46.548 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

2. Samen leven en bestaanszekerheid

2. Samen leven en bestaanszekerheid

46.548 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Samen leven en bestaanszekerheid

Terug naar navigatie - Samen leven en bestaanszekerheid

Door uitvoering van het beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027 zetten we in op het versterken van het sociaal weefsel in Limburg. De maatschappelijke opgaven die daarbij leidend zijn, zijn als volgt geformuleerd:

 • terugdringen van armoede en laaggeletterdheid; 
 • jeugd die veilig, kansrijk en gezond opgroeit; 
 • vergroten van de sociale cohesie en gemeenschapszin; 
 • een gezonde Limburger door meer bewegen en sporten; 
 • Limburgse wijken en dorpen zijn leefbaarder en veiliger.

In aanloop naar de vaststelling van het nieuwe beleidskader hebben onder andere we de volgende resultaten behaald:  

 • Diverse subsidieregelingen zijn verlengd, zodat initiatiefnemers, stichtingen en andere aanvragers vanaf januari 2024 aanspraak konden blijven maken op onze ondersteuning. Het gaat dan om de subsidieregelingen Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid, Bovenlokale evenementen, Opleiding jeugdtrainers en Participatie;
 • Om alle organisaties die onderdeel uitmaken van de brede sociale basisinfrastructuur ook in 2024 te ondersteunen, hebben we voor de sporttakplatforms een overbruggingsregeling voor het jaar 2024 vastgesteld. De bestaande regeling voor de maatschappelijke organisaties liep al door tot en met 2024. Vanaf 2025 komt er één doorlopende regeling om de brede sociale basisinfrastructuur in staat te stellen hun bijdrage te (blijven) leveren aan onze doelstellingen. Hierover heeft in april 2024 een bijeenkomst plaatsgevonden met de sporttakplatforms, om hen te informeren en aandachtspunten vanuit hen mee te kunnen nemen. Eenzelfde soort bijeenkomst met de maatschappelijke organisaties is nog in voorbereiding;
 • Vooruitlopend op de subsidieregeling Topsportevenementen 2024 zijn er al twee topsportevenementen die in 2024 in Limburg plaatsvinden, waaraan wij reeds één subsidiebijdrage hebben toegezegd;
 • In mei 2024 hebben we gevierd dat de 30e basisschool in Limburg volgens het Gezonde Basisschool van de Toekomst-concept werkt. Dat is een resultaat van de inzet van ons en diverse partners in de afgelopen jaren. 

Maatschappelijke opgave

Terug naar navigatie - Maatschappelijke opgave

Aan de hand van indicatoren maken we zichtbaar hoe het over de lange termijn (trendmatig) gesteld is met de bovenstaande maatschappelijke opgaven.

Indicatoren bij 'terugdringen van armoede en laaggeletterdheid'

Indicator 1: Percentage Limburgers dat laaggeletterd is (in ontwikkeling).
Bron: Geletterdheidinzicht

Indicator 2: Percentage Limburgers dat moeite heeft met rondkomen (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator bij 'jeugd die veilig, kansrijk en gezond opgroeit'

Indicator 3: Aantal kinderen dat geboren wordt in een gezin in een kwetsbare situatie (in ontwikkeling).
Bron: RIVM

Indicator bij 'vergroten van de sociale cohesie en gemeenschapszin'

Indicator 4: Schaalscore sociale cohesie (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator bij 'een gezonde Limburger door meer bewegen en sporten'

Indicator 5: Percentage Limburgers dat de ervaren gezondheid als goed/zeer goed beschouwt (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicatoren bij 'Limburgse wijken en dorpen zijn leefbaarder en veiliger'

Indicator 6: Leefbaarometer deelscore sociale samenhang (in ontwikkeling).
Bron: Leefbaarometer

Indicator 7: Leefbaarometer deelscore overlast & onveiligheid (in ontwikkeling).
Bron: Leefbaarometer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1. Sociale agenda

Terug naar navigatie - 2.1. Sociale agenda

Ten aanzien van de Sociale agenda streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 zijn er minder laaggeletterden, laagdigivaardigen en mensen in armoede dan in 2023;
 • in 2027 participeren er meer jongeren op de arbeidsmarkt dan in 2023;
 • in 2027 zijn er meer jongeren die voldoende bewegen en gezond eten dan in 2023;
 • in 2027 zijn er relatief meer bewust gekozen zwangerschappen dan in 2023;
 • in 2027 worden kinderen uit een kwetsbare thuissituatie eerder herkend, erkend en ondersteund door hun netwerk;
 • in 2027 voelen bewoners in geselecteerde wijken/buurten zich meer thuis dan in 2023;
 • in 2027 is er in de geselecteerde wijken/buurten meer buurtcontact dan in 2023;
 • in 2027 zijn er meer vrijwilligers- en bewoners-initiatieven dan in 2023.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 zijn er minder laaggeletterden, laagdigivaardigen en mensen in armoede dan in 2023'

Indicator 1: Aantal laaggeletterde Limburgers dat herkend en bereikt is en effectieve ondersteuning heeft gekregen (in ontwikkeling).
Bron: Data beleidscluster

Indicator 2: Aantal laagdigivaardige Limburgers dat herkend en bereikt is en effectieve ondersteuning heeft gekregen (in ontwikkeling).
Bron: Data beleidscluster

Indicator 3: Aandeel huishoudens met een (langdurig) laag inkomen (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 4: Aandeel huishoudens met problematische schulden (in ontwikkeling).
Bron: Kredietbank Limburg

Indicator bij 'in 2027 participeren er meer jongeren op de arbeidsmarkt dan in 2023'

Indicator 5: Percentage jongeren dat niet geregistreerd staat als werkzoekende bij UWV van het totaal aantal jongeren in Limburg dat geen formeel onderwijs volgt (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator bij 'in 2027 zijn er meer jongeren die voldoende bewegen en gezond eten dan in 2023'

Indicator 6: Percentage Limburgse jongeren die voldoen aan de bewegingsrichtlijnen (in ontwikkeling).
Bron: Gezondheidsmonitor CBS/RIVM

Indicator bij 'in 2027 zijn er relatief meer bewust gekozen zwangerschappen dan in 2023'

Indicator 7: Aantal onbedoelde zwangerschappen (in ontwikkeling).
Bron: Monitor onbedoelde zwangerschappen

Indicator bij 'in 2027 worden kinderen uit een kwetsbare thuissituatie eerder herkend, erkend en ondersteund door hun netwerk'

Indicator 8: Aantal meldingen bij Veilig Thuis en Handle with Care (in ontwikkeling).
Bron: Monitor kindermishandeling & Veilig Thuis

Indicator bij 'in 2027 voelen bewoners in geselecteerde wijken/buurten zich meer thuis dan in 2023'

Indicator 9: Percentage Limburgers die het (helemaal) eens is met de stelling: 'Ik voel mij thuis bij mensen in deze buurt' (in ontwikkeling).
Bron: CBS veiligheidsmonitor

Indicator bij 'in 2027 is er in de geselecteerde wijken/buurten meer buurtcontact dan in 2023'

Indicator 10: Percentage Limburgers die het (helemaal) eens is met de stelling: "Ik heb veel contact met andere buurtbewoners" (in ontwikkeling).
Bron: CBS veiligheidsmonitor

Indicator bij 'in 2027 zijn er meer vrijwilligers- en bewoners-initiatieven dan in 2023'

Indicator 11: Aantal subsidies verleend met betrekking tot vrijwilligers- en bewonersinitiatieven (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 12: Omschrijving activiteiten en uitgevoerde initiatieven (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

2.2. Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen

Terug naar navigatie - 2.2. Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen

Ten aanzien van krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen streven we deze collegeperiode de volgende doelstelling na:

 • in 2027 zijn de Limburgse wijken, buurten en dorpen leefbaarder en veiliger geworden dan in 2023.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicator 1: Rapportcijfer veiligheid in de buurt/Percentage Limburgers dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt (in ontwikkeling).
Bron: CBS veiligheidsmonitor

Indicator 2: Schaalscore sociale cohesie (zie MO indicator 4) (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 3: Trend in buurten met veel sociale overlast (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

2.3. Sport en bewegen

Terug naar navigatie - 2.3. Sport en bewegen

Ten aanzien van Sport en Bewegen streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 voldoen meer Limburgers aan de beweegrichtlijn dan in 2023;
 • in 2027 worden er meer Limburgers bereikt door de sport-/beweeg­activiteiten van de sociale basisinfrastructuur dan in 2023.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicator bij 'in 2027 voldoen meer Limburgers aan de beweegrichtlijn dan in 2023'

Indicator 1: Percentage Limburgers dat aan de beweegrichtlijnen voldoet (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator bij 'in 2027 worden er meer Limburgers bereikt door de sport-/beweeg­activiteiten van de sociale basisinfrastructuur dan in 2023'

Indicator 2: Aantal Limburgers dat bereikt is door activiteiten van de subsidieregelingen (in ontwikkeling).
Bron: Gezondheidsmonitor CBS/RIVM

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt het budget van dit programma bijgesteld. De lasten worden als volgt met € 0,59 mln. opgehoogd:

 • uit de  programmareserve 2024 is € 0,45 mln. vrijgemaakt voor de uitvoering van het beleidskader Samen leven en Bestaanszekerheid;
 • voor de uitvoering 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid is € 0,01 mln. aan het budget van de doelstelling Sport en bewegen toegevoegd.

Het nadelige exploitatieresultaat van deze begrotingswijziging ad € 0,12 mln. heeft met name betrekking op de CAO-bijstelling van de personeelskosten. Voor nadere details verwijzen we u naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda
60366 Burgerkracht Limburg 2.759 0 2.759
63349 CUBISS Limburg 1.549 0 1.549
63350 Maatschappelijke organisaties subsidie 3.408 0 3.408
63894 Subs regels Bibliotheek en Maatsch 2023 365 0 365
65089 Beleidsontwikkeling welzijn en jeugdzorg 0 0 0
67706 Beleidsregels bibliotheekvernieuwing opdr 53 0 53
67707 Maatschappelijke organisaties opdrachten 21 0 21
68016 Doorberekende personeelskosten 961 52 1.013
68570 Doorberekende personeelskosten bibliotheek 46 3 49
69145 SAL 2023 lijn 1 Opgroeien en ontplooen 1.058 0 1.058
69146 SAL 2023 lijn 2 Kans op ontwik en werk 132 0 132
69152 Subs Regeling Brede Participatie 352 0 352
69189 Participatie en inclusie vh amendement 50 318 0 318
69190 SAL 20202023 amendem 52 Laaggeletterdheid 340 0 340
69191 SAL 20202023 amendement 52 Armoede 116 0 116
69257 Beleidsbrief Integratie 250 0 250
69405 Toegankelijkheid zorg motie 2697 164 0 164
69448 Programma Vitaal Gezond 109 0 109
69981 L1 Terugdringen armoede en laaggeletterdheid 0 100 100
69982 L2 Veilige kansrijke gezonde jeugd 0 200 200
69983 L3 Sociale cohesie en eenzaamheid 0 100 100
Totaal 2.1.1 Sociale agenda 11.999 455 12.454
Totaal 2.1 Sociale agenda 11.999 455 12.454
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
68017 Doorberekende personeelskosten 184 10 194
68175 Subsidieregeling opruimen drugsafval Limb 178 0 178
69119 Wijkaanpak Vastenavondkamp Venlo 1.207 0 1.207
69275 Tegengaan van ondermijning 110 0 110
69277 Veilig buitengebied 150 0 150
69984 L1 Integrale aanpak aandachtswijken 0 50 50
Totaal 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 1.830 60 1.889
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 1.830 60 1.889
2.3 Sport en bewegen
2.3.1 Sport en bewegen
60521 Lijn 4 Subs regeling opleiding jeugdtrainers 0 12 12
67072 Bijzonder in Beweging 105 0 105
67885 Subs Regeling Sporttakplatforms 2.500 0 2.500
68023 Doorberekende personeelskosten 457 25 482
68647 Jeugdfonds Sport en Cultuur 79 35 114
69207 Kansrijke vernieuwingen 230 0 230
69208 Infrastructuur gehandicaptensport 18 0 18
69209 Subs Regeling Sport en bewegen voor senioren 14 0 14
69210 Subs Regeling Sport en bewegen voor jeugd 45 0 45
69312 Subsidieregeling opleiding jeugdtrainers 9 0 9
69374 Ondersteuningsstructuur Sport 1.225 0 1.225
69735 Sport en bewegen voor senioren en jeugd 100 0 100
69871 lijn4 Subsidieregeling bovenlok evenementen 100 0 100
69872 lijn4 Subsidieregeling topsport evenementen 250 0 250
Totaal 2.3.1 Sport en bewegen 5.133 71 5.204
Totaal 2.3 Sport en bewegen 5.133 71 5.204
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 18.962 586 19.548
Totaal Lasten 18.962 586 19.548
Baten
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
68156 Provinciefonds DU opruiming drugsafval 176 0 176
Totaal 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 176 0 176
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 176 0 176
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 176 0 176
Totaal Baten 176 0 176
Saldo van baten en lasten -18.785 -586 -19.371
Stortingen
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda
69772 Toevoeging PR Sociale Agenda 27.000 0 27.000
Totaal 2.1.1 Sociale agenda 27.000 0 27.000
Totaal 2.1 Sociale agenda 27.000 0 27.000
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 27.000 0 27.000
Totaal Stortingen 27.000 0 27.000
Onttrekkingen
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda
69986 Aanwending PR Sociale Agenda 0 400 400
Totaal 2.1.1 Sociale agenda 0 400 400
Totaal 2.1 Sociale agenda 0 400 400
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
69527 Aanwending reserve Transitiefonds 518 0 518
69985 Aanwending PR Sociale Agenda 0 50 50
Totaal 2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 518 50 568
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 518 50 568
2.3 Sport en bewegen
2.3.1 Sport en bewegen
69873 Aanwending PR Sociale Agenda 350 12 362
Totaal 2.3.1 Sport en bewegen 350 12 362
Totaal 2.3 Sport en bewegen 350 12 362
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 868 462 1.329
Totaal Onttrekkingen 868 462 1.329
Saldo mutatie reserves -26.132 462 -25.671