Status activiteiten

Gedetailleerde besluitvorming

Gedetailleerde besluitvorming

Status activiteiten

Overzicht begrotingsmutaties bij deze voorjaarsnota

Terug naar navigatie - Overzicht begrotingsmutaties bij deze voorjaarsnota

In deze voorjaarsnota worden de lopende begroting 2024 en de bijhorende meerjarenraming bijgesteld. De begrotingswijziging (zie hoofdstuk 2e Begrotingswijziging 2024) is opgebouwd uit afzonderlijke deelwijzigingen, gebaseerd op:

  • genomen besluiten door het college van GS; 
  • autonome ontwikkelingen;
  • financieel-technische aanpassingen. 

Deze deelbegrotingswijzigingen worden op de begrotingsprogramma's niet elk afzonderlijk toegelicht. Dit om hoofdzaken en bijzaken beter te scheiden. Bij de begrotingsprogramma's ligt de nadruk op de toevoeging aan de begroting van nieuwe middelen of significante autonome ontwikkelingen.

Voor de volledigheid zijn in onderstaande tabel de afzonderlijke besluiten nader gespecificeerd. Deze begrotingsmutaties hebben geleid tot de 2e begrotingswijziging. 

We merken hier op dat binnen deze operationele informatie bedragen gesaldeerd zijn met o.a. de mutaties reserves. Dit kan leiden tot nul-regels in de specificatie. Ook verschuivingen binnen een programma (plussen en minnen) kunnen leiden tot nul-regels. Per saldo blijven de resultaateffecten zichtbaar. De mutaties met effecten op het begrotingsresultaat zijn uitgelicht in de inleiding (financieel kader).

 

Begroting (incl.mutaties reserves) 2024 Begroting (incl.mutaties reserves) 2025 Begroting (incl.mutaties reserves) 2026 Begroting (incl.mutaties reserves) 2027
Programma Begrotingswijziging Indicatie structureel Lasten Baten Resultaat Lasten Baten Resultaat Lasten Baten Resultaat Lasten Baten Resultaat
1 Perspectief voor het landelijk gebied 1 GS 31-10-2023 GLB-NSP LEADER budgetreservering tbv subsidieopenstelling N 925 925 0 0 0 0 0 0
6 GS 19-12-2023 Openstelling subsidieplafonds Deltaprogramma Hoge Zandgronden N 13.904 15.348 -1.444 6.306 4.862 1.444 0 0 0 0 0 0
9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J 404 404 526 526 526 526 526 526
10 GS 23-1-2024 GLB-NSP cofinanciering plafond 1 landbouwers N 46 46 2.237 2.237 0 0 0 0
12 GS 30-1-2024 Inzet SPUK L31 Duurzaam schoon grondwater N 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Onderzoeksbudget N2000 N 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Wijziging productindeling programma 3 Werken aan een toekomstbestendige economie J -564 -564 -561 -561 -560 -560 -558 -558
25 Wijziging productindeling programma 3 Werken aan een toekomstbestendige economie N -11.990 -11.990 -1.430 -1.430 -1.430 -1.430 -1.400 -1.400
41 GS 16-4-2024 Vaststelling aanvalsplan waterkwaliteit 4-2024 N 400 400 0 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0
43 GS 23-4-2024 Instellen nadere subsidieregels preventie faunaschade 2024 N 0 0 0 0 0 0 0 0
47 GS 28-3-2024 Subsidieverlening voor het project Landschapspark Grenzeloos Bocageland 2024-2025 N -60 -60 60 60 0 0 0 0
49 GS 23-4-2024 Uitvoering van het project Bodemvitalisering N 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 GS 27-11-2024 Inzet SPUK L32 regeling uitvoering aanpak piekbelasting N 450 450 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0
54 GS 7-7-2022 Inzet SPUK L8 Regeling Maatwerk Gerichte Aankoop (MGA) veehouderijen N 13.931 13.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 GS 7-3-2023 Coulance regeling MGA-1 N 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 GS 11-10-2023 Inzet SPUK L29 monitoring natuur N 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 GS 21-11-2023 Verkenningskosten Vierwaarden (cf. betaalritme 2024 en 2025) N 520 520 0 520 520 0 0 0 0 0 0 0
59 GS 2-4-2024 Procesmiddelen Waterveiligheid Maas 2024 N 125 125 0 0 0 0 0 0
68 Fasering budgetten product 111 J 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Fasering budgetten product 111 N -4.401 -4.401 2.236 2.236 0 0 0 0
72 GS 23-4-2024 Waterveiligheid en Ruimte Limburg N 13.729 13.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Correctie overboekingsvoorstellen programma 1 (BW3.3) N -1.789 -1.789 0 0 0 0 0 0
Perspectief voor het landelijk gebied - Totaal 26.955 45.702 -18.748 11.943 7.432 4.511 -1.464 0 -1.464 -1.432 0 -1.432
2 Samen leven en bestaanszekerheid 9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J 89 89 116 116 116 116 116 116
14 Aanpassing indexeringen J 0 0 348 348 348 348 348 348
38 GS 20-2-2024 Uitvoering 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid N 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Overboeken budget Huis voor de Kunsten naar budget Jeugdsportfonds J 35 35 35 35 35 35 35 35
67 GS 23-4-2024 Vrijmaken Programmareserve 2024 beleidskaders Samen leven en Bestaanszekerheid N 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samen leven en bestaanszekerheid - Totaal 586 462 124 499 0 499 499 0 499 499 0 499
3 Werken aan de toekomstige economie 7 GS 12-12-2023 Brightlandscommunicatie 2024-2026 N 500 500 0 500 500 0 500 500 0 0 0 0
9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J 384 384 500 500 500 500 500 500
10 GS 23-1-2024 GLB-NSP cofinanciering plafond 1 landbouwers N 1.523 1.523 1.755 1.755 3.278 3.278 0 0
14 Aanpassing indexeringen J -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
22 GS 20-2-2024 ‘Full Proposal’ CEL4LIFE N 0 0 0 32 32 0 32 32 0 32 32 0
25 Wijziging productindeling programma 3 Werken aan een toekomstbestendige economie J 564 564 561 561 560 560 558 558
25 Wijziging productindeling programma 3 Werken aan een toekomstbestendige economie N 11.990 0 11.990 1.430 0 1.430 1.430 0 1.430 1.400 0 1.400
30 GS 12-3-2024 Faciliteren aanvraag Trinationaal Onderwijs N 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GS 12-3-2024 Faciliteren ESF+ aanvraag Limburg N 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 GS 19-3-2024 Planvorming doorontwikkeling gebiedsontwikkeling BMHC N 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 GS 23-4-2024 LIOF Trade N 315 315 0 315 315 0 315 315 0 315 315 0
61 GS 16-4-2024 Uitvoering Interreg europe project CHEERS4EU N -20 58 -77 111 89 22 111 89 22 109 87 22
62 GS 23-4-2024 Fasering middelen MAA en afroep procesmiddelen transitie MAA N -12.590 60 -12.650 10.900 0 10.900 0 0 0 0 0 0
63 Fasering procesmiddelen Einstein Telescope N -1.019 -1.019 600 600 419 419 0 0
64 GS 23-4-2024 Procesmiddelen Fundraising en cofinanciering Europese en nationale fondsen N 2.300 2.300 0 3.200 3.200 0 1.900 1.900 0 1.200 1.200 0
65 GS 23-4-2024 Middelen landbouw N 1.320 1.320 0 200 200 0 75 75 0 75 75 0
66 GS 23-4-2024 Middelen arbeidsmarkt en onderwijs N 915 915 0 125 125 0 125 125 0 125 125 0
75 GS 23-4-2024 Procesmiddelen Brightlands Campussen N 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 GS 23-4-2024 Uitvoering actielijnen Verduurzaming en Circulaire Economie N 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Correctie overboekingsvoorstellen programma 1 (BW3.3) N 1.789 1.789 0 0 0 0 0 0
79 GS 21-12-2023 Extra agiostorting BCGV N 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werken aan de toekomstige economie - Totaal 8.573 6.073 2.500 20.226 4.461 15.765 9.242 3.036 6.206 4.311 1.835 2.476
4 Nieuwe energie en leefmilieu 9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J 519 519 676 676 676 676 676 676
23 SPUK Programma Management Organisatie BO EVI - cluster Chemelot N 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 GS 5-3-2024 SPUK aanvraag bedrijfsmatig vastgoed N 2.383 2.383 0 549 549 0 549 549 0 188 188 0
64 GS 23-4-2024 Procesmiddelen Fundraising en cofinanciering Europese en nationale fondsen N 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 GS 23-4-2024 Agenda Bodem en ondergrond 2024-2030 N 1.985 1.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 GS 11-12-2023 Beleidskader nieuwe energie en schoonleefmilieu N 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwe energie en leefmilieu - Totaal 5.468 4.948 519 1.225 549 676 1.225 549 676 865 188 676
5 Leefbare steden en dorpen 9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J 355 355 462 462 462 462 462 462
20 DT 29-1-2024 Uitbreiding capaciteit projectmanager Mijnbouwschade 0,2 fte J -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
26 GS 5-3-2024 Subsidie gemeenschapsaccommodaties 2024 N 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 GS 12-12-2023 Ondersteuning gemeenten kader LSeD N 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 GS 20-2-2024 Proces- en voorbereidingsmiddelen N 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 GS 23-4-2024 Woondeals en leefbaarheidsfonds N 4.246 4.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 GS 23-4-2024 Agenda Bodem en ondergrond 2024-2030 N 3.923 3.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leefbare steden en dorpen - Totaal 9.752 9.419 333 440 0 440 440 0 440 440 0 440
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 5 Wijziging product 611 (Limburgse taal) J 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J 125 125 163 163 163 163 163 163
11 GS 5-12-2023 Toekomst de Vondst N 90 90 90 90 90 90 90 90
14 Aanpassing indexeringen J -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
38 GS 20-2-2024 Uitvoering 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid N 546 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Overboeken budget Huis voor de Kunsten naar budget Jeugdsportfonds J -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
67 GS 23-4-2024 Vrijmaken Programmareserve 2024 beleidskaders Samen leven en Bestaanszekerheid N 2.215 2.215 0 1.210 1.210 0 0 0 0 0 0 0
73 GS 23-4-2024 Fasering Voordekunst N -500 -500 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0
Cultuur en erfgoed voor iedereen - Totaal 2.401 2.261 140 1.388 1.210 178 678 500 178 178 0 178
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J 762 762 992 992 992 992 992 992
14 Aanpassing indexeringen J -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
17 GS 30-1-2024 Vaststelling Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer 2021 N 360 360 0
18 GS 30-1-2024 Addendum Minder Hinder Aanpak 2024 N 0 0 0 0 0 0 0 0
21 GS 20-2-2024 Addendum Samenwerkingsovereenkomst WA-haven Roermond N 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS (Arriva Greenbox) N 2.900 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 CEF-subsidie Rhombus Upside II N 2.608 2.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SPUK Versterking havenvoorziening N -250 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Toevoeging reserve ZLSM J 0 0 0 0 0 0 0 0
51 GS 20-2-2024 Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027 J 0 0 0 0 0 0 0 0
74 GS 23-4-2024 Subsidiebesluit en bevoorschotting Arriva Deel II J 2.594 2.594 4.594 4.594 4.594 4.594 4.594 4.594
Een bereikbaar en toegankelijk Limburg - Totaal 8.968 5.617 3.351 5.581 0 5.581 5.581 0 5.581 5.581 0 5.581
8 Provincie midden in de samenleving 9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J 620 620 803 803 803 803 803 803
24 Provinciale Regietafels N 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Toevoeging voorziening APPA cf. berekening APG J 211 211 211 211 211 211 211 211
57 Presidium 5-4-2024 Verhoging budget Zuidelijke Rekenkamer J 40 40 20 20 20 20 20 20
64 GS 23-4-2024 Procesmiddelen Fundraising en cofinanciering Europese en nationale fondsen N 250 250 0 500 500 0 500 500 0 250 250 0
Provincie midden in de samenleving - Totaal 1.346 475 871 1.534 500 1.034 1.534 500 1.034 1.284 250 1.034
9 Financiën en overhead 1 GS 31-10-2023 GLB-NSP LEADER budgetreservering tbv subsidieopenstelling N -925 -925 0 0 0 0 0 0
6 GS 19-12-2023 Openstelling subsidieplafonds Deltaprogramma Hoge Zandgronden N 1.444 0 1.444 0 1.444 -1.444 0 0 0 0 0 0
8 Vrijval VDJ t.g.v. taakstelling N 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0
9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 J -2.114 -2.114 -4.011 -4.011 -4.011 -4.011 -4.011 -4.011
9 Verdeling personeelskosten na nieuwe CAO 2024 N 100 1.220 -1.120 100 304 -204 100 304 -204 0 204 -204
10 GS 23-1-2024 GLB-NSP cofinanciering plafond 1 landbouwers N -1.448 120 -1.569 -2.298 1.694 -3.992 -2.373 905 -3.278 0 0 0
11 GS 5-12-2023 Toekomst de Vondst N -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90
14 Aanpassing indexeringen J -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
15 Verplichte activering smartphones J 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Verplichte activering kantoorinventaris J 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DT 29-1-2024 Uitbreiding capaciteit projectmanager Mijnbouwschade 0,2 fte J 22 22 22 22 22 22 22 22
46 GS 23-4-2024 Bijstelling dividend Enexis 2023 N -235 235 0 0 0 0 0 0
47 GS 28-3-2024 Subsidieverlening voor het project Landschapspark Grenzeloos Bocageland 2024-2025 N 60 0 60 0 60 -60 0 0 0 0 0 0
59 GS 2-4-2024 Procesmiddelen Waterveiligheid Maas 2024 N -125 -125 0 0 0 0 0 0
61 GS 16-4-2024 Uitvoering Interreg europe project CHEERS4EU N 77 0 77 0 22 -22 0 22 -22 0 22 -22
62 GS 23-4-2024 Fasering middelen MAA en afroep procesmiddelen transitie MAA N 12.650 0 12.650 0 10.900 -10.900 0 0 0 0 0 0
63 Fasering procesmiddelen Einstein Telescope N 1.019 0 1.019 0 600 -600 0 419 -419 0 0 0
68 Fasering budgetten product 111 N 4.401 0 4.401 0 2.236 -2.236 0 0 0 0 0 0
74 GS 23-4-2024 Subsidiebesluit en bevoorschotting Arriva Deel II J 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
80 Organisatie-ontwikkelplan N 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0
Financiën en overhead - Totaal 16.474 2.605 13.869 -6.873 18.759 -25.633 -4.448 5.650 -10.098 -4.675 1.726 -6.401
Geheel - Totaal 80.523 77.563 2.960 35.964 32.911 3.053 13.288 10.235 3.053 7.051 3.999 3.053