Status activiteiten

Financieel voorstel

Financieel voorstel

Status activiteiten

2e Begrotingswijziging 2024

Terug naar navigatie - 2e Begrotingswijziging 2024

In 2024 nemen de lasten in de begroting met € 80,52 mln. toe, waarvan € 50,66 mln. programmalasten en € 29,86 mln. stortingen in de reserves. 

Zoals ook in de inleiding van de voorjaarsnota staat vermeld, betreffen de begrotingswijzigingen de nadere uitwerking van de beleidskaders, het programmeren van Specifieke uitkeringen en het bijstellen van de lopende begroting. 

De toename van de begrote lasten ad € 80,52 mln. wordt gedekt uit:

  • ruimte in het begrotingsresultaat 2024 € 2,96 mln.;
  • programmabaten € 52,27 mln., grotendeels Rijksmiddelen;
  • programmareserves € 16,52 mln.;
  • overige bestemmingsreserves € 8,77 mln..

Per saldo beïnvloedt deze begrotingswijziging het resultaat 2024 nadelig met € 2,96 mln. Ná deze begrotingswijziging blijft een voordelig begrotingsresultaat 2024 van € 17,47 mln. over. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Wijziging 2025 Wijziging 2026 Wijziging 2027
Lasten
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna -1.158 2.386 150 150
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 11.770 2.844 157 157
1.1.3 Landschap 910 119 59 59
1.2.1 Land- en tuinbouw -4.312 -1.952 -1.950 -1.918
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 28.892 7.983 77 77
1.3.2 Waterveiligheid Maas -1.822 563 44 44
1.3.3 Bodemvitalisering 175 0 0 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 34.455 11.943 -1.464 -1.432
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1.1 Sociale agenda 455 419 419 419
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 60 13 13 13
2.3.1 Sport en bewegen 71 67 67 67
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 586 499 499 499
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen -7.120 -3.989 -4.170 -4.589
3.1.2 Industrie en vakmanschap -1.460 51 51 51
3.1.3 Maastricht Aachen Airport -12.578 10.917 17 17
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 4.367 4.882 4.493 4.847
3.2.2 Brightlands 3.712 2.324 2.314 1.060
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 1.368 905 405 255
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 2.348 539 538 536
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 7.686 4.597 5.594 2.133
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie -1.677 20.226 9.242 4.311
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 578 79 79 79
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. 2.432 612 612 251
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu 113 65 65 65
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.046 470 470 470
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 4.168 1.225 1.225 865
5 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen 4.081 40 40 40
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 1.551 137 137 137
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 197 257 257 257
5.1.4 Bodem en ondergrond 263 7 7 7
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 6.091 440 440 440
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1.1 Cultuur 1.549 1.157 1.597 1.097
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 852 231 -919 -919
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 2.401 1.388 678 178
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma -68 170 170 170
7.2.1 Infrastructuur 489 705 705 705
7.2.2 Openbaar vervoer 5.907 4.664 4.664 4.664
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 2.640 42 42 42
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 8.968 5.581 5.581 5.581
8 Provincie midden in de samenleving
8.1.1 Regiodeals 20 25 25 25
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 615 701 701 701
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking 59 77 77 77
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 76 99 99 99
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 271 528 528 278
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 305 104 104 104
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 1.346 1.534 1.534 1.284
9 Financiën en overhead
9.1.1 Overhead 3.401 3.913 3.913 3.813
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 1 1 1 1
9.2.2 Provinciefonds 1 1 1 1
9.2.3 Dividenden 1 1 1 1
9.2.4 Rente 1 1 1 1
9.2.5 Stelposten en overige financiën -8.867 -10.778 -8.278 -10.778
9.2.6 Onvoorzien -214 -89 -89 -89
Totaal 9 Financiën en overhead -5.676 -6.948 -4.448 -7.048
Totaal Lasten 50.662 35.889 13.288 4.678
Baten
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 128 0 0 0
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 14.603 450 0 0
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 28.877 4.862 0 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 43.608 5.312 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven -1.435 -1.697 -2.282 -2.762
3.2.2 Brightlands 1.435 1.697 2.282 2.762
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 58 89 89 87
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 58 89 89 87
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 292 0 0 0
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. 2.383 549 549 188
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 2.675 549 549 188
5 Leefbare steden en dorpen
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 321 0 0 0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 321 0 0 0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma -250 0 0 0
7.2.2 Openbaar vervoer 3.259 0 0 0
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 2.608 0 0 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 5.617 0 0 0
8 Provincie midden in de samenleving
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 225 0 0 0
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 225 0 0 0
9 Financiën en overhead
9.2.3 Dividenden -235 0 0 0
Totaal 9 Financiën en overhead -235 0 0 0
Totaal Baten 52.269 5.950 638 276
Saldo van baten en lasten 1.607 -29.939 -12.650 -4.403
Stortingen
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied -10.000 0 0 0
1.3.2 Waterveiligheid Maas 2.500 0 0 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied -7.500 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven -8.224 -7.074 -6.609 -6.609
3.2.2 Brightlands 8.474 7.074 6.609 6.609
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 10.000 0 0 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 10.250 0 0 0
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.300 0 0 0
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 1.300 0 0 0
5 Leefbare steden en dorpen
5.1.4 Bodem en ondergrond 3.660 0 0 0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 3.660 0 0 0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.2.1 Infrastructuur 34 34 34 34
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden -34 -34 -34 -34
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 0 0 0 0
9 Financiën en overhead
9.2.5 Stelposten en overige financiën 22.151 75 0 2.373
Totaal 9 Financiën en overhead 22.151 75 0 2.373
Totaal Stortingen 29.861 75 0 2.373
Onttrekkingen
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 1.400 1.600 0 0
1.3.2 Waterveiligheid Maas 520 520 0 0
1.3.3 Bodemvitalisering 175 0 0 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 2.095 2.120 0 0
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1.1 Sociale agenda 400 0 0 0
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 50 0 0 0
2.3.1 Sport en bewegen 12 0 0 0
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 462 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen -1.145 315 315 315
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 60 0 0 0
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 710 750 650 1.000
3.2.2 Brightlands 3.200 1.550 1.250 0
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 1.345 875 375 225
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 25 32 32 32
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 1.820 850 325 175
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 6.015 4.372 2.947 1.747
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 225 0 0 0
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu 63 0 0 0
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.985 0 0 0
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 2.273 0 0 0
5 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen 4.050 0 0 0
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 1.125 0 0 0
5.1.4 Bodem en ondergrond 3.923 0 0 0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 9.098 0 0 0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1.1 Cultuur 220 30 500 0
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 2.042 1.180 0 0
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 2.261 1.210 500 0
8 Provincie midden in de samenleving
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 250 500 500 250
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 250 500 500 250
9 Financiën en overhead
9.1.1 Overhead 2.720 1.804 1.804 1.704
9.2.5 Stelposten en overige financiën 120 16.955 3.846 22
Totaal 9 Financiën en overhead 2.840 18.759 5.650 1.726
Totaal Onttrekkingen 25.294 26.961 9.598 3.723
Saldo mutatie reserves -4.567 26.886 9.598 1.350

Investeringsbesluit

Terug naar navigatie - Investeringsbesluit

In het Statenvoorstel Voorjaarsnota wordt gevraagd om het investeringsbesluit vast te stellen. Dit valt immers ook onder het budgetrecht van PS.

In de Programmabegroting 2024 is rekening gehouden met investeringen in weginfra. Zo zijn afschrijvingskosten begroot voor reguliere vervangingsinvesteringen. De afschrijvingslasten hiervan worden ook binnen de bestaande begroting opgevangen en vormen in die zin geen nieuw beleid of budgetvraag aan Provinciale Staten, maar het formaliseren van bestaand beleid in lijn met het budgetrecht. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar product 7.2.1. Infrastructuur (variabele: Geld).

Investeringsbesluit Voorjaarsnota 20024 Fasering
Bedragen (x € 1.000) Afschrijvingstermijn Kredietbedrag Looptijd 2024 2025 2026 2027
Fietsinfrastructuur 15 5.854 2024-2027 104 4.182 0 1.568
OMOP Verhardingen 2024 t/m 2027 40 34.006 2024-2027 9.943 7.781 10.875 5.406
N273 Kom Neer 40 4.620 2027 0 0 0 4.620
N595 Wittemer Allee 40 1.597 2026 0 0 1.597 0
N598 Hut de Plank 40 1.500 2024 1.500 0 0 0
N274 Brunssum-Posterholt 40 4.400 2027 0 0 0 4.400
Verlichting 2024-2027 15 1.463 2024-2027 716 180 287 280
Kunstwerken - kleine versterkingsmaatregelen 2024-2027 15 4.000 2024-2027 1.000 1.000 1.000 1.000
Wegmeubilair 2024-2027 15 520 2024-2027 130 130 130 130
Bewegwijzering 2024-2027 15 1.505 2024-2027 376 376 376 376
Afwatering 2024-2027 15 580 2024-2027 145 145 145 145
Groen 2024-2027 15 1.653 2024-2027 423 384 423 423
Afscherming 2024-2027 15 1.714 2024-2025 1.330 384 0 0
Elektrische systemen 2024-2027 15 400 2024-2027 100 100 100 100
Verkeersregelinstallaties 2024-2027 15 3.205 2024-2027 801 801 801 801
Functioneel kader (fietspaden en passeerhavens) 2024-2027 40 10.500 2025-2027 0 5.400 3.600 1.500
Functioneel kader 2024-2027 15 10.030 2025-2027 0 2.650 3.020 4.360
Natuur inclusief kader 2024-2027 15 998 2024-2027 57 603 142 195
Parkstadroute 40 1.050 2024-2025 1.050 0 0 0
N595 Wittemer Allee 40 7.980 2024-2025 0 7.980 0 0
N280 Leudal 40 1.100 2024-2027 1.100 0 0 0
N280 Roermond 40 -1.100 2024 -1.100 0 0 0
N293 Kunstwerk over de Roer N.v.t -451 2024 -451 0 0 0
N556 Rehabilitatie N.v.t -1.113 2024 -1.113 0 0 0
96.008 14.176 16.110 32.097 22.496 25.305