Status activiteiten

Op weg naar begroting 2025

Op weg naar begroting 2025

Status activiteiten

Financiële uitgangspunten Voorjaarsnota 2024 en vooruitblik Programmabegroting 2025: ongewijzigd beleid als fundament

Terug naar navigatie - Financiële uitgangspunten Voorjaarsnota 2024 en vooruitblik Programmabegroting 2025: ongewijzigd beleid als fundament

De grondslagen voor deze voorjaarsnota zijn in lijn met de Programmabegroting 2024. In de totalen zijn alle wijzigingen verwerkt tot en met het voorstel 7e begrotingswijzing 2024. Wij merken hierbij op dat bij publicatie van deze voorjaarsnota de 3e begrotingswijziging 2024 met overboekingsvoorstellen bij de Jaarstukken 2023 (PS 20 juni 2024) en de 5e begrotingswijziging bij het Beleidskader Provincie midden in de samenleving (PS 24 mei 2024) nog niet zijn vastgesteld.  

Voor de Programmabegroting 2025 geldt dat deze wordt opgebouwd op basis van deze voorjaarsnota.

Na de voorstellen uit deze nota ontstaat het volgende financiële kader als uitgangspunt voor de begroting 2025:

Dit financieel kader ná besluitvorming van de Voorjaarsnota 2024 geldt als bestaand beleid in de Programmabegroting 2025. Verder wordt de begroting aangevuld met:

  • effecten van de Meicirculaire Provinciefonds 2024 (niet bekend bij het opstellen van de voorjaarsnota) m.b.t. algemene uitkering en eventuele nieuwe decentralisatie uitkeringen;
  • indexering van budgetten m.b.t. loon- en prijsstijging op basis van de percentages conform Meicirculaire provinciefonds;
  • afwijkende indexeringen m.b.t. de OV-concessie;
  • nieuwe faseringen van de investeringsplanning en de herberekening van de kapitaallasten;
  • bijgestelde ramingen van budgetten in het kader van realistisch begroten en tijdige bijsturing ter voorkoming van onderbesteding;
  • fasering van budgetten i.v.m. actuele programmering van de uitgaven;
  • voorstellen op basis van collegebesluiten met betrekking tot inzet van de programmareserves in lijn met de beleidskaders;
  • meerjarige effecten van de voorstellen uit de Najaarsnota 2024.

In de begroting 2024 en de bijhorende meerjarenraming 2025-2028 zijn de volgende besluiten t/m deze voorjaarsnota verwerkt:

Begrotingswijziging Document PS-behandeling
BW0 Programmabegroting 2024 10-11-2023
BW1 Septembercirculaire 2023 provinciefonds 10-11-2023
BW2 Voorjaarsnota 2024 28-6-2024 voorstel
BW3 Jaarstukken 2023 20-6-2024 nog vast te stellen
BW4 Beleidskader Programma 2. Samenleven en bestaanszekerheid 5-4-2024
BW5 Beleidskader Programma 8. Provincie midden in de samenleving 24-5-2024 nog vast te stellen
BW6 Beleidskader programma 6. Cultuur en erfgoed voor iedereen 5-4-2024
BW7 Beleidskader Programma 7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 26-4-2024

Meerjarige overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Meerjarige overzicht baten en lasten

In dit interactieve overzicht is de bijgewerkte begroting 2024 en daarbij horende meerjarige raming 2025-2028 weergegeven. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2024 B2025 B2026 B2027 B2028
Lasten
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 31.928 31.075 28.090 28.475 31.041
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 123.530 23.976 17.884 17.876 17.867
1.1.3 Landschap 6.633 2.114 2.052 1.930 1.886
Totaal 1.1 Natuur en landschap 162.091 57.165 48.026 48.281 50.795
1.2 Land- en tuinbouw
1.2.1 Land- en tuinbouw 31 40 40 40 40
Totaal 1.2 Land- en tuinbouw 31 40 40 40 40
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 39.559 10.611 2.703 2.699 2.607
1.3.2 Waterveiligheid Maas 9.420 1.487 966 964 962
1.3.3 Bodemvitalisering 175 0 0 0 0
Totaal 1.3 Water 49.154 12.099 3.669 3.663 3.569
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 211.276 69.303 51.735 51.984 54.403
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda 12.454 9.214 9.211 9.208 9.204
Totaal 2.1 Sociale agenda 12.454 9.214 9.211 9.208 9.204
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 1.889 666 196 195 194
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 1.889 666 196 195 194
2.3 Sport en bewegen
2.3.1 Sport en bewegen 5.204 4.432 4.431 4.429 4.427
Totaal 2.3 Sport en bewegen 5.204 4.432 4.431 4.429 4.427
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 19.548 14.312 13.838 13.832 13.825
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 7.108 4.847 4.522 4.092 3.764
3.1.2 Industrie en vakmanschap 19.769 779 777 774 771
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 8.558 19.222 7.921 7.920 7.919
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 35.435 24.847 13.220 12.787 12.455
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 18.042 9.289 8.616 7.836 6.831
3.2.2 Brightlands 4.564 2.324 2.314 1.060 1.057
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 22.606 11.613 10.930 8.896 7.888
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 2.468 1.963 1.462 1.310 1.083
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 2.468 1.963 1.462 1.310 1.083
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 4.322 539 538 536 479
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 4.322 539 538 536 479
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 8.270 4.597 5.594 2.133 556
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 8.270 4.597 5.594 2.133 556
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 73.101 43.559 31.743 25.662 22.461
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1 Nieuwe energie
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 10.132 3.431 1.190 1.186 1.182
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. 3.327 1.504 1.502 1.138 946
Totaal 4.1 Nieuwe energie 13.459 4.935 2.692 2.324 2.128
4.2 Gezond en veilig leefmilieu
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu 1.796 1.154 1.151 1.148 1.145
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 19.325 18.464 18.442 18.419 18.371
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu 21.120 19.618 19.593 19.567 19.516
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 34.579 24.553 22.285 21.891 21.644
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen 17.292 601 600 598 596
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 5.591 2.188 2.084 2.077 2.069
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 5.555 4.756 4.747 4.735 4.720
5.1.4 Bodem en ondergrond 4.583 1.071 1.070 1.069 1.067
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 33.021 8.617 8.501 8.479 8.452
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 33.021 8.617 8.501 8.479 8.452
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 35.742 31.792 31.922 31.419 30.499
Totaal 6.1 Cultuur 35.742 31.792 31.922 31.419 30.499
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 24.498 10.009 8.730 8.650 7.626
Totaal 6.2 Erfgoed 24.498 10.009 8.730 8.650 7.626
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 60.240 41.802 40.652 40.069 38.126
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 26.999 10.195 6.295 8.608 5.175
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 26.999 10.195 6.295 8.608 5.175
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 60.858 65.851 69.684 71.787 65.014
7.2.2 Openbaar vervoer 83.451 79.162 79.160 79.156 79.142
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 144.310 145.013 148.844 150.943 144.156
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 20.820 2.890 2.889 6.887 4.226
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 20.820 2.890 2.889 6.887 4.226
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 192.128 158.098 158.027 166.438 153.557
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 23.767 664 383 382 381
Totaal 8.1 Regiodeals 23.767 664 383 382 381
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 15.456 15.251 15.261 15.255 15.240
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking 1.420 1.433 1.431 1.427 1.423
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 2.090 1.826 1.847 1.782 1.845
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 4.101 2.376 1.235 984 733
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 2.775 2.293 2.289 2.284 2.278
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 25.842 23.180 22.064 21.733 21.518
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 49.610 23.844 22.447 22.115 21.899
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 59.633 59.335 58.903 58.417 56.957
Totaal 9.1 Overhead 59.633 59.335 58.903 58.417 56.957
9.2 Algemene financiën
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 19 20 20 20 20
9.2.2 Provinciefonds 19 20 20 20 20
9.2.3 Dividenden 19 20 20 20 20
9.2.4 Rente 1.001 877 420 420 420
9.2.5 Stelposten en overige financiën 3.844 6.477 12.695 26.306 38.826
9.2.6 Onvoorzien 2.174 2.300 2.300 2.300 2.520
Totaal 9.2 Algemene financiën 7.078 9.713 15.473 29.084 41.824
Totaal 9 Financiën en overhead 66.710 69.047 74.377 87.501 98.781
Totaal Lasten 740.212 453.133 423.605 437.971 433.148
Baten
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 1.943 0 0 0 0
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 73.122 3.850 0 0 0
1.1.3 Landschap 511 0 0 0 0
Totaal 1.1 Natuur en landschap 75.576 3.850 0 0 0
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 29.981 5.967 1.104 1.104 1.104
Totaal 1.3 Water 29.981 5.967 1.104 1.104 1.104
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 105.557 9.817 1.104 1.104 1.104
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 176 0 0 0 0
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 176 0 0 0 0
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 176 0 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.2 Industrie en vakmanschap 18.524 0 0 0 0
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 982 982 582 582 582
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 19.506 982 582 582 582
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0 0
3.2.2 Brightlands 1.435 1.697 2.282 2.762 2.920
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 1.435 1.697 2.282 2.762 2.920
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 372 372 372 372 372
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 372 372 372 372 372
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 64 89 89 87 44
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 64 89 89 87 44
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 21.376 3.140 3.325 3.804 3.917
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1 Nieuwe energie
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 5.483 2.238 0 0 0
4.1.2 Verduurzaming gebouwde omgeving & warmte en grootschalige opwek. 2.383 549 549 188 0
Totaal 4.1 Nieuwe energie 7.866 2.787 549 188 0
4.2 Gezond en veilig leefmilieu
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu 478 0 0 0 0
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 3.138 3.207 3.207 3.207 3.187
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu 3.616 3.207 3.207 3.207 3.187
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 11.482 5.995 3.756 3.396 3.187
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 1.279 0 0 0 0
5.1.3 Kwaliteit met minder ruimte 1.856 1.680 1.680 1.680 1.680
5.1.4 Bodem en ondergrond 647 647 647 647 647
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 3.782 2.327 2.327 2.327 2.327
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 3.782 2.327 2.327 2.327 2.327
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 4.066 3.733 3.733 3.733 3.733
Totaal 6.1 Cultuur 4.066 3.733 3.733 3.733 3.733
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 6.2 Erfgoed 1.939 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 6.005 5.672 5.672 5.672 5.672
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 1.677 61 61 61 0
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 1.677 61 61 61 0
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 919 919 919 919 919
7.2.2 Openbaar vervoer 11.353 8.093 8.093 8.093 8.093
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 12.272 9.013 9.013 9.013 9.013
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 18.098 0 0 0 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 18.098 0 0 0 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 32.047 9.074 9.074 9.074 9.013
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 15.225 210 0 0 0
Totaal 8.1 Regiodeals 15.225 210 0 0 0
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 7 7 7 0 0
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 492 223 248 188 256
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 231 6 6 6 6
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 729 236 260 193 261
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 15.955 446 260 193 261
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 299 299 299 299 299
Totaal 9.1 Overhead 299 299 299 299 299
9.2 Algemene financiën
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 119.048 122.781 126.156 129.675 133.197
9.2.2 Provinciefonds 246.792 251.696 242.911 253.314 263.723
9.2.3 Dividenden 6.105 7.560 12.880 8.770 19.450
9.2.4 Rente 30.844 22.455 16.969 14.185 10.402
Totaal 9.2 Algemene financiën 402.789 404.492 398.916 405.944 426.772
Totaal 9 Financiën en overhead 403.089 404.792 399.215 406.243 427.072
Totaal Baten 599.470 441.262 424.734 431.813 452.553
Saldo van baten en lasten -140.742 -11.872 1.130 -6.158 19.405
Stortingen
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 0 0 0 0 0
Totaal 1.1 Natuur en landschap 0 0 0 0 0
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 4.000 0 0 0 0
1.3.2 Waterveiligheid Maas 2.500 0 0 0 0
Totaal 1.3 Water 6.500 0 0 0 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 6.500 0 0 0 0
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda 27.000 0 0 0 0
Totaal 2.1 Sociale agenda 27.000 0 0 0 0
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 27.000 0 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 35.000 0 0 0 0
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 5.228 5.414 4.507 3.681 3.990
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 40.228 5.414 4.507 3.681 3.990
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 0 0 0 0 0
3.2.2 Brightlands 8.474 7.074 6.609 6.609 6.609
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 8.474 7.074 6.609 6.609 6.609
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 10.000 0 0 0 0
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 10.000 0 0 0 0
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 10.000 0 0 0 0
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 10.000 0 0 0 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 68.702 12.488 11.117 10.290 10.599
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1 Nieuwe energie
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 10.000 0 0 0 0
Totaal 4.1 Nieuwe energie 10.000 0 0 0 0
4.2 Gezond en veilig leefmilieu
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.300 0 0 0 0
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu 1.300 0 0 0 0
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 11.300 0 0 0 0
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen 30.000 0 0 0 0
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 5.000 0 0 0 0
5.1.4 Bodem en ondergrond 3.660 0 0 0 0
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 38.660 0 0 0 0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 38.660 0 0 0 0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 15.000 0 0 0 0
Totaal 6.1 Cultuur 15.000 0 0 0 0
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 15.000 0 0 0 0
Totaal 6.2 Erfgoed 15.000 0 0 0 0
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 30.000 0 0 0 0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 10.000 0 0 0 0
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 10.000 0 0 0 0
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 3.373 34 34 34 34
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 3.373 34 34 34 34
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0 0 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0 0 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 13.373 34 34 34 34
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 15.000 0 0 0 0
Totaal 8.1 Regiodeals 15.000 0 0 0 0
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 1.000 0 0 0 0
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 1.983 0 0 0 0
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 2.983 0 0 0 0
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 17.983 0 0 0 0
9 Financiën en overhead
9.2 Algemene financiën
9.2.5 Stelposten en overige financiën 28.318 29.261 11.385 2.674 272
9.2.6 Onvoorzien 19.000 0 0 0 0
Totaal 9.2 Algemene financiën 47.318 29.261 11.385 2.674 272
Totaal 9 Financiën en overhead 47.318 29.261 11.385 2.674 272
Totaal Stortingen 260.836 41.783 22.536 12.999 10.905
Onttrekkingen
1 Perspectief voor het landelijk gebied
1.1 Natuur en landschap
1.1.1 Natuur, biodiversiteit en fauna 4.918 4.652 161 161 161
1.1.2 Limburgs programma Landelijk Gebied 25.066 0 0 0 0
1.1.3 Landschap 2.380 0 0 0 0
Totaal 1.1 Natuur en landschap 32.364 4.652 161 161 161
1.3 Water
1.3.1 Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem 1.400 1.600 0 0 0
1.3.2 Waterveiligheid Maas 3.020 520 0 0 0
1.3.3 Bodemvitalisering 175 0 0 0 0
Totaal 1.3 Water 4.595 2.120 0 0 0
Totaal 1 Perspectief voor het landelijk gebied 36.959 6.771 161 161 161
2 Samen leven en bestaanszekerheid
2.1 Sociale agenda
2.1.1 Sociale agenda 400 0 0 0 0
Totaal 2.1 Sociale agenda 400 0 0 0 0
2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen
2.2.1 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 568 470 0 0 0
Totaal 2.2 Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen 568 470 0 0 0
2.3 Sport en bewegen
2.3.1 Sport en bewegen 362 0 0 0 0
Totaal 2.3 Sport en bewegen 362 0 0 0 0
Totaal 2 Samen leven en bestaanszekerheid 1.329 470 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 315 315 315 315 0
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 60 0 0 0 0
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 375 315 315 315 0
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 3.930 1.800 1.400 1.000 0
3.2.2 Brightlands 3.200 1.550 1.250 0 0
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 7.130 3.350 2.650 1.000 0
3.3 Een gezonde arbeidsmarkt
3.3.1 Een gezonde arbeidsmarkt 1.345 875 375 225 0
Totaal 3.3 Een gezonde arbeidsmarkt 1.345 875 375 225 0
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 25 32 32 32 32
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 25 32 32 32 32
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 1.820 850 325 175 0
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 1.820 850 325 175 0
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 10.695 5.422 3.697 1.747 32
4 Nieuwe energie en leefmilieu
4.1 Nieuwe energie
4.1.1 Energie infrastructuur & ruimtelijke inbedding en verduurzaming industrie en bedrijventerreinen 225 0 0 0 0
Totaal 4.1 Nieuwe energie 225 0 0 0 0
4.2 Gezond en veilig leefmilieu
4.2.1 Gezond en veilig leefmilieu 63 0 0 0 0
4.2.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.985 0 0 0 0
Totaal 4.2 Gezond en veilig leefmilieu 2.048 0 0 0 0
Totaal 4 Nieuwe energie en leefmilieu 2.273 0 0 0 0
5 Leefbare steden en dorpen
5.1 Leefbare steden en dorpen
5.1.1 Leefbare steden en dorpen 4.050 0 0 0 0
5.1.2 Toekomstbestendige woonruimte 1.125 100 0 0 0
5.1.4 Bodem en ondergrond 3.923 0 0 0 0
Totaal 5.1 Leefbare steden en dorpen 9.098 100 0 0 0
Totaal 5 Leefbare steden en dorpen 9.098 100 0 0 0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 3.545 1.806 2.276 1.776 976
Totaal 6.1 Cultuur 3.545 1.806 2.276 1.776 976
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 2.537 1.675 495 495 0
Totaal 6.2 Erfgoed 2.537 1.675 495 495 0
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 6.082 3.481 2.771 2.271 976
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 19.893 4.935 1.040 3.090 0
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 19.893 4.935 1.040 3.090 0
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 2.891 4.406 5.341 5.341 5.341
7.2.2 Openbaar vervoer 2.314 11 11 11 0
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 5.205 4.417 5.352 5.352 5.341
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0 4.000 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0 4.000 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 25.098 9.351 6.392 12.442 5.341
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 1.750 0 0 0 0
Totaal 8.1 Regiodeals 1.750 0 0 0 0
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 2.233 500 500 250 0
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 2.233 500 500 250 0
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 3.983 500 500 250 0
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 2.838 1.922 1.922 1.822 322
Totaal 9.1 Overhead 2.838 1.922 1.922 1.822 322
9.2 Algemene financiën
9.2.5 Stelposten en overige financiën 320.696 33.288 12.920 8.390 4.106
Totaal 9.2 Algemene financiën 320.696 33.288 12.920 8.390 4.106
Totaal 9 Financiën en overhead 323.534 35.210 14.842 10.212 4.428
Totaal Onttrekkingen 419.051 61.305 28.362 27.082 10.937
Saldo mutatie reserves 158.215 19.522 5.826 14.084 32