90.240 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

6. Cultuur en erfgoed voor iedereen

6. Cultuur en erfgoed voor iedereen

90.240 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Cultuur en erfgoed voor iedereen

Terug naar navigatie - Cultuur en erfgoed voor iedereen

Voor iedere inwoner van Limburg moet er een toegankelijk aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed zijn, om samen van te genieten, om mee te doen, om zich in te herkennen en verbinding te ervaren.  Niet alle inwoners van Limburg komen vanzelfsprekend in aanraking met cultuur en erfgoed. Dat verdient aandacht, omdat er juist in Limburg zoveel is om van te genieten. De Provincie Limburg is overtuigd van de intrinsieke waarde van cultuur en erfgoed, maar benadrukt ook de functie die cultuur en erfgoed hebben voor de maatschappij. Zij vormen een verbindende factor in een veranderende samenleving. Wij willen daarom dat cultuur en erfgoed voor elke inwoner van Limburg toegankelijk is. Zodat nog meer Limburgers geraakt worden door kunst, geïntrigeerd raken door ons verleden en mee kunnen doen met het Limburgse culturele leven. Daarom investeren wij in een breed en toegankelijk aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed in Limburg. De Limburgse cultuur is daarnaast ook zichtbaar aanwezig in het openbare leven. Denk aan de Limburgse taal of de (volks)culturele evenementen. Of aan onze monumenten, zoals kerken, kastelen of industrieel erfgoed, die vaak beeldbepalend zijn in het Limburgse landschap. Dit verdient behoud en bescherming. Het is van belang dat de Limburgse geschiedenis zoveel mogelijk toegankelijk is voor inwoners, in het bijzonder voor onze jongeren. 

Maatschappelijke opgave

Terug naar navigatie - Maatschappelijke opgave

Door uitvoering van het beleidskader Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024-2027 zetten we in op een toegankelijk aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed in Limburg. De maatschappelijke opgaven die daarbij leidend zijn, zijn als volgt geformuleerd:

 • elke Limburger heeft toegang tot alle vormen van cultuur;
 • behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties.

Aan de hand van indicatoren maken we zichtbaar hoe het over de lange termijn (trendmatig) gesteld is met deze maatschappelijke opgave.

Indicator bij 'elke Limburger heeft toegang tot alle vormen van cultuur'

Indicator 1: Ervaren toegang tot cultuur (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator bij 'behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties'

Indicator 2: Behoudenswaardig erfgoed in Limburg; (archeologie, musea, monumenten, landschap).
Bron: erfgoedmonitor

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1. Cultuur

Terug naar navigatie - 6.1. Cultuur

Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling en zet aan tot creatief en innovatief denken. Het prikkelt mensen en is aanleiding voor reflectie op zichzelf en de maatschappij. Cultuur vertelt aansprekende verhalen, biedt beleving, herkenning en identiteit. Het biedt ontmoeting, leidt tot onderlinge verbinding en versterkt de sociale cohesie. Toegang tot cultuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij werken daarom aan een beter gebalanceerd professioneel cultuuraanbod voor de hele provincie. De regio Noord- en Midden-Limburg verdient een groter en meer divers cultuuraanbod. De drie provinciale musea blijven belangrijke boegbeelden van en voor Limburg. Voor het Limburgs Museum zien wij een meer centrale rol in het uitdragen van de Limburgse identiteit. Kinderen maken op school door cultuureducatie vaak voor het eerst kennis met cultuur. Wij zetten tevens in op kansengelijkheid voor kinderen en jongeren door cultuureducatie op scholen te stimuleren. Veel mensen komen in aanraking met cultuur doordat zij lid zijn van een amateurkunstenvereniging. Aandacht voor verenigingsondersteuning blijft van groot belang om laagdrempelige cultuurparticipatie te laten blijven bestaan. De kracht, inzet en passie van amateurs en vrijwilligers zijn een zichtbare eigenheid van Limburg en dragen wezenlijk bij aan het gemeenschapsgevoel en aan de ontwikkeling van de eigen en de gezamenlijke identiteit. Wij zetten daarom ook in op de doorontwikkeling van de Limburgse taal. Daarnaast ondersteunen wij vele lokale en regionale (volks)culturele festivals en evenementen in Limburg, die zorgen voor ontmoeting en bijdragen aan de levendigheid van wijken of kernen. 

Ten aanzien van cultuur streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 is het cultureel aanbod en de culturele infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg niet alleen vergroot, maar vooral aan de basis versterkt t.o.v. 2023;
 • in 2027 is een groter aandeel van de Limburgse jeugd in aanraking gekomen met het cultureel aanbod in Limburg;
 • in 2027 is het lokale culturele aanbod dat door de Provincie wordt ondersteund versterkt;
 • in 2027 is het gebruik en de zichtbaarheid van de Limburgse taal meer gestimuleerd en gericht op het behoud van het Limburgs.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicator bij 'in 2027 is het cultureel aanbod en de culturele infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg niet alleen vergroot, maar vooral aan de basis versterkt t.o.v. 2023'

Indicator 1: Aantal door Provincie Limburg gehonoreerde subsidieaanvragen binnen de regelingen:
- Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen;
- Nadere subsidieregels Cultuur;
- Participatieregeling;
- Nadere subsidieregels culturele infrastructuur 2025-2028;
- Plus nog een andere subsidieregeling vanaf 2024 (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid + subsidies (2025)

Indicator bij  'in 2027 is een groter aandeel van de Limburgse jeugd in aanraking gekomen met het cultureel aanbod in Limburg'

Indicator 2: Percentage Limburgse jeugd dat in aanraking is gekomen met het cultureel aanbod in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid + subsidies (2025)

Indicator bij 'in 2027 is het lokale culturele aanbod, dat door de Provincie wordt ondersteund, versterkt'

Indicator 3: Aantal door Provincie Limburg gehonoreerde subsidieaanvragen binnen de regelingen (ntb welke regelingen) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid + subsidies (2025)

Indicatoren bij  'in 2027 is het gebruik en de zichtbaarheid van de Limburgse taal meer gestimuleerd en gericht op het behoud van het Limburgs'

Indicator 4: Aantallen initiatieven/subsidieregels (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid + subsidies (2025)

Indicator 5: Omschrijving activiteiten (in ontwikkeling).
Bron: Kwalitatief

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

6.2. Erfgoed

Terug naar navigatie - 6.2. Erfgoed

Erfgoed wordt vaak gezien als dat wat Limburg écht Limburgs maakt. Erfgoed is overal en geeft kleur aan de omgeving. We blijven ons dan ook inzetten voor het behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties. 

De Limburger kan hierdoor meer erfgoedlocaties bezoeken omdat de toegankelijkheid gestimuleerd is en meer monumenten zijn opgeknapt voor de toekomst. Hierdoor is het straatbeeld verbeterd, zowel in de stad als op het platteland. Leegstaand monumentaal erfgoed staat er immers vaak slecht bij. Door bij te dragen aan de restauratie  van deze gebouwen komen meer van dit soort gebouwen in een betere staat. Ook is de Limburger die betrokken is als erfgoedvrijwilliger geholpen bij zijn/haar erfgoedproject als de Provincie deze ondersteund. Tegelijkertijd is erfgoed in brede zin beter toegankelijk voor een breed publiek waardoor iedere Limburger makkelijker kan genieten van of meedoen met ons Limburgs erfgoed. 

Ten aanzien van erfgoed streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 is een groter percentage monumenten in betere en duurzame staat dan in 2023;
 • in 2027 zijn meer vrijwilligers betrokken bij het in stand houden van erfgoed dat door de Provincie Limburg wordt ondersteund;
 • in 2027 is door de Provincie ondersteunende erfgoed meer toegankelijk voor een breed publiek;
 • erfgoed wordt als een provinciaal belang meegewogen in alle transitieopgaven.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 is een groter percentage monumenten in betere en duurzame staat dan in 2023'

Indicator 1: Percentage rijksmonumenten met een betere staat van onderhoud (in ontwikkeling).  
Bron: Erfgoedmonitor

Indicator 2: Percentage rijksmonumenten weergegeven naar de staat van het casco (matig/slecht) (BBV). 
Bron: Fenicks, peildatum 23 maart 2023

Indicator bij 'in 2027 zijn meer vrijwilligers betrokken bij het in stand houden van erfgoed dat door de Provincie Limburg wordt ondersteund'

Indicator 3: Vrijwilligers betrokken bij instandhouding erfgoed met provinciale ondersteuning (in ontwikkeling).
Bron: "Te ontwikkelen, via Klein erfgoed-regeling, Archeologische subsidieregeling"

Indicator bij  'in 2027 is door de Provincie ondersteunende erfgoed meer toegankelijk voor een breed publiek'

Indicator 4: Toegankelijkheid van erfgoed met provinciale ondersteuning (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid +  subsidies (2025)

Indicator bij  'erfgoed wordt als een provinciaal belang meegewogen in alle transitieopgaven'

Indicator 5: Meewegen erfgoed in transitieopgave (in ontwikkeling).
Bron: Kwalitatief

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt het budget van programma Cultuur en erfgoed voor iedereen bijgesteld.

We voegen € 2,40 mln. aan de lasten van de exploitatiebegroting 2024 toe. 

Uit de programmareserves onttrekken we € 3,98 mln. om  de lasten van de begroting op te hogen voor: 

 • uitvoering 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid € 0,55 mln.;
 • beleidskaders Samen leven en Bestaanszekerheid € 2,22 mln., in 2024 en € 1,21 mln. in 2025.

Verder is in de begroting 2024 een bedrag ad € 0,09 mln. toegevoegd voor Toekomst de Vondst. De overige posten hebben betrekking op faseringen (zie toelichtingen Geld). 

Het nadelige exploitatieresultaat van deze begrotingswijziging ad € 0,14 mln. heeft met name betrekking op de CAO-bijstelling van de personeelskosten en wordt gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen (programma 9. Financiën en overhead). 

Voor nadere details verwijzen we naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur
60341 Huis voor de Kunsten 2.135 -35 2.100
60502 Grote volksculturele evenementen 0 515 515
60503 Nieuwe ontwikkelingen Cultuur 0 200 200
63344 Beleidsontwikkeling cultuur Cultuurtank 95 0 95
63373 Bonnefantenmuseum toevoeging voorziening 318 -15 303
63374 Limburgs Museum Venlo toev voorziening 269 -13 257
63375 Museumplein Limburg toev voorz 260 -12 247
63377 Subs Regeling Cultuurplaninstellingen 3.021 0 3.021
63997 Bonnefantenmuseum belasting en verzek 38 0 38
63998 Limburgs Museum belasting en verzek 61 0 61
63999 Museumplein Limburg belasting en verzek 123 0 123
64023 Bonnefantenmuseum 6.342 0 6.342
64024 Limburgs Museum Venlo 5.064 0 5.064
64025 Stichting Discovery Museum 5.084 0 5.084
67452 Bijdrage philharmonie ZuidNederland 2.033 0 2.033
67704 Beleidskader cultuur opdrachten 160 0 160
67766 Filmfonds Limburg 400 0 400
67918 Kapitaallasten 362 0 362
68018 Doorberekende personeelskosten 1.026 56 1.081
68159 Subsidieregeling festivals en evenementen 46 504 550
68160 Subs Regeling Grensover Cult samenwerking 129 -129 0
68163 Subsidieregeling Subinfrastructuur 1.020 0 1.020
68258 Cultuureducatie met Kwaliteit 20212024 631 0 631
68736 Stichting Popmuziek Limburg 765 0 765
68814 Cultuurtank Limburg 140 0 140
68887 Kapitaallasten BR Creative City 706 0 706
68888 Kapitaallasten BR Limburgs Museum 187 0 187
68891 Kapitaallasten BR duurzaamheid gebouwen 82 0 82
69137 Subs Regeling bovenlok evenementen 2023 208 112 320
69309 Stichting Van Eyck 195 0 195
69310 Stichting Opera Zuid 423 0 423
69418 Muziekbonden 510 0 510
69457 SPUK Impuls regionale cult infrastructuur 333 0 333
69616 Comp Corona 2021 Culturele instellingen 150 0 150
69647 Nadere subsidieregels Cultuur 225 -225 0
69748 Subsidieregeling Cult infrastructuur 2528 0 0 0
69858 Limburgse taal 0 1.032 1.032
69876 Voordekunst 1.000 -500 500
69877 Matching Basis Infrastructuur 250 0 250
69939 Visitatie provinciale musea 150 0 150
69940 Limburgs Museum versterking N en M Limburg 250 0 250
69952 Subsidieregeling Carnavalsevenementen 0 60 60
Totaal 6.1.1 Cultuur 34.192 1.549 35.742
Totaal 6.1 Cultuur 34.192 1.549 35.742
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie
60340 Sociaal Historisch Centrum Limburg 543 0 543
60354 Steunpunt Archeologie en Monumenten 153 0 153
60477 Monumentenwacht 747 0 747
60501 Subsidieregeling Kerken 20242027 0 1.000 1.000
60504 Nieuwe ontwikkelingen Erfgoed 0 500 500
60907 Limb Geschied en Oudheidk Genootschap 230 0 230
63459 Uitvoering archeologiebeleid 255 -255 0
65087 Stichting Restauratie Atelier Limburg 503 0 503
65481 Depot bodemvondsten 109 0 109
65753 DUuitkering restauratie rijksmonumenten 1.939 0 1.939
67635 Archeol onderz Maaspark Well oud ILG 656 0 656
67919 Kapitaallasten 3 0 3
68019 Doorberekende personeelskosten 1.286 70 1.355
68222 Erfgoedlab 76 0 76
68229 Subs Regeling Kerkenprogramma 2.446 0 2.446
68230 Bijdrage aan grote projecten 3.394 0 3.394
68232 Restauratie monumenten 3.062 0 3.062
68234 Inspelen op incidentele ontwikkelingen 1.458 0 1.458
68256 Erfgoed OLS 108 0 108
68269 Beleidsmiddelen erfgoed 103 255 358
68650 Publieksfunctie De Vondst 0 90 90
68728 Via Belgica 80 0 80
68753 Subsidieregel restauratieopgaven monumenten 308 0 308
69155 Subsidieregeling lokale en regionale musea 100 0 100
69291 Subsidieregeling Archeologie 345 0 345
69292 Subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed 143 0 143
69501 Europees erfgoedlabel 1.753 0 1.753
69726 Subsidieregeling Coperatieve projecten CEL 20 120 140
69727 Subsidieregel Erfgoed 2 Federatie OLS 2023 20 0 20
69728 Subsidieregel Erfgoed 2 Schutterijen 2023 20 0 20
69729 Subsidieregeling Limburgse taal 87 8 95
69731 Subsidieregel Erfgoed 4 Dig Publieksproj 23 27 123 150
69733 Subsidieregel Erfgoed5 Verenig en vrijw 23 37 3 40
69734 Subsidieregel Erfgoed6 Verhalen erfgoed 2023 22 38 60
69738 Ontwikkeling Kloosterdorp Steyl 1.000 0 1.000
69750 Hoes veur t Limburgs 79 0 79
69764 Limburgse taal 1.100 -1.100 0
69861 DU Gebiedsbiografie 41 0 41
69878 Stichting Liberation Route Limburg 15 0 15
69884 Romeins museum Heerlen Thermenmuseum 1.000 0 1.000
69885 Restauratie Openluchttheater De Lichtenberg 379 0 379
Totaal 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 23.646 852 24.498
Totaal 6.2 Erfgoed 23.646 852 24.498
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 57.838 2.401 60.240
Totaal Lasten 57.838 2.401 60.240
Baten
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur
64023 Bonnefantenmuseum 1.102 0 1.102
64024 Limburgs Museum Venlo 934 0 934
64025 Stichting Discovery Museum 1.697 0 1.697
69457 SPUK Impuls regionale cult infrastructuur 333 0 333
Totaal 6.1.1 Cultuur 4.066 0 4.066
Totaal 6.1 Cultuur 4.066 0 4.066
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie
68133 Provinciefonds DU restaur rijksmonumenten 1.939 0 1.939
Totaal 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 0 1.939
Totaal 6.2 Erfgoed 1.939 0 1.939
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 6.005 0 6.005
Totaal Baten 6.005 0 6.005
Saldo van baten en lasten -51.833 -2.401 -54.234
Stortingen
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur
69778 Toevoeging PR Cultuur 15.000 0 15.000
Totaal 6.1.1 Cultuur 15.000 0 15.000
Totaal 6.1 Cultuur 15.000 0 15.000
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie
69779 Toevoeging PR monumenten erfgoed archeologie 15.000 0 15.000
Totaal 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 15.000 0 15.000
Totaal 6.2 Erfgoed 15.000 0 15.000
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 30.000 0 30.000
Totaal Stortingen 30.000 0 30.000
Onttrekkingen
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur
66004 Aanw bruteringsreserve Limburgs Museum 187 0 187
69518 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen 82 0 82
69522 Aanwending bruteringreserve Creative City 706 0 706
69879 Aanwending PR Cultuur 2.350 186 2.536
69987 Aanwending PR Sociale Agenda 0 34 34
Totaal 6.1.1 Cultuur 3.326 220 3.545
Totaal 6.1 Cultuur 3.326 220 3.545
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie
69880 Aanwending PR Monumenten erfgoed archeologie 495 2.042 2.537
Totaal 6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 495 2.042 2.537
Totaal 6.2 Erfgoed 495 2.042 2.537
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 3.821 2.261 6.082
Totaal Onttrekkingen 3.821 2.261 6.082
Saldo mutatie reserves -26.179 2.261 -23.918