67.593 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

8. Provincie midden in de samenleving

8. Provincie midden in de samenleving

67.593 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Provincie midden in de samenleving

Terug naar navigatie - Provincie midden in de samenleving

Een Provincie die midden in de samenleving staat en op een responsieve en dienstbare manier de urgente Limburgse opgaven gaat beetpakken. Waarbij niemand tot het onmogelijke zal worden gedwongen. In plaats daarvan gaan we als Provincie met elkaar, en samen met alle Limburgers elke dag een beetje beter maken. Tot in de wijken van onze steden en in de haarvaten van ons platteland. Elke regio, elke kern en elke Limburger telt. Daarvoor werken wij samen met onze Limburgse gemeenten, de Rijksoverheid, andere provincies, buurregio's en Brussel en behartigen wij de Limburgse belangen vanuit eigen kracht. Een weerbare en slagvaardige provinciale overheid is daarvoor cruciaal.

Maatschappelijke opgave

Terug naar navigatie - Maatschappelijke opgave

Door uitvoering van het beleidskader ‘Provincie Midden in de Samenleving 2024-2027’ beogen we een meer betrokken overheid te zijn die midden in de samenleving staat, die betrouwbaar en dienstbaar is richting haar inwoners en die in staat is haar eigen ambities waar te maken. De maatschappelijke opgave die daarbij leidend is, is als volgt geformuleerd:

•    een betrokken, betrouwbaar en bekwaam openbaar bestuur in Limburg, dat midden in de samenleving staat en het vertrouwen krijgt van de Limburgers. 

Aan de hand van indicatoren maken we zichtbaar hoe het over de lange termijn (trendmatig) gesteld is met deze maatschappelijke opgave.

Indicator 1: Tevredenheid Limburgers over het functioneren van de democratie in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: PWKO

Indicator 2: Het vertrouwen van Limburgers in personen en instellingen binnen de Limburgse overheid (in ontwikkeling).
Bron: PWKO

Indicator 3: Opkomst Provinciale Statenverkiezingen (BBV).
Bron: Kiesraad

Opkomst 2019 2023
Limburg 53% 54%
Nederland 56% 58%

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.1. Regio Deals

Terug naar navigatie - 8.1. Regio Deals

De Provincie draagt zorg voor een goed openbaar bestuur, waarbij bekwaamheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van bestuur sleutelelementen zijn. In het beleidskader Provincie Midden in de Samenleving is het kader en de uitwerking geschetst voor de periode 2024-2027. Daarmee geven wij tevens invulling aan de wijze waarop wij willen werken met onze Limburgse gemeenten als het gaat om regionale samenwerking (Regio Deals en Elke Regio Telt). 

Daarbij streven wij de volgende doelstelling na: 

  • In 2027 wordt de Provincie Limburg door gemeenten (individueel en in regioverband) ervaren als een betrokken partner voor de regiodeals en voor de versterking van de gemeentelijke uitvoeringskracht;

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicator 1: Ervaren partnerschap van gemeenten binnen de regiodeals (in ontwikkeling).

Bron: Evaluaties Regio Deal Noord-Limburg en Regio Deal Midden-Limburg (kwalitatief)

Indicator 2: Voortgang in het behalen van de gestelde doelen in de Regio Deal Convenanten voor Midden-Limburg en Noord-Limburg (5e tranche Regio Deals) (in ontwikkeling).

Bron: Jaarlijkse voortgangsrapportages Regio Deal Noord-Limburg en Regio Deal Midden-Limburg

Indicator 3:  Aantal projecten waarin Provincie Limburg projectpartner is voor de Regio Deals Parkstad 2.0 en Westelijk Zuid-Limburg (4e tranche Regio Deals) (in ontwikkeling).

Bron: Data beleidscluster

Wat gaan we daarvoor doen?

8.2. Betrouwbare en integere overheid

Terug naar navigatie - 8.2. Betrouwbare en integere overheid

In het beleidskader Provincie Midden in de Samenleving is het kader en de uitwerking geschetst voor de periode 2024-2027. Daarmee geven wij invulling aan de wijze waarop wij willen werken voor de Limburgers, hoe wij samenwerken met onze Limburgse gemeenten en andere overheden, en hoe wij ons daarop als provinciale organisatie organiseren en willen verbeteren. Provincies hebben de wettelijke taak om op onderdelen toezicht te houden op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap. Dit betreft het toezicht op de gemeentefinanciën, huisvesting vergunninghouders, informatie- en archiefbeheer, onderdelen van ruimtelijke ordening en erfgoed. Daarnaast heeft de Provincie Limburg een relatief grote historisch gegroeide rol binnen de bestuurlijke regionale ecosystemen in Limburg. Ook onderhouden wij goede contacten met andere provincies, onder anderen via het Interprovinciaal Overleg (IPO). 

Op het gebied van bestuurscultuur en integriteit zijn aan het einde van de vorige bestuursperiode betekenisvolle stappen gezet in antwoord op de bestuurscrisis; deze zetten we in 2023-2027 onverminderd voort en werken we verder uit. Ook op het gebied van veiligheid en ondermijning geldt ook dat we voortbouwen op reeds gezette stappen. De Provincie Limburg richt zich in deze aanpak van ondermijning en oneigenlijke beïnvloeding op zowel de eigen provinciale organisatie als ook op het ondersteunen van de gemeenten. De Provincie zet in op een actieve lobby richting de bestuurscentra in Den Haag en Brussel en werkt actief samen met de buurlanden. 

Daarbij streven wij de volgende doelstellingen na:

  • in 2027 wordt de Provincie Limburg als meer dienstbaar en als beter benaderbaar ervaren door de Limburgers t.o.v. de 0-meting in 2024;
  • in 2027 wordt de Provincie Limburg door gemeenten (individueel en in regioverband) ervaren als een betrokken partner voor de regiodeals en voor de versterking van de gemeentelijke uitvoeringskracht;
  • in 2027 zijn de geplande activiteiten voor een weerbare overheid in uitvoering binnen de provinciale organisatie, conform de checklist ‘Limburgse norm’ (ten opzichte van de 0-meting 2024);
  • in 2027 is de provinciale organisatie beter toegerust op de grote opgaven door ontwikkelingen binnen de organisatie.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 wordt de Provincie Limburg als meer dienstbaar en als beter benaderbaar ervaren door de Limburgers t.o.v. de 0-meting in 2024'

Indicator 1: Ervaren dienstbaarheid Provincie (in ontwikkeling).
Bron: te ontwikkelen

Indicator 2: Ervaren benaderbaarheid Provincie (in ontwikkeling).
Bron: te ontwikkelen

Indicatoren bij 'in 2027 wordt de Provincie Limburg door gemeenten (individueel en in regioverband) ervaren als een betrokken partner voor de regiodeals en voor de versterking van de gemeentelijke uitvoeringskracht'

Indicator 3: Ervaren partnerschap van gemeenten binnen de versterking van de gemeentelijke uitvoeringskracht (in ontwikkeling).
Bron: te ontwikkelen via aanpak en versterken Gemeentelijke Uitvoeringskracht Nieuwe stijl (GUN)

Indicator 4: Preventief toezicht gemeenten (% onder preventief toezicht) (BBV).
Bron: Kurtosis

Indicator bij 'in 2027 zijn de geplande activiteiten voor een weerbare overheid in uitvoering binnen de provinciale organisatie, conform de checklist ‘Limburgse norm’ (ten opzichte van de 0-meting 2024)'

Indicator 5: Verbetering die zichtbaar is in de checklist 'Limburgse norm' (in ontwikkeling)
Bron:  Checklist Limburgse Norm RIEC

Indicator bij 'in 2027 is de provinciale organisatie beter toegerust op de grote opgaven door ontwikkelingen binnen de organisatie'

Indicator 6: Omschrijving organisatieontwikkelingen op in ieder geval het gebied van personeelsbestand, kennis, digitalisering en concernstandaarden
Bron: n.t.v. (kwalitatief)

Wat gaan we daarvoor doen?

Grond- en vastgoedbeleid

Terug naar navigatie - Grond- en vastgoedbeleid

De nieuwe Nota Grond- en vastgoedbeleid is in voorbereiding. Onderdeel van dit beleid is het nadrukkelijk inzetten van het instrument anticiperende aankopen (t.b.v. oplossen ruimtelijke puzzel, verkrijgen ruilgronden en het -waar mogelijk- voorkomen van grondspeculatie en prijsopdrijving). Om in de praktijk hier uitvoering aan te kunnen geven is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen noodzakelijk. Dit betekent enerzijds de inzet van middelen om aankopen te financieren. Anderzijds om eventuele risico’s af te dekken. Ook dienen er procesmiddelen ter beschikking te zijn om projecten te ontwikkelen dan wel te realiseren. Met het in het kader van strategisch portfoliomanagement meer inzetten op het strategisch aankopen van gronden zal het revolverend krediet ad € 22,1 miljoen dat Provinciale Staten in 2014 voor anticiperende aankopen beschikbaar heeft gesteld intensiever worden ingezet. Hiervoor is het nodig om dit krediet significant te verruimen en er zal derhalve een separaat voorstel aan PS voorgelegd worden. Opgemerkt wordt dat een verruiming van het krediet geen invloed heeft op de vermogensomvang van de Provincie en het begrotingssaldo. Wel verandert het risicoprofiel van de Provincie.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt het budget van programma Provincie midden in de samenleving bijgesteld.

We voegen € 1,35 mln. aan de  lasten van de exploitatiebegroting 2024 toe. 

Een bedrag van € 0,26 mln. aan noodzakelijke budgetophogingen wordt jaarlijks door het begrotingsresultaat opgevangen:

  • ophoging van de statenvergoedingen i.v.m. indexeringen; 
  • toevoeging voorziening APPA cf. berekening APG;
  • verhoging budget Zuidelijke Rekenkamer.

Verder is in de begroting 2024 € 0,25 mln. toegevoegd voor Fundraising  door aanwending van de programmareserve.

Tenslotte is voor de Provinciale Regietafels € 0,25 mln. Rijksmiddelen ontvangen. Deze worden zowel aan de lasten, als aan de baten in de begroting 2024 toegevoegd.  

Het nadelige exploitatieresultaat van deze begrotingswijziging ad € 0,87 mln. heeft grotendeels betrekking op de CAO-bijstelling van de personeelskosten en wordt gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen (programma 9. Financiën en overhead). 

Voor nadere details verwijzen we naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 23.748 20 23.767
Totaal 8.1 Regiodeals 23.748 20 23.767
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 14.841 615 15.456
8.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking 1.361 59 1.420
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 2.014 76 2.090
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 3.830 271 4.101
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 2.470 305 2.775
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 24.516 1.327 25.842
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 48.264 1.346 49.610
Totaal Lasten 48.264 1.346 49.610
Baten
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 15.225 0 15.225
Totaal 8.1 Regiodeals 15.225 0 15.225
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 7 0 7
8.2.3 Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn 492 0 492
8.2.5 Rijkstaken CdK en Weerbare Overheid 6 225 231
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 504 225 729
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 15.730 225 15.955
Totaal Baten 15.730 225 15.955
Saldo van baten en lasten -32.534 -1.121 -33.655
Stortingen
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 15.000 0 15.000
Totaal 8.1 Regiodeals 15.000 0 15.000
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.1 Bestuurlijke verhoudingen 1.000 0 1.000
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 1.983 0 1.983
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 2.983 0 2.983
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 17.983 0 17.983
Totaal Stortingen 17.983 0 17.983
Onttrekkingen
8 Provincie midden in de samenleving
8.1 Regiodeals
8.1.1 Regiodeals 1.750 0 1.750
Totaal 8.1 Regiodeals 1.750 0 1.750
8.2 Betrouwbare en integere overheid
8.2.4 Externe relaties en Public Affairs 1.983 250 2.233
Totaal 8.2 Betrouwbare en integere overheid 1.983 250 2.233
Totaal 8 Provincie midden in de samenleving 3.733 250 3.983
Totaal Onttrekkingen 3.733 250 3.983
Saldo mutatie reserves -14.250 250 -14.000