114.029 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

9. Financiën en overhead

9. Financiën en overhead

114.029 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Financiën en overhead

Terug naar navigatie - Financiën en overhead

Dit programma bestaat uit twee onderdelen:

  • overhead: betreft sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, zoals huisvestiging, ICT, management, facilitaire diensten etc.; 
  • overige financiële posten (onvoorzien, taakstelling 2023-2027 etc.) en algemene dekkingsmiddelen (provinciefonds, opcenten MRB, dividend etc.).

Organisatie-ontwikkelplan

Terug naar navigatie - Organisatie-ontwikkelplan

Het takenpakket van de Provincie groeit én de aard van het werk verandert ook. De uitdagingen waar we voor staan, trekken zich niks aan van gemeentegrenzen. Tegelijkertijd zijn ze te ingewikkeld om vanuit Den Haag op één manier voor iedereen op te lossen. De sleutel naar oplossingen voor wonen, werken, energie, stikstof en al die andere dossiers, ligt op het niveau van de regio. Dicht bij de mensen en de gebieden die het raakt. De provincie is daarbij de logische overheid om het voortouw te nemen. Niet alleen om beleid te maken en toezicht te houden, maar juist ook om zelf de uitvoering van concrete oplossingen beet te pakken. Daar gaan we ons als Provincie Limburg op organiseren, zodat we wendbaar, snel en effectief tot tastbare resultaten kunnen komen. Niet alleen voor de nieuwe opgaven, maar ook ten aanzien van onze wettelijke taken die daarnaast natuurlijk ook uitgevoerd moeten worden.

Dit is gaan vanzelfsprekendheid en vraagt een stevige inzet. Hiertoe is het organisatie ontwikkelplan opgesteld. Om dit tot een succesvolle uitvoering te brengen hebben wij een jaarlijks budget van € 1,5 mln. opgenomen voor de duur van deze statenperiode. Deze middelen zijn nodig voor:

•    De externe begeleiding en ondersteuning van het traject
•    De implementatie van verbeteracties in clusters op gebied van ICT en processen
•    De ontwikkeling en training van medewerkers
•    Strategische personeelsplanning gericht op het matchen van competenties en taken

Dit betreft een initiële inschatting, waarbij ook afhankelijk van de scope van het organisatie ontwikkelplan, wij indien noodzakelijk tijdig en onderbouwd terugkomen met een aanvullende vraag. Hierbij is het uitgangspunt dat deze investering in de organisatie uiteindelijk uitmondt in meer tastbaar resultaat voor de burger. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt de begroting van het programma Financiën en overhead bijgesteld. 

We voegen € 3,40 mln. aan de  lasten van de exploitatiebegroting 2024 toe. Dit heeft betrekking op:

  • Het actualiseren van de personeelskosten door het bereikte akkoord over de nieuwe CAO provincies 2024-2025. Volgens deze nieuwe CAO worden de salarissen van de provinciale medewerkers opgehoogd met een inflatiecorrectie van ca. 5,68 %. Inclusief de overige afspraken leveren de verhogingen gezamenlijk een kostenstijging op van € 5,10 mln. Deze wordt voor € 4,00 mln. opgevangen door de gereserveerde middelen in de begroting voor loonstijgingen. Een bedrag van € 1,10 mln. wordt opgevangen door de reserve Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB). De ophoging van het personeelsbudget heeft een structureel karakter. 
  • Het Organisatie-ontwikkelplan (OOP) jaarlijks € 1,50 mln. voor de periode 2023-2027, gedekt uit de programmareserve Onvoorziene uitgaven.

Verder wordt in deze voorjaarsnota een bijdrage van € 2,50 mln. ter invulling van de taakstelling voorgesteld. Dit voorstel betreft middelen van het eerste kwartaal 2024 van afrekeningen voorgaande dienstjaren, die vrijvallen. Dit zijn vooral afrekeningen van subsidies, waarvan de lasten al in het verleden zijn genomen. Voor meer informatie over het invullen van de taakstelling verwijzen we naar hoofdstuk 'De begroting 2024 in uitvoering'.

Vervolgens zijn de volgende besluiten voor dekking uit de post Onvoorzien genomen:

  • Toekomst de Vondst (programma 6) ad € 0,09 mln.;
  •  Procesmiddelen Waterveiligheid Maas 2024 (programma 1) ad  € 0,13 mln.

Ten slotte worden de baten van de begroting 2024 ook bijgesteld. Voor een bedrag van € 0,24 mln. wordt het dividend van Enexis over 2023 neerwaarts bijgesteld.

Volledigheidshalve merken we hier op dat in dit programma verschillende algemene financiële posten zijn opgenomen. De mutaties bij deze posten hebben een financieel-technisch karakter. Inhoudelijk worden ze toegelicht bij de betreffende begrotingsprogramma. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 56.232 3.401 59.633
Totaal 9.1 Overhead 56.232 3.401 59.633
9.2 Algemene financiën
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 18 1 19
9.2.2 Provinciefonds 18 1 19
9.2.3 Dividenden 18 1 19
9.2.4 Rente 1.000 1 1.001
9.2.5 Stelposten en overige financiën 12.711 -8.867 3.844
9.2.6 Onvoorzien 2.388 -214 2.174
Totaal 9.2 Algemene financiën 16.155 -9.077 7.078
Totaal 9 Financiën en overhead 72.387 -5.676 66.710
Totaal Lasten 72.387 -5.676 66.710
Baten
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 299 0 299
Totaal 9.1 Overhead 299 0 299
9.2 Algemene financiën
9.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 119.048 0 119.048
9.2.2 Provinciefonds 246.792 0 246.792
9.2.3 Dividenden 6.340 -235 6.105
9.2.4 Rente 30.844 0 30.844
Totaal 9.2 Algemene financiën 403.024 -235 402.789
Totaal 9 Financiën en overhead 403.324 -235 403.089
Totaal Baten 403.324 -235 403.089
Saldo van baten en lasten 330.937 5.441 336.378
Stortingen
9 Financiën en overhead
9.2 Algemene financiën
9.2.5 Stelposten en overige financiën 6.168 22.151 28.318
9.2.6 Onvoorzien 19.000 0 19.000
Totaal 9.2 Algemene financiën 25.168 22.151 47.318
Totaal 9 Financiën en overhead 25.168 22.151 47.318
Totaal Stortingen 25.168 22.151 47.318
Onttrekkingen
9 Financiën en overhead
9.1 Overhead
9.1.1 Overhead 118 2.720 2.838
Totaal 9.1 Overhead 118 2.720 2.838
9.2 Algemene financiën
9.2.5 Stelposten en overige financiën 320.576 120 320.696
Totaal 9.2 Algemene financiën 320.576 120 320.696
Totaal 9 Financiën en overhead 320.694 2.840 323.534
Totaal Onttrekkingen 320.694 2.840 323.534
Saldo mutatie reserves 295.526 -19.310 276.216