • vervangingsinvesteringen opgenomen in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027;
 • aanvullend investeringskrediet voor de N595 Wittemer Allee (PS 3-11-2023) en de Parkstadroute  (PS 15-12-2023);
 • verschuiving van budget N280 van wegvak Roermond naar wegvak Leudal (VGR6 IPML);
 • afronding van de projecten N293 Kunstwerk over de Roer en N556 Rehabilitatie.

Tot slot zijn de personeelskosten opgehoogd met € 0,55 mln. vanwege de CAO-bijstelling.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

7.2.2. Openbaar vervoer

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Wij zijn tevreden wanneer:

 • Het openbaar vervoer volgens de in het contract gemaakte afspraken rond kwaliteit is uitgevoerd, zoals punctualiteit, rituitval, etc.
 • Het Ontwikkelplan OV Limburg is geactualiseerd.  Onderdelen zijn de ontwikkelingen op het gebied van trein- en busverbindingen, knooppunten en de toekomstbestendig ontwikkeling van het openbaar vervoer.
 • Dal Vrij Limburg (voorheen de ‘Meedoenpas’) is onderzocht en de gefaseerde invoering gestart is.
 • Een regionaal uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid is vastgesteld waarmee we invulling geven aan onderwerpen als het verbeteren van reisinformatie, de inzet van OV-ambassadeurs, reisassistentie en de toegankelijkheid van haltes.
 • We de mogelijkheden hebben onderzocht om open-access nachttreinen vanuit Aken en Luik naar Schiphol te laten rijden.
 • We structurele financieringsafspraken met het Rijk hebben gemaakt voor de gedecentraliseerde stoptreindiensten voor de periode vanaf 2025.

Tijd

Het concessiebeheer en het ontwikkelen van het Limburgse openbaar vervoer is een continu proces.

De onder omschrijving genoemde onderwerpen worden in 2024 afgerond.

Geld

In deze Voorjaarsnota wordt een bedrag van € 5,91 mln. is toegevoegd aan de lasten en € 3,26 mln. aan de baten. Dit betreft de volgende begrotingswijzigingen:

 • Ophogen van de concessiebijdrage  van € 2,59 mln., in verband met de fors gestegen Landelijke Bijdrage Index (LBI). Deze ophoging wordt structureel in de begroting opgenomen ten laste van het begrotingsresultaat. PS zijn hierover geïnformeerd middels Mededeling portefeuillehouder van 10 april 2024.
 • Een specifieke uitkering van het Rijk € 2,90 mln. voor de kosten van een Greenbox in de 27 elektrische treinstellen die Arriva inzet ter uitvoering van de Concessie. Het doel van deze uitkering is het ondersteunen van provincies bij de implementatie van het nieuwe treinbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). De uitkering is zowel als last en baat opgenomen.
 • De vaststelling van een specifieke uitkering van het Rijk (Beschikbaarheidsvergoeding 2021) met een bedrag van € 0,36 mln. Dit bedrag is zowel als last en baat geramd. Deze beschikbaarheidsvergoeding is bedoeld om tegemoet te komen aan de financiële tekorten en de exploitatie van openbaar vervoer gedurende de Covid-19 periode. 

Voor de volledige financiering van Dal Vrij Limburg wordt gekeken naar de middelen, die naar aanleiding van een Tweede Kamerdebat rond de Rijksbegroting beschikbaar worden gesteld om de betaalbaarheid van het regionaal openbaar vervoer te bevorderen, de zogenaamde Bikkergelden. Een deel van deze middelen is bedoeld om de tariefstijging 2024 in het openbaar vervoer te compenseren en zal derhalve met Arriva verrekend moeten worden, en een deel is bedoeld om het openbaar vervoer een kwaliteitsimpuls te geven. De precieze voorwaarden rond de Bikkergelden zijn vanuit het Rijk nog niet officieel bekendgemaakt. Het Rijk heeft aangekondigd deze middelen via de meicirculaire naar de provincies te laten vloeien. 

Tot slot zijn de personeelskosten opgehoogd met € 0,05 mln. vanwege de CAO-bijstelling.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

7.3.1. Limburg nationaal en internationaal verbonden

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Wij zijn tevreden als de reiziger zich ongehinderd over de grens kan verplaatsen met het openbaar vervoer. Daarnaast zijn wij tevreden als Limburg multimodaal bereikbaar is via de weg (o.a. A2-Weert-Eindhoven, A67), water (o.a. Julianakanaal en de Maas) en het spoor. 
Tot slot zetten we in op Rijks- en Europese cofinanciering voor de Limburgse mobiliteitsopgaven.

Tijd

Voor de realisatie van bovengenoemde opgaven zijn we veelal afhankelijk van andere partijen, waaronder het Rijk. We voeren een stevige lobby richting Rijk en Europa om de projecten volgens planning te kunnen uitvoeren en afronden. Dit blijft een doorlopend proces.

Geld

In deze Voorjaarsnota is een bedrag van € 2,64 mln. toegevoegd aan de lasten en aan de baten van dit product. Dit betreft  een voorschot van het door Europa toegekende CEF-subsidie voor het project Rhombus Upside II (CEF3).  Het subsidie is bedoeld voor de bereikbaarheid van Limburg over het water en uitbreiding van de binnenhavens (zoals hiervoor onder Omschrijving is opgenomen).

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

8.1.1. Regio Deals

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Met de Regio Deal gaan Rijk en Regio een duurzaam partnerschap aan om de opgave die in de regio speelt gezamenlijk aan te pakken.  De inzet is dat de middelen van het Rijk en haar regionale partners als een vliegwiel functioneren voor andere investeringen in de regio en een sterke regionale samenwerking. De bijdragen van het Rijk zijn bedoeld als een tijdelijke en eenmalige impuls voor regionale ontwikkeling met een duurzaam effect, waarbij structurele exploitatiekosten van lange termijn investeringen geborgd moeten zijn.

Wij zijn volwaardig partner in de toegekende 5e tranche (2024) van de Regio Deals voor Midden-Limburg en Noord-Limburg en projectpartner voor de tweede Regio Deals in Zuid-Limburg uit de 4e tranche (2023). Samen met de vier regio’s en alle maatschappelijke partners werken wij aan projectinvesteringen in de brede welvaart van Limburg en bieden ondersteuning in het versterken van de regionale uitvoeringskracht.  

Tijd

De Regio Deals van Zuid-Limburg west en Parkstad Limburg zijn in de vierde tranche gehonoreerd.  Vóór 1 november 2023 moesten proposities voor de vijfde tranche Regio Deals ingediend worden bij het Rijk. Beide Limburgse aanvragen van Midden-Limburg en Noord Limburg zijn in samenwerking met de Provincie opgesteld en ondersteund. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd op 26 oktober 2023 ( zie DOC-00562726). Het Kabinet heeft beide voorstellen gehonoreerd op 9 februari 2024 (zie DOC-00616714). De gereserveerde rijksbijdrage voor de Regio Deal Midden-Limburg is € 20 mln. en de rijksbijdrage voor de Regio Deal Noord-Limburg is € 10 mln. (incl. btw). Deze voorgenomen rijksbijdragen dienen door de ‘regio’ (samenwerkende gemeenten en provincie) van een evenredige cofinanciering voorzien te worden. Uitgegaan wordt van een voorgenomen provinciale bijdrage van maximaal €10 mln. voor de Regio Deal Midden-Limburg en maximaal € 5 mln. voor de Regio Deal Noord-Limburg . Uitgangspunt daarbij is onder meer een minimaal gelijke publieke cofinancieringsbijdrage van de regio (zijnde de samenwerkende gemeenten) en een gelijkwaardig partnerschap in zowel inhoudelijke samenwerking als governance. Provinciale Staten zijn hierover op 17 april 2024 geïnformeerd (zie DOC-00640037).

De procedure om te komen tot een regio deal is vergelijkbaar met de vorige tranches regio deals. De proposities worden vanaf nu uitgewerkt in een convenant tussen Rijk, Provincie en samenwerkende gemeenten rond de zomer 2024, welke in het najaar van 2024 formeel ook ondertekend worden.  Wat betreft de inhoudelijke onderbouwing en bijbehorend financiële verdeling over programmalijnen per regio deal, is het nog op te stellen convenant leidend. Daarnaast zullen wij als Provincie ook formele afspraken maken met beide regio’s die wij vastleggen in twee samenwerkingsovereenkomsten. De financiële inzet behorend bij de convenanten zal verwerkt worden in het voorstel voor de Begroting 2025. 

Geld

Bij de Voorjaarsnota wordt de begroting voor het product Regiodeals structureel verhoogd met € 0,02 mln. vanwege de CAO-bijstelling van de personeelskosten. De geplande activiteiten van dit jaar kunnen worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

8.2.1. Bestuurlijke verhoudingen

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

•    In deze periode maken we plannen voor bestuurlijke vernieuwing (jongerenparticipatie, participatieverordening, transparante informatievoorziening), die ervaringen opleveren voor het functioneren als dienstbare en responsieve overheid (instellen provinciale contactfunctionaris, pilots VTH-beleid en uitvoering) en waarin de mens centraal staat. We betrekken PS in de voorbereiding en later dit jaar worden plannen en aanpak aan PS aangeboden met daarbij ook de financiële vertaling.
•    In deze periode ondersteunen we de decentrale overheden in de regio’s Zuid-, Midden en Noord-Limburg met bestuurlijke versterking gericht op samenwerking en uitvoeringskracht. Daartoe ontwikkelen wij scenario’s voor uitvoeringskracht voor gemeenten. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
•    Wij participeren in het vervolg van de Rijksaanpak voor Elke Regio Telt! in de regio's Zuid-Limburg, Midden-Limburg en Noord-Limburg waarbij we de Limburgse belangen indienen als het gaat om herijking van de rijks-investeringslogica en het benodigde regionale maatwerk binnen Limburg en daarbij horende rijksondersteuning.
•    Wij zullen waar mogelijk de regeldruk terugdringen en eigen procedures vereenvoudigen en doorlooptijden versnellen in het brede provinciale beleid. 
•    We vertegenwoordigen de Provincie Limburg in alle lagen van het IPO. 
•    We voeren onze wettelijke taken van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) adequaat uit.

Tijd

•    Voor de bestuurlijke vernieuwing in de ontwikkeling richting een responsieve overheid zal in 2023 -2027 een fundament gelegd worden. In 2024 wordt gestart met pilots responsieve overheid. In 2027 zijn deze pilots geëvalueerd, waarbij de evaluatie heeft geleid tot concrete voorstellen voor de inrichting van een responsieve overheid.
•    Het versterken van de gemeentelijke uitvoeringskracht kent een gefaseerde aanpak waarbij de basis is gelegd in 2023 en tot aan de Provinciale verkiezingen 2027 uitvoering zal krijgen. In 2024 zal gestart worden met een pilot op schaal Zuid-Limburg, mede in de vorm van het aanstellen van een onafhankelijk verkenner. Daarnaast volgt er een onderzoek naar de mogelijkheden tot versterking van de uitvoeringskracht van gemeenten in Zuid-Limburg.
•    Wij nemen deel aan de 'regiodialogen' die door het Ministerie van BZK in de periode april - juni 2024 worden georganiseerd vanuit de rijksaanpak Elke Regio Telt. Deze dialoogdagen bieden input voor de rijksoverheid voor het nieuwe beleid van het nog te vormen Kabinet.
•    Wij organiseren een werksessie met Provinciale Staten over het terugdringen van regeldruk in 2024 waarbij ook ervaringen en expertise uit de samenleving wordt betrokken om te komen tot een brede aanpak in het terugdringen van regeldruk.
•    De vertegenwoordiging in het IPO en de uitvoering van het IBT betreffen doorlopende activiteiten.

Geld

In deze Voorjaarsnota vragen we ophoging met  € 0,62 mln. van het product Bestuurlijke verhoudingen vanwege: 

 • een structureel bedrag van € 0,21 mln.  actualisering van de raming van de voorziening APPA (Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers )  conform de berekening van  de Algemene Pensioen Groep (APG); 
 • indexering van de Statenvergoedingen ad. € 0,03 mln. ;
 • tijdens de Presidiumvergadering van 05-04-2024 is besloten om de bijdrage van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) met ingang van 2023 structureel te verhogen met € 0,02 mln. , derhalve is de begroting 2024 verhoogd met € 0,04 mln.

De dekking van de bovengenoemde begrotingswijzigingen vindt plaats uit het begrotingsresultaat. 

Verder stijgt de begroting van dit product met € 0,34 mln. in verband met de CAO-bijstelling van de personeelskosten.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

8.2.2. Grensoverschrijdende samenwerking

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Het Limburgs belang is op alle relevante bestuurlijke en ambtelijke niveaus optimaal gediend.

Tijd

Conform planning.

Geld

Bij de Voorjaarsnota wordt de begroting voor dit product structureel verhoogd met € 0,06 mln. vanwege de CAO-bijstelling van de personeelskosten. De geplande activiteiten van dit jaar kunnen worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

8.2.3. Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Het Limburgs belang is op alle relevante bestuurlijke en ambtelijke niveaus optimaal gediend.

Tijd

Conform planning

Geld

Bij de Voorjaarsnota wordt de begroting voor dit product structureel verhoogd met € 0,08 mln. vanwege de CAO-bijstelling van de personeelskosten. De geplande activiteiten van dit jaar kunnen worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

8.2.4. Externe relaties en Public Affairs

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

De Limburgse belangen worden op alle relevante bestuurlijke niveaus (interprovinciaal, nationaal en Europees) zodanig gediend, dat beleidsmatig en financieel optimale randvoorwaarden ontstaan voor het vervullen van de provinciale opgaven en ambities.

Tijd

Het behartigen van de Limburgse belangen is een doorlopend proces, zonder tijdshorizon. Het ondersteunende programma voor de nieuwe lobby-aanpak loopt van 1 september 2023 tot 1 september 2024. 

De voorbereidingen voor  80 jaar bevrijding zijn eind 2023 gestart. De uitvoering vindt plaats van 5 mei 2024 en loopt tot medio 2025.

Geld

Bij de Voorjaarsnota wordt de begroting voor dit product verhoogd met € 0,27 mln. vanwege:

 • GS-besluit van 23-04-2024  om € 1,50 mln. procesmiddelen fundraising  beschikbaar te stellen voor de periode 2024-2027. Hiervan is € 0,25 mln. opgenomen in 2024. Dekking vindt plaats uit de programmareserve Onvoorziene uitgaven.
 •  De CAO-bijstelling van de personeelskosten met € 0,02 mln. 

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G

8.2.5. Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid

Omschrijving (label)
Voorjaarsnota 2024

Kwaliteit

Rijkstaken:  worden doorlopend uitgevoerd.

In april 2024 is “de propositie van Limburg op de Asielopgave - Een middellang termijnperspectief” gepubliceerd. Hierin is door de LiRT aangegeven hoe we met de Asielopgave in Limburg willen omgaan. 

Integriteit:  doorontwikkeling en borgen integriteitsbeleid en integriteitsbesef door middel van acties op het gebied van preventie, morele oordeelsvorming en handhaving binnen de ambtelijke en politiek-bestuurlijke provinciale omgeving. Binnen de Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg is er aandacht voor Integriteit, Bestuurscultuur en Weerbare Overheid. 

Weerbare overheid en bestuurscultuur:  in 2024 is gestart met de implementatie handreiking Limburgse Norm in de provinciale organisatie.  Tevens vindt in 2024 de uitbreiding van de onderzoekscapaciteit Bibob plaats gebaseerd op de hernieuwde Beleidslijn Bibob. En blijvende inzet op VPD en uitvoering van Kwaliteit openbaar bestuur. 

Tijd

Conform planning.

Geld

Bij de Voorjaarsnota wordt de begroting voor dit product verhoogd met € 0,27 mln. vanwege:

 • Het Rijk heeft voor 2024  € 0,23 mln. beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten Limburgse Regietafel (LiRT) ter coördinatie van de asielopgave.  Dit bedrag wordt zowel bij de lasten als bij de baten aan de begroting toegevoegd.
 • De CAO-bijstelling van de personeelskosten met € 0,08 mln. 

Kwaliteit (indicator)

G

Tijd (indicator)

G

Geld (indicator)

G