71.681 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

5. Leefbare steden en dorpen

5. Leefbare steden en dorpen

71.681 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Leefbare steden en dorpen

Terug naar navigatie - Leefbare steden en dorpen

Provincies bepalen, conform Omgevingswet, samen met gemeenten hoe de fysieke leefomgeving van burgers en bedrijven wordt gebruikt. De ruimtelijke keuzes worden onder meer vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Hiermee wordt ruimtelijk richting gegeven aan de ambities en doelen voor de Limburgse fysieke leefomgeving. Leefbaarheid vormt een rode draad in het coalitieakkoord. Het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het realiseren van een woonaanbod dat past bij de vraag van onze inwoners en duurzame zorg voor bodem en ondergrond zijn belangrijke elementen om vanuit het fysieke spoor in samenhang bij te dragen aan de leefbaarheid van Limburg.

Of het nu gaat om energie, klimaat, de woningbouwopgave, mobiliteit, landbouw, water of sociale rechtvaardigheid: de opgaven in Nederland zijn groot. We staan aan de vooravond van wat ‘de grote verbouwing van Nederland’ wordt genoemd. Alleen al het beeld tot 2030 maakt duidelijk dat er in Limburg simpelweg niet genoeg ruimte is om alle opgaven en doelen een plek te geven. Door slimme combinaties kunnen we ruimtewinst boeken, maar dit is niet altijd mogelijk. We zullen dus heldere ruimtelijke keuzes moeten maken.

Deze keuzes maken we niet alleen, omdat we tegen de grenzen van de beschikbare ruimte aanlopen, maar ook omdat we langs de lijn van deze keuzes kansen zien om bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en om mede vorm te geven aan het Limburg dat we willen zijn. Door te sturen op ‘de samenhang der dingen’ en door te investeren in de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, zorgen we de komende periode voor een verbeterde leefbaarheid in onze Provincie, zowel op het platteland als in de steden. Hierbij hebben we aandacht voor de relatie tussen inwoner en de eigen leefomgeving en kijken we gebiedsgericht wat er nodig is. Dit maakt van Limburg niet alleen een aantrekkelijke omgeving om in te leven, maar stelt ons, met een krachtig platteland en sterke steden, ook in staat om in te spelen op de veranderingen die op ons afkomen.

De afgelopen jaren hebben gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en inwoners, samen met de Provincie forse investeringen gedaan in de leefbaarheid van Limburgse dorpen en steden. Toch staat die leefbaarheid in Limburg op veel plekken nog onder druk. Waar in plattelandskernen steeds meer voorzieningen dreigen te verdwijnen en de bereikbaarheid achteruit gaat, zien we hoe in steden armoede zich concentreert in specifieke wijken met slechte woonomstandigheden, weinig ontmoetingsplekken en een lage sociale cohesie. Niet voor niets is leefbaarheid de rode draad die door het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ loopt. We stellen hiermee een college-brede ambitie om met onze inzet bij te dragen aan de leefbaarheid voor elke Limburger.

Leefbaarheid kent een belangrijk uitgangspunt: het gaat om de relatie tussen de inwoner en de eigen leefomgeving. Bij de leefomgeving horen niet alleen de kenmerken die fysiek zichtbaar zijn (de woning, de bushaltes of de bomen), maar ook de aanwezige sociale kenmerken (de sociale cohesie, het verenigingsleven en de veiligheid). Wanneer deze leefomgeving, met haar sociale en fysieke kenmerken, aansluit bij de behoeften van de inwoner, spreken we van een leefbare omgeving. Inwoners uit St. Geertruid kunnen hele andere behoeften hebben met betrekking tot hun leefomgeving dan de inwoners van een woonwijk in Venlo. Hiermee is leefbaarheid dus per definitie plaatsgebonden en afhankelijk van de specifieke omstandigheden, de kenmerken van een locatie en van de mensen die hier wonen. Dit betekent dat we als provinciale overheid midden in de samenleving moeten staan om gebiedsgericht te bezien wat er nodig is om de leefbaarheid in onze Provincie in stand te houden of zelfs te verbeteren.

Vanuit het beleidskader ‘Leefbare Steden en Dorpen 2024-2027’ versterken we de leefbaarheid door middels het Leefbaarheidsfonds te investeren in de fysieke leefomgeving, door de juiste omstandigheden te creëren voor de realisatie van een woningvoorraad die aansluit op de behoefte van de regio en door te sturen op samenhangende ruimtelijke keuzes voor meer omgevingskwaliteit. 

Maatschappelijke opgave

Terug naar navigatie - Maatschappelijke opgave

Door uitvoering van het beleidskader ‘Leefbare Steden en Dorpen 2024-2027’ versterken we de leefbaarheid door middels het Leefbaarheidsfonds te investeren in de fysieke leefomgeving, door de juiste omstandigheden te creëren voor de realisatie van een woningvoorraad die aansluit op de behoefte van de regio en door te sturen op samenhangende ruimtelijke keuzes voor meer omgevingskwaliteit. De maatschappelijke opgaven die daarbij leidend zijn, zijn als volgt geformuleerd:

 • verbetering van de leefbaarheid in Limburgse steden en dorpen;
 • passende woonruimte voor iedereen die in Limburg een woning zoekt;
 • balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Aan de hand van onderstaande indicatoren maken we zichtbaar hoe het over de lange termijn (trendmatig) gesteld is met deze maatschappelijke opgaven.

Indicatoren bij 'verbetering van de leefbaarheid in Limburgse steden en dorpen'

Indicator 1: Het percentage van de wijken met een statistisch significante verbetering in de totaalscore van de Leefbaarometer ten opzichte van 2023.
Bron: Leefbaarometer

Indicatoren bij 'passende woonruimte voor iedereen die in Limburg een woning zoekt'

Indicator 2: Statistisch woningtekort 
Bron: ABF

Indicator 3: Ervaren tevredenheid met de woning/woonruimte (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicatoren bij 'balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving' 

Indicator 4: De verhouding tussen oppervlak landelijk gebied versus bebouwd gebied (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 5: Binnen het landelijk gebied de verhouding tussen agrarisch gebied, natuur, water en open ruimte enerzijds en vrijetijdseconomie, agrarische bebouwing en energievoorzieningen anderzijds (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 6: Binnen het stedelijk gebied de verhouding tussen groenvoorziening, water in de stad en open ruimte versus stedelijke functies (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1. Leefbare steden en dorpen

Terug naar navigatie - 5.1. Leefbare steden en dorpen

Vanuit het beleidskader ‘Leefbare Steden en Dorpen’ versterken we de leefbaarheid door middels het Leefbaarheidsfonds te investeren in de fysieke leefomgeving, door de juiste omstandigheden te creëren voor de realisatie van een woningvoorraad die aansluit op de behoefte van de regio én door te sturen op samenhangende ruimtelijke keuzes voor meer omgevingskwaliteit. Deze 3 maatschappelijke opgaven, met bijbehorende doelstellingen voor deze collegeperiode (2023-2027), worden hieronder nader toegelicht. 

Verbetering van de leefbaarheid in Limburgse steden en dorpen 

•    In 2027 is de leefbaarheid in de fysieke openbare ruimte verbeterd, waarbij specifiek aandacht is voor de gebiedsgerichte behoeften naar veiligheid, gezondheid, welzijn, positieve sociale relaties, kansen en contact met de natuurlijke omgeving.

Vanuit het beleidskader Leefbare Steden en Dorpen stellen we een Leefbaarheidsfonds in om benodigde fysieke investeringen mogelijk te maken die de leefbaarheid in steden en dorpen bevordert. Deze investeringen doen we samen met gemeenten, het maatschappelijk middenveld en met inwoners zelf. Als college kiezen we hierbij bewust voor een ondersteunende rol, omdat wij geloven dat we als provinciale overheid niet de aangewezen partij zijn om te bepalen wat nodig is in een specifieke wijk of kern. Het zijn juist de inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties die kennis hebben van en inzicht hebben in de lokale behoeften in relatie tot leefbaarheid. Zij zijn ook bij uitstek de partijen die kunnen duiden waarom een initiatief noodzakelijk is. Vanuit deze leefbaarheidsgedachte sluiten we dus maximaal aan bij de behoeften die leven in de Limburgse steden en dorpen, waarmee we rechtstreeks vormgeven aan de doelen van het coalitieakkoord. We zijn momenteel nog met partners in gesprek over de exacte uitwerking van het Leefbaarheidsfonds. 

Passende woonruimte voor iedereen die in Limburg een woning zoekt

•    in 2027 is het woningaanbod ten opzichte van 2023 verbeterd door de beschikbaarheid van meer (betaalbare) woningen. In 2027 zijn 17.500 woningen uit de Woondeal gerealiseerd;
•    in 2027 past het woningaanbod bij de woningbehoefte zoals onderschreven in de Limburgse Woondeal;
•    in 2027 zijn minstens 3.000 woningen van de ambitie van 20.000 woningen (planologisch) verankerd, waaronder de woningen van Limburg Centraal

Samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen blijven we inzetten op een versnelling van de woningbouw, waarbij we streven naar een evenwicht tussen de woningbehoefte van onze inwoners en het woningaanbod. Als Provincie hebben we binnen deze opgave een stimulerende, ondersteunende en aanjagende rol richting partners om aan de vastgestelde ambitie uit de Woondeal Limburg van 26.550 te voldoen. Tevens is tijdens het sluiten van de Woondeal een ambitie uitgesproken voor 20.000 woningen extra. Inmiddels is de Woondeal eind 2023 reeds opgehoogd met 3.000 woningen. De Woondeal betreft daarmee 29.550 woningen. De ambitie krijgt vorm. Als een grootschalige woningbouwlocatie, zoals onlangs gepresenteerd in de vorm van ‘Limburg Centraal’, woningbouw bij de IC-stations. Maar er wordt ook geluisterd naar de behoefte van een aantal kernen, waar de leefbaarheid onder druk staat, om aan de randen van de bestaande bebouwde kern nieuwe woningbouw te realiseren (het ‘straatje erbij’).

Balans tussen beschermen en benutten van fysieke leefomgeving

•    In 2027 is de samenhang en integraliteit van afwegingen in de fysieke leefomgeving verbeterd, waarbij rekening gehouden wordt met de schaarste aan ruimte, water, milieuruimte en ruimte op het elektriciteitsnet.

De (ruimtelijke) opgaven in Limburg zijn groot, maar de ruimte is schaars. Als we alle sectorale ruimtevragen naast elkaar in onze Provincie willen toestaan, dan hebben we meer ruimte nodig dan we beschikbaar hebben in onze Provincie. Ruimtelijke Ordening is dan ook niet voor niets terug van weggeweest. Gedurende deze collegeperiode zal de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie, met bijbehorende bouwstenen zoals de ontwerpende onderzoeken, waarover uw Staten beslissen een groot thema zijn waarbij uw Staten actief betrokken zullen worden. Hier wordt ook een aanpassing van de Omgevingsverordening aan gekoppeld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar aanpassingen die de Provincie meer grip geven om te sturen op specifieke opgaven.

Provincies bepalen samen met gemeenten en het Rijk hoe de fysieke leefomgeving van burgers en bedrijven wordt gebruikt. De (ruimtelijke) opgaven zijn groot en divers, terwijl de ruimte schaars is. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening hebben grote ruimtelijke impact.

In ons omgevingsbeleid moet volop aandacht zijn voor een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen. Met oog voor een veilige en schone leefomgeving, waarbij de inrichting van de ruimte bijdraagt aan de leefbaarheid van steden en dorpen en de omgevingskwaliteit. Dit is ook een belangrijke factor voor het Limburgse vestigingsklimaat. De grote transities in onze samenleving leiden tot forse ruimteclaims. Dit vraagt om ruimtelijke afwegingen en scherpe keuzes voor de Provincie, in het bijzonder op het gebied van:
•    landbouw, water, natuur en stikstof;
•    klimaat en energie;
•    wonen en bereikbaarheid;
•    bedrijvigheid.

De ambities voor de fysieke leefomgeving en de ruimtelijke keuzes zijn/worden, conform de nieuwe Omgevingswet, vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie (POVI), in daarmee verbonden sectorale programma's en in de Omgevingsverordening. Hiermee wordt ruimtelijk richting gegeven aan de ambities en doelen voor de Limburgse fysieke leefomgeving. Deze documenten maken onderdeel uit van de beleidscyclus van het omgevingsbeleid, waarvan monitoring en evaluatie onderdeel uitmaken.

Op nationaal niveau heeft het Rijk ervoor gekozen haar rol in de ruimtelijke ordening te versterken, gezien de grote ruimtelijke impact van de transities en opgaven waar Nederland voor staat. De Provincies hebben als regionale gebiedsautoriteit bij de uitwerking hiervan een centrale rol. Die uitnodiging hiervoor verbinden wij met onze eigen beleidscyclus.

De bodem en ondergrond worden in toenemende mate benut ten behoeve van de vele maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaam bodembeheer in de landbouw. Daarbij zetten wij in op duurzaam en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond, waarbij benutten en beschermen goed met elkaar in balans zijn. Dit vereist dat rekening wordt gehouden met het functioneren van bodem en ondergrond als natuurlijk systeem. Daarmee zijn bodem en ondergrond goed in staat om ecosysteemdiensten te leveren (vitale bodems), zijn kringlopen van (voedings)stoffen, water en energie in stand gehouden of hersteld en zijn verontreinigingen zoveel mogelijk voorkomen. Bij (ruimtelijke) ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving worden vanaf het begin van de planvorming de bovengrond en de ondergrond in samenhang bezien. Driedimensionale ordening staat centraal. Duurzaam gebruik van bodem en ondergrond kent raakvlakken met veel andere werkvelden, zoals planologie, landbouw, klimaat, water en energie.

Belangrijk is dat de inzet op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen, mobiliteit, energie en verduurzaming leidt tot verbetering van de leefbaarheid en tot een gezonde en veilige leefomgeving voor alle Limburgers. Zowel op het platteland als in de steden. Er wordt gekozen voor een samenhangende aanpak van sociale en fysieke vraagstukken, waar samen met gemeenten, corporaties, bewonersinitiatieven en andere partners invulling aan wordt gegeven. Waarbij ook impulsen uit de Sociale Agenda een bijdrage leveren. Dat moet leiden tot sterke steden en krachtige, bereikbare plattelandskernen, met voldoende voorzieningen en groen, aantrekkelijke ontmoetingsplekken, toegankelijke evenementen en een springlevend verenigingsleven.
Daarbinnen is het streven om de Limburgse woonopgave te realiseren, zodat elke inwoner van Limburg in elke levensfase kan beschikken over adequate, betaalbare en toekomstbestendige woonruimte in de vertrouwde omgeving. 

Naast het beleidskader ‘Leefbare Steden en Dorpen’ wordt er reeds middels bestaande kaders zoals Stedelijke Ontwikkeling en IBA Parkstad (coalitieperiode 2015-2019), alsmede Kwaliteit Limburgse Centra (coalitieperiode 2019-2023) invulling gegeven aan het behalen van deze doelstellingen. De inspanningen vanuit deze kaders zullen in de collegeperiode (2023-2027) (voor het grootste deel) worden afgerond.  

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicator bij 'in 2027 is de leefbaarheid in de fysieke openbare ruimte verbeterd, waarbij specifiek aandacht is voor de gebiedsgerichte behoeften naar veiligheid, gezondheid, welzijn, positieve sociale relaties, kansen en contact met de natuurlijke omgeving'

Indicator 1: Het percentage van de wijken met een statistisch significante verbetering in de deelscores van de Leefbaarometer voor de fysieke omgeving en voorzieningen ten opzichte van 2023. 
Bron: Leefbaarometer

 

Indicatoren bij 'in 2027 is het woningaanbod ten opzichte van 2023 verbeterd door de beschikbaarheid van meer (betaalbare) woningen. In 2027 zijn 17.500 woningen uit de Woondeal gerealiseerd'

 

Indicator 2: Aantal bruto toegevoegde woningen.
Bron: PCM / Woonmonitor


Indicator 3: Aantal netto toegevoegde woningen t.o.v. het totaal van 17.500 woningen.
Bron: PCM / Woonmonitor

Indicatoren bij 'In 2027 past het woningaanbod bij de woningbehoefte zoals onderschreven in de Limburgse Woondeal'

Indicator 4: Aandeel gerealiseerde woningen in de betaalbare prijsklasse t.o.v. het totale aantal gerealiseerde woningen.
Bron: PCM / Woonmonitor

Indicator 5: het percentage van de totale woonvoorraad in de betaalbare prijsklasse t.o.v. de totale woningvoorraad (in ontwikkeling).
Bron: PCM / Woonmonitor

Indicator bij 'in 2027 zijn minstens 3.000 woningen van de ambitie van 20.000 woningen (planologisch) verankerd, waaronder de woningen van Limburg Centraal'

Indicator 6: Woningen uit de ambitie zijn verankerd in de gemeentelijke omgevingsplannen en/of in het Provinciaal Volkshuisvestingsprogramma, Ja/Nee (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator bij 'In 2027 is de samenhang en integraliteit van afwegingen in de fysieke leefomgeving verbeterd, waarbij rekening gehouden wordt met de schaarste aan ruimte, water, milieuruimte en ruimte op het elektriciteitsnet'

Indicator 7: De in algemene zin ervaren kwaliteit/integraliteit van gemaakte afwegingen door externe partijen.
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Vanuit de bestaande kaders Stedelijke Ontwikkeling, IBA Parkstad en Kwaliteit Limburgse Centra zijn al vele projecten voortgekomen die allen (vrijwel) in uitvoering of afgerond zijn. Dit heeft zowel in stedelijke centra alsook de kleine kernen van Limburg (en specifiek voor regio Parkstad) geresulteerd in o.a. een kwalitatief beter en passender woningaanbod,  waarbij er aandacht is voor de starter, de senior en de student, maar ook de internationale werknemer en statushouder niet wordt vergeten. Hierbij is een kwalitatieve impuls gegeven aan (het ruimtelijke aspect van) verschillende centra en wijken, is leegstand gereduceerd, is er meer groen gerealiseerd, meer sociale huurwoningen op de markt gekomen en kunnen meer mensen doorstromen naar een woning die bij hun behoeftes past. Hiermee is de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep gerealiseerd en met de afronding van steeds meer projecten zal de merkbaarheid van dit effect blijven groeien. 

Besluiten van PS ten aanzien van ruimtelijke ordening hebben via provinciale belangenbehartiging bij gemeentelijke plannen, via Omgevingsverordening en eventueel Projectbesluiten direct invloed op de leefwereld van de Limburgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt het budget van programma Leefbare steden en dorpen bijgesteld.

We voegen € 6,09 mln. aan de lasten van de exploitatiebegroting 2024 toe. 

Voor de voorbereiding en uitvoering van de beleidskader Leefbare Steden en Dorpen 2023-2027 zijn uit de programmareserves de volgende lasten bij geraamd in 2024:

 • proces- en voorbereidingsmiddelen ad € 0,50 mln.;
 • Woondeals en leefbaarheidsfonds ad € 3,93 mln.;
 • ondersteuning gemeenten kader LSeD € 0,25 mln.;
 • subsidie gemeenschapsaccommodaties 2024 € 0,50 mln.;

Verder zijn in de begroting 2024 ad € 0,32 mln. voor de SPUK Woondeals 2e tranche Rijksmiddelen, zowel aan de lasten als aan de baten toegevoegd.

Ten slotte zijn voor uitvoering in 2024 van de Agenda Bodem en ondergrond 2024-2030 met € 0,26 mln. de begrotingslasten opgehoogd.  

Het nadelige exploitatieresultaat van deze begrotingswijziging ad € 0,33 mln. heeft met name betrekking op de CAO-bijstelling van de personeelskosten en wordt gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen (programma 9. Financiën en overhead). 

Voor nadere details verwijzen we naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen
68024 Doorberekende personeelskosten 564 31 594
69175 Procesmiddelen Kwaliteit Limburgse Centra 65 0 65
69270 Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2024 0 500 500
69329 Samenwerkingsagenda gemeente Vaals 268 0 268
69363 1e Samenwerkingsagenda gemeente Landgraaf 540 0 540
69382 1e Samenwerkingsagenda gem Horst ad Maas 175 0 175
69456 Samenwerkingsagenda gemeente Brunssum 1.000 0 1.000
69618 Samenwerkingsagenda gemeente Venlo 3.000 0 3.000
69651 Samenwerkingsagenda gemeente Beekdaelen 1.900 0 1.900
69701 2e Samenwerkingsagenda gemeente Peel en Maas 750 0 750
69702 Samenwerkingsagenda gemeente Heerlen 1.000 0 1.000
69709 2e Samenwerkingsagenda gemeente Maastricht 1.600 0 1.600
69710 2e Samenwerkingsagenda Horst aan de Maas 1.500 0 1.500
69719 Samenwerkingsagenda gemeente Stein 600 0 600
69725 Samenwerkingsagenda gemeente Maasgouw 250 0 250
69888 Proces en voorbereidingskst PR Leefbaarheid 0 500 500
69926 Proces en voorbereidingsmiddelen 0 0 0
69988 Leefbaarheid 0 3.050 3.050
Totaal 5.1.1 Leefbare steden en dorpen 13.211 4.081 17.292
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte
63206 Stim nieuwe ontw volkshuisvesting 17 0 17
68038 Doorberekende personeelskosten 1.946 105 2.051
68723 Actieplan Wonen Zuid Limburg 12 0 12
68821 Grensoverschrijdende woonmonitor EMR 37 0 37
69116 Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld TLW 0 0 0
69193 Subsidieregels Stimulering Wonen 20202023 497 0 497
69378 SPUK Flex inzet ondersteuning woningbouw 8 0 8
69619 Subs Onderst Anal KK woningb proj 166 0 166
69630 Motie 2786 Aanvalslpan Limb woningmarkt 100 0 100
69650 Cofinanciering SPUK Flex woningbouw 2e tr 332 0 332
69657 SPUK Woondeals 244 0 244
69685 SPUK Flex inzet onderst woningbouw 2e tranch 680 0 680
69860 Proces en voorbereidingsmiddelen PR Wonen 0 250 250
69868 SPUK Woondeals 2e tranche 0 321 321
69989 Woondeals Provincie 0 875 875
Totaal 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 4.039 1.551 5.591
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte
63392 Provinciale Cie Omgevingsvraagstukken 15 0 15
63398 Ontwikkelingsgericht werken 145 0 145
63401 Budget RO internationaal 17 0 17
63992 Provinciale Omgevingsvisie 243 0 243
65443 Algemene kosten 61 0 61
65444 Beheer onroerende eigendommen 428 0 428
68040 Doorberekende personeelskosten 3.641 197 3.838
68803 Onderz ontwikkellocatie Oostflank Brunssum 239 0 239
69383 Proceskosten NOVIgebied ZuidLimburg 37 0 37
69592 Proceskosten NOVEX de Peel 56 0 56
69593 SPUK Novi de Peel 84 0 84
69596 SPUK NOVI ZuidLimburg 92 0 92
69862 DU Novex 300 0 300
Totaal 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 5.358 197 5.555
5.1.4 Bodem en ondergrond
65435 Bodemsanering in eigen beheer SEB 28 0 28
68052 Doorberekende personeelskosten 409 22 431
68196 Actieprogramma bodem en ondergrond 0 263 263
68710 Maatregelen naijl effect steenkoolwinning 630 -22 608
68984 Woningen Gulikstraat Eygelshoven 25 0 25
69443 Plan van aanpak 20 bodemsanering Chemelot 18 0 18
69824 Afvoer grondsanering de Straat Roermond 3.212 0 3.212
Totaal 5.1.4 Bodem en ondergrond 4.321 263 4.583
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 26.929 6.091 33.021
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 26.929 6.091 33.021
Totaal Lasten 26.929 6.091 33.021
Baten
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte
68821 Grensoverschrijdende woonmonitor EMR 26 0 26
69378 SPUK Flex inzet ondersteuning woningbouw 8 0 8
69657 SPUK Woondeals 244 0 244
69685 SPUK Flex inzet onderst woningbouw 2e tranch 680 0 680
69868 SPUK Woondeals 2e tranche 0 321 321
Totaal 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 958 321 1.279
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte
65439 Opbrengsten projecten 105 0 105
65444 Beheer onroerende eigendommen 652 0 652
67877 Erfpachtcanon 923 0 923
69593 SPUK Novi de Peel 84 0 84
69596 SPUK NOVI ZuidLimburg 92 0 92
Totaal 5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 1.856 0 1.856
5.1.4 Bodem en ondergrond
68711 Provinciefonds DU effect steenkoolwinning 647 0 647
Totaal 5.1.4 Bodem en ondergrond 647 0 647
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 3.461 321 3.782
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 3.461 321 3.782
Totaal Baten 3.461 321 3.782
Saldo van baten en lasten -23.468 -5.770 -29.238
Stortingen
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen
69776 Toevoeging PR Leefbaarheid 30.000 0 30.000
Totaal 5.1.1 Leefbare steden en dorpen 30.000 0 30.000
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte
69777 Toevoeging PR Wonen 5.000 0 5.000
Totaal 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 5.000 0 5.000
5.1.4 Bodem en ondergrond
69992 Toevoeging reserve bodem en ondergrond 2430 0 3.660 3.660
Totaal 5.1.4 Bodem en ondergrond 0 3.660 3.660
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 35.000 3.660 38.660
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 35.000 3.660 38.660
Totaal Stortingen 35.000 3.660 38.660
Onttrekkingen
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen
69923 Aanwending PR onvoorziene uitgaven 0 500 500
69925 Aanwending PR Leefbaarheid 0 3.550 3.550
Totaal 5.1.1 Leefbare steden en dorpen 0 4.050 4.050
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte
69528 Aanwending reserve Transitiefonds 0 0 0
69924 Aanwending PR Wonen 0 1.125 1.125
Totaal 5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 0 1.125 1.125
5.1.4 Bodem en ondergrond
69558 Aanwending reserve DU bodemsanering 0 3.660 3.660
69995 Aanwending reserve bodem en ondergrond 2430 0 263 263
Totaal 5.1.4 Bodem en ondergrond 0 3.923 3.923
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 0 9.098 9.098
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 0 9.098 9.098
Totaal Onttrekkingen 0 9.098 9.098
Saldo mutatie reserves -35.000 5.438 -29.563