205.501 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

205.501 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

Terug naar navigatie - Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

De bereikbaarheid voor personen- en goederenverkeer - evenals de ontsluiting van het platteland staat onder druk. Toegankelijke en betaalbare mobiliteit is een kerntaak van de Provincie. Dat komt primair tot uiting in de wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur en het regionale openbaar vervoer. Daarnaast liggen er Limburgse mobiliteitsopgaven rond gedragsverandering, multimodaliteit, verduurzaming en verkeersveiligheid. Hiermee dragen we bij aan de verbetering van de leefbaarheid in Limburg.

Maatschappelijke opgave

Terug naar navigatie - Maatschappelijke opgave

Door uitvoering van het beleidskader Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 2024-2027 zetten we in op het aanpakken van de mobiliteitsopgaven van Limburg. De maatschappelijk opgave die daarbij leidend is, is als volgt geformuleerd:

 • Limburg is bereikbaarder en verkeersveiliger voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

De maatschappelijke opgave van Bereikbaar en Toegankelijk Limburg komt overeen met het totaal aan doelstellingen. De indicatoren voor de maatschappelijke opgave zijn in dit begrotingsprogramma dan ook gelijk aan die van de doelstellingen (zie hieronder).

Onze beleidskaders

Terug naar navigatie - Onze beleidskaders

Het vigerende beleidskader is het beleidskader 'Een bereikbaar en toegankelijk Limburg'. De 'Nota infrastructurele kapitaalgoederen 2024 - 2027' is gelijktijdig met het beleidskader vastgesteld. Daarnaast wordt het 'Ontwikkelplan OV Limburg' in 2024 geactualiseerd. Dit betreft, net als de Nota infrastructurele kapitaalgoederen, het verdiepend beleid rondom onze wettelijke taken. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1. Mobiliteit en bereikbaarheid

Terug naar navigatie - 7.1. Mobiliteit en bereikbaarheid

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023;
 • in 2027 is er sprake van een verbeterde bereikbaarheid van Limburg nationaal en internationaal (goederen en personen) t.o.v. 2023;
 • in 2027 vinden er meer duurzame verplaatsingen plaats (goederen en personen) t.o.v. 2023;
 • in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023'

Indicator 1: De gemiddelde afstand tot voorzieningen in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 2: Bereikbaarheid detailhandel binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 3: Bereikbaarheid onderwijslocaties binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 4: Bereikbaarheid zorginstellingen binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 5: Ervaren bereikbaarheid van mensen naar banen, supermarkten, scholen, zorginstellingen en euregionale steden (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, Plan Burgerkennis (2026)

Indicatoren bij 'in 2027 is er sprake van een verbeterde bereikbaarheid van Limburg nationaal en internationaal (goederen en personen) t.o.v. 2023'

Indicator 6: Reistijdverhouding tussen daluren en spitsen (in ontwikkeling).
Bron: NDW Floating Car Data

Indicator 7: Bereikbaarheid arbeidsplaatsen binnen 15/30/45/60 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen 

Indicator 8: Bereikbaarheid euregionale steden vanuit Limburg met openbaar vervoer in vergelijking met bereikbaarheid auto (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen 
 
Indicator 9: De robuustheid van logistieke netwerken (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicatoren bij 'in 2027 vinden er meer duurzame verplaatsingen plaats (goederen en personen) t.o.v. 2023'

Indicator 10: Aantal verplaatsingen per persoon per dag in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 11: Aandeel duurzame (volledig elektrisch en plug-in hybride) voertuigen in wagenpark in Limburg (in ontwikkeling). 
Bron: CBS

Indicator 12: Aandeel kilometers duurzame voertuigen (volledig elektrisch en plug-in hybride) (in ontwikkeling). 
Bron: CBS

Indicator 13: Totale CO2 uitstoot door mobiliteit (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 14: Modal split (voor personen en goederenvervoer) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicatoren bij 'in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator 15: Aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners (in ontwikkeling).
Bron: SWOV

Indicator 16: Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners (in ontwikkeling).
Bron: SWOV

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

7.2. Openbaar vervoer en wegbeheer

Terug naar navigatie - 7.2. Openbaar vervoer en wegbeheer

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van het openbaar vervoer en wegbeheer streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 is de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Limburgers verbeterd t.o.v. 2023;
 • in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023;
 • in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023.
 • In 2027 voldoet het provinciale infrastructurele areaal aan het kwaliteitsniveau ‘Basis'

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 is de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Limburgers verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator 1: Algemeen oordeel reizigers openbaar vervoer in Limburg (per OV-autoriteit, per OV-vervoerder) (BBV).
Bron: Klantenbarometer (CROW-KPVV)

Indicator 2: Percentage gerealiseerde aansluitingen (in ontwikkeling).
Bron: Arriva

Indicator 3: Prestatie indicatoren over aankomstpunctualiteit (in ontwikkeling).
Bron: Arriva

Indicator 4: Prestatie indicatoren over rituitval (in ontwikkeling).
Bron: Arriva

Indicator 5: Mate waarin het OV-aanbod in Limburg tegemoet komt aan de reisbehoefte (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, Plan Burgerkennis (2026)

Indicatoren bij 'in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023'

Indicator 6: De gemiddelde afstand tot voorzieningen in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 7: Bereikbaarheid detailhandel binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 8: Bereikbaarheid onderwijslocaties binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 9: Bereikbaarheid zorginstellingen binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 10: Ervaren bereikbaarheid van mensen naar banen, supermarkten, scholen, zorginstellingen en euregionale steden (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, Plan Burgerkennis (2026)

Indicatoren bij 'in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator 11: aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners (in ontwikkeling).
Bron: SWOV

Indicator 12: aantal geregistreerde verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners (in ontwikkeling).
Bron: SWOV

Indicator bij 'In 2027 voldoet het provinciale infrastructurele areaal aan het kwaliteitsniveau ‘Basis'

Indicator 13:  Het percentage van ons areaal dat voldoet aan het kwaliteitsniveau ‘Basis’ (in ontwikkeling).
Bron: Data beleidscluster

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

7.3. Limburg nationaal en internationaal verbinden

Terug naar navigatie - 7.3. Limburg nationaal en internationaal verbinden

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van Limburg nationaal en internationaal verbinden streven we deze collegeperiode de doelstellingen zoals geformuleerd voor product 7.1. na. 

Wat merkt de Limburger ervan?

De doelstellingen en indicatoren voor product 7.3 zijn gelijk aan product 7.1.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt het budget van programma Een bereikbaar en toegankelijk Limburg bijgesteld.

We voegen € 8,97 mln. aan de  lasten van de exploitatiebegroting 2024 toe. 

Voor het subsidiebesluit en bevoorschotting Arriva Deel II is jaarlijks € 2,59 mln. uit het begrotingsresultaat gehaald voor het ophogen van de lasten.

Verder zijn in de begroting 2024 ad € 5,87 mln. aan middelen, zowel aan de lasten als aan de baten, toegevoegd:

 • Vaststelling Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer 2021 € 0,36 mln.;
 • Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS (Arriva Greenbox) € 2,90 mln.;
 • CEF-subsidie Rhombus Upside II € 2,61 mln.

Ten slotte zijn voor de uitvoering van de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027 exploitatielasten geraamd, binnen de daarvoor gereserveerde middelen.  

Het nadelige exploitatieresultaat van deze begrotingswijziging ad € 3,35 mln. heeft betrekking op bovengenoemde subsidiebesluit Arriva en de CAO-bijstelling van de personeelskosten. Dit resultaat wordt verrekend met de algemene dekkingsmiddelen van programma 9. Financiën en overhead. 

Voor nadere details verwijzen we naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
60109 Reg Org Verkeersv Limb 854 0 854
67130 Procesmiddelen mobiliteit 210 -50 160
67625 Samenwerking Blueports 35 0 35
67862 Verkeers en vervoersmanagement 1.001 0 1.001
67929 Kapitaallasten 26 0 26
67931 Kapitaallasten 27 0 27
68029 Doorberekende personeelskosten 2.413 131 2.544
68187 Rotonde Voorterstraat voorheen N300 1.250 0 1.250
68190 SmartwayZNL 5.219 0 5.219
68844 Fietsverbinding HeuvellandParkstad 160 0 160
68952 Langjarige verplichtingen 368 0 368
69163 Minder Hinder Aanpak BO MIRT 59 51 110
69164 Nat Agenda Laadinfrastructuur BO MIRT 520 0 520
69165 Digitalisering oa Data Top 15BO MIRT 523 0 523
69168 Clean Energie Hubs BO MIRT 29 0 29
69172 Beleidskader Fiets Fietsprojecten 6.436 0 6.436
69198 Subsidieregels doortrappen 2024 100 0 100
69199 Beleidskader Fiets onderzoek 77 0 77
69200 Snelfietsroute BeekElslooChemelot 1.690 0 1.690
69202 Dwarsverbindingen project A2 t Vonderen 0 0 0
69204 Doorontwikkeling verkeersmeetnet 328 0 328
69205 Doorontwikkeling verkeersmodel 151 0 151
69290 Verkeerseducatiebeleid Limburg 1.476 0 1.476
69326 Slim veilig duurzaam 2.622 0 2.622
69427 A67A73 Parallelbaan Zaarderheiken 0 0 0
69468 Verkeerseducatiebeleid Limburg comp BTW 116 0 116
69497 SPUK Verkeersinfrastructuur 2021 BO MIRT 1.126 0 1.126
69635 SPUK Versterking havenvoorziening 250 -250 0
69889 Procesmiddelen WAhaven Roermond 0 50 50
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 27.067 -68 26.999
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 27.067 -68 26.999
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
63280 Wegbeheer algemene kosten 189 367 556
63284 Middelen 147 -66 81
63285 Schade aan provinciale wegen declarabel 248 0 248
63286 Schade aan prov wegennietdeclarabel 54 0 54
63287 Recognities 105 45 150
63288 Klussenbestek 341 159 500
63289 Groen incl faunavoorziening 32 740 772
63292 Bebording bebakening en wegmeubilair 121 -120 1
63293 Openbare verlichting 368 754 1.121
63294 Bewegwijzering UT GMS 221 -53 167
63295 Verkeersregelinstallaties VRI 252 198 450
63297 Afwatering incl oppervlaktewater 155 -140 16
63298 Gladheidsbestrijding 1.566 362 1.927
63300 Incidentmanagement 369 400 768
63301 Verhardingen 3.150 -2.918 233
63303 Kunstwerken incl geluidsvoorzieningen 709 324 1.032
63823 Contract CFOOR 4.468 -120 4.348
64075 Schade door diefstal wegmeubilair 8 0 8
65580 Klein onderhoud steunpunten wegen 55 0 55
65581 Toev odhvoorziening steunpunten wegen 106 -5 101
67768 Exploitatiesubsidie ZLSM 249 0 249
67933 Kapitaallasten infraprojecten 8.457 0 8.457
67934 Kapitaallasten BPL 4.207 0 4.207
67935 Kapitaallasten bruteringsreserve N280 1.022 0 1.022
68033 Doorberekende personeelskosten 10.080 545 10.625
68580 Leasetermijnen wagenpark provinciale wegen 450 0 450
68590 Brandstof wagenpark provinciale wegen 100 0 100
68825 Markering 29 0 29
68827 Overige electrische installaties 121 72 193
68828 Verkeersveiligheid 58 -58 0
68829 Wegaanleg algemene kosten 58 0 58
68830 OMOP verhardingen 5.945 11.052 16.997
68831 Groot onderhoud kunstwerken contract 551 349 900
68832 Onderhoudscontract openbare verlichting 346 -86 260
68833 Onderhoudscontracten automaten VRA 158 43 200
68834 Onderhoudscontract buiteninstallatie VRI 173 123 296
68852 Kapitaallasten 204 0 204
69029 Kapitaallasten brut res VDLNedcar 570 0 570
69192 Beheer en onderhoud DRIS 95 96 191
69264 Kapitaallasten N266 -64 0 -64
69299 Kapitaallasten steunpunten 7 0 7
69386 Urgente functionele verkeersveiligheidzaken 131 0 131
69415 Overdracht wegvak N270 bodemsanering 200 0 200
69562 Voorbereidingskosten uitrol iVRIs 167 0 167
69634 Kapitaallasten BR N270 OoijenWanssum 721 0 721
69721 Kapitaallasten N270 OoijenWanssum 0 0 0
69740 Stelpost kaplst nota infrastrkapitaalgoed 0 0 0
69741 Stelpost kapitaallasten Risicocomponent 1.915 0 1.915
69762 Stelpost nota kapitaalgoederen exploitatie 11.572 -11.572 0
69763 Stelpost nota kapitaalgoederen kapitaallast 0 0 0
69765 Stelpost verlenging afschr termkapitaallast 0 0 0
69847 DU Verkeersveiligheid 188 0 188
Totaal 7.2.1 Infrastructuur 60.369 489 60.858
7.2.2 Openbaar vervoer
67867 OVconcessie 1631 exploitatie 72.706 2.594 75.301
67869 OVconcessie 1631 ontwikkelruimte 293 0 293
67872 OV projecten 105 -105 0
67873 OV projecten monitoring en bedrijfsvoering 305 105 410
67874 OV Beheer en onderhoud spoor 0 0 0
68032 Doorberekende personeelskosten 984 53 1.038
68184 OV Concessie 20162031 Wensbus 33 0 33
68785 Pilot Mobility as a Service MaaS 150 0 150
68849 Kapitaallasten 66 0 66
68966 Nadere subsidieregel de Wensbus 392 0 392
69211 Procesmiddelen concessieverlenging 347 0 347
69284 SPUK Programma ERTMS 0 2.900 2.900
69454 Uitvoeringskosten subsidieregel de Wensbus 0 0 0
69458 SPUK Beschikbaarheidsvergoeding 2021 0 360 360
69557 Herinrichting stationsomgeving Venray 2.164 0 2.164
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer 77.544 5.907 83.451
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 137.914 6.396 144.310
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden
67928 Kapitaallasten 103 0 103
68031 Doorberekende personeelskosten 601 33 633
68850 Kapitaallasten 1.986 0 1.986
69311 Inframaatregelen WeertHamontAntwerpen 0 0 0
69411 CEF1 Rhombus Works proceskosten 18 0 18
69656 CEF2 Rhombus Studys proceskosten 194 0 194
69826 CEF1 Rhombus Works partners 9.027 0 9.027
69827 CEF2 Rhombus Studys partners 6.251 0 6.251
69941 CEF3 Rhombus Upside II proceskosten 0 86 86
69942 CEF3 Rhombus Upside II partners 0 2.522 2.522
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 18.180 2.640 20.820
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 18.180 2.640 20.820
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 183.160 8.968 192.128
Totaal Lasten 183.160 8.968 192.128
Baten
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
69205 Doorontwikkeling verkeersmodel 61 0 61
69290 Verkeerseducatiebeleid Limburg 490 0 490
69497 SPUK Verkeersinfrastructuur 2021 BO MIRT 1.126 0 1.126
69635 SPUK Versterking havenvoorziening 250 -250 0
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 1.927 -250 1.677
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 1.927 -250 1.677
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
60281 Wegenbeheer legesheffing 25 0 25
63285 Schade aan provinciale wegen declarabel 368 0 368
63295 Verkeersregelinstallaties VRI 147 0 147
67769 Gebruiksvergoeding ZLSM basis 259 0 259
67771 Gebruiksvergoeding ZLSM huur station 26 0 26
69847 DU Verkeersveiligheid 94 0 94
Totaal 7.2.1 Infrastructuur 919 0 919
7.2.2 Openbaar vervoer
67882 Bijdrage Gelderland in OVconcessie 1.835 0 1.835
68118 SPUK exploitatie stoptreindiensten 6.000 0 6.000
68989 SPUK exploitatie sneltrein MHA 258 0 258
69284 SPUK Programma ERTMS 0 2.900 2.900
69458 SPUK Beschikbaarheidsvergoeding 2021 0 360 360
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer 8.093 3.259 11.353
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 9.013 3.259 12.272
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden
69411 CEF1 Rhombus Works proceskosten 18 0 18
69656 CEF2 Rhombus Studys proceskosten 194 0 194
69826 CEF1 Rhombus Works partners 9.027 0 9.027
69827 CEF2 Rhombus Studys partners 6.251 0 6.251
69941 CEF3 Rhombus Upside II proceskosten 0 86 86
69942 CEF3 Rhombus Upside II partners 0 2.522 2.522
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 15.490 2.608 18.098
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 15.490 2.608 18.098
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 26.430 5.617 32.047
Totaal Baten 26.430 5.617 32.047
Saldo van baten en lasten -156.730 -3.351 -160.081
Stortingen
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
69780 Toevoeging PR Bereikbaarheid 10.000 0 10.000
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 10.000 0 10.000
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 10.000 0 10.000
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
67527 Toevoeging bestemmingsres realisatie N280 3.339 0 3.339
69950 Toevoeging bestemmingsreserve ZLSM 0 34 34
Totaal 7.2.1 Infrastructuur 3.339 34 3.373
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 3.339 34 3.373
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden
67601 Toevoeging bestemmingsreserve ZLSM 34 -34 0
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 34 -34 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 34 -34 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 13.373 0 13.373
Totaal Stortingen 13.373 0 13.373
Onttrekkingen
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma
69531 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 16.904 0 16.904
69532 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 2.342 0 2.342
69533 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 647 0 647
69875 Aanwending PR Bereikbaarheid 0 0 0
Totaal 7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 19.893 0 19.893
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 19.893 0 19.893
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur
67528 Aanwending bruteringsreserve realisatie N280 1.022 0 1.022
69028 Aanwending bruteringreserve VDL Nedcar 570 0 570
69534 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 167 0 167
69549 Aanwending reserve DU bodemsanering 200 0 200
69633 Aanw bruteringsreserve N270 OoijenWanssum 933 0 933
Totaal 7.2.1 Infrastructuur 2.891 0 2.891
7.2.2 Openbaar vervoer
69529 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 2.314 0 2.314
Totaal 7.2.2 Openbaar vervoer 2.314 0 2.314
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 5.205 0 5.205
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden
69530 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 0 0 0
Totaal 7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 25.098 0 25.098
Totaal Onttrekkingen 25.098 0 25.098
Saldo mutatie reserves 11.725 0 11.725