205.501 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

205.501 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

Terug naar navigatie - Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

De bereikbaarheid voor personen- en goederenverkeer - evenals de ontsluiting van het platteland staat onder druk. Toegankelijke en betaalbare mobiliteit is een kerntaak van de Provincie. Dat komt primair tot uiting in de wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur en het regionale openbaar vervoer. Daarnaast liggen er Limburgse mobiliteitsopgaven rond gedragsverandering, multimodaliteit, verduurzaming en verkeersveiligheid. Hiermee dragen we bij aan de verbetering van de leefbaarheid in Limburg.

Maatschappelijke opgave

Terug naar navigatie - Maatschappelijke opgave

Door uitvoering van het beleidskader Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 2024-2027 zetten we in op het aanpakken van de mobiliteitsopgaven van Limburg. De maatschappelijk opgave die daarbij leidend is, is als volgt geformuleerd:

 • Limburg is bereikbaarder en verkeersveiliger voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

De maatschappelijke opgave van Bereikbaar en Toegankelijk Limburg komt overeen met het totaal aan doelstellingen. De indicatoren voor de maatschappelijke opgave zijn in dit begrotingsprogramma dan ook gelijk aan die van de doelstellingen (zie hieronder).

Onze beleidskaders

Terug naar navigatie - Onze beleidskaders

Het vigerende beleidskader is het beleidskader 'Een bereikbaar en toegankelijk Limburg'. De 'Nota infrastructurele kapitaalgoederen 2024 - 2027' is gelijktijdig met het beleidskader vastgesteld. Daarnaast wordt het 'Ontwikkelplan OV Limburg' in 2024 geactualiseerd. Dit betreft, net als de Nota infrastructurele kapitaalgoederen, het verdiepend beleid rondom onze wettelijke taken. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1. Mobiliteit en bereikbaarheid

Terug naar navigatie - 7.1. Mobiliteit en bereikbaarheid

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023;
 • in 2027 is er sprake van een verbeterde bereikbaarheid van Limburg nationaal en internationaal (goederen en personen) t.o.v. 2023;
 • in 2027 vinden er meer duurzame verplaatsingen plaats (goederen en personen) t.o.v. 2023;
 • in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023'

Indicator 1: De gemiddelde afstand tot voorzieningen in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 2: Bereikbaarheid detailhandel binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 3: Bereikbaarheid onderwijslocaties binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 4: Bereikbaarheid zorginstellingen binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 5: Ervaren bereikbaarheid van mensen naar banen, supermarkten, scholen, zorginstellingen en euregionale steden (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, Plan Burgerkennis (2026)

Indicatoren bij 'in 2027 is er sprake van een verbeterde bereikbaarheid van Limburg nationaal en internationaal (goederen en personen) t.o.v. 2023'

Indicator 6: Reistijdverhouding tussen daluren en spitsen (in ontwikkeling).
Bron: NDW Floating Car Data

Indicator 7: Bereikbaarheid arbeidsplaatsen binnen 15/30/45/60 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen 

Indicator 8: Bereikbaarheid euregionale steden vanuit Limburg met openbaar vervoer in vergelijking met bereikbaarheid auto (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen 
 
Indicator 9: De robuustheid van logistieke netwerken (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicatoren bij 'in 2027 vinden er meer duurzame verplaatsingen plaats (goederen en personen) t.o.v. 2023'

Indicator 10: Aantal verplaatsingen per persoon per dag in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 11: Aandeel duurzame (volledig elektrisch en plug-in hybride) voertuigen in wagenpark in Limburg (in ontwikkeling). 
Bron: CBS

Indicator 12: Aandeel kilometers duurzame voertuigen (volledig elektrisch en plug-in hybride) (in ontwikkeling). 
Bron: CBS

Indicator 13: Totale CO2 uitstoot door mobiliteit (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 14: Modal split (voor personen en goederenvervoer) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicatoren bij 'in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator 15: Aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners (in ontwikkeling).
Bron: SWOV

Indicator 16: Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners (in ontwikkeling).
Bron: SWOV

Wat gaan we daarvoor doen?

7.2. Openbaar vervoer en wegbeheer

Terug naar navigatie - 7.2. Openbaar vervoer en wegbeheer

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van het openbaar vervoer en wegbeheer streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 is de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Limburgers verbeterd t.o.v. 2023;
 • in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023;
 • in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023.
 • In 2027 voldoet het provinciale infrastructurele areaal aan het kwaliteitsniveau ‘Basis'

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 is de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de Limburgers verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator 1: Algemeen oordeel reizigers openbaar vervoer in Limburg (per OV-autoriteit, per OV-vervoerder) (BBV).
Bron: Klantenbarometer (CROW-KPVV)

Indicator 2: Percentage gerealiseerde aansluitingen (in ontwikkeling).
Bron: Arriva

Indicator 3: Prestatie indicatoren over aankomstpunctualiteit (in ontwikkeling).
Bron: Arriva

Indicator 4: Prestatie indicatoren over rituitval (in ontwikkeling).
Bron: Arriva

Indicator 5: Mate waarin het OV-aanbod in Limburg tegemoet komt aan de reisbehoefte (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, Plan Burgerkennis (2026)

Indicatoren bij 'in 2027 zijn dorpen en buitenwijken van steden beter bereikbaar t.o.v. 2023'

Indicator 6: De gemiddelde afstand tot voorzieningen in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 7: Bereikbaarheid detailhandel binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 8: Bereikbaarheid onderwijslocaties binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 9: Bereikbaarheid zorginstellingen binnen 15/30/45 minuten reistijd (auto, fiets, OV) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator 10: Ervaren bereikbaarheid van mensen naar banen, supermarkten, scholen, zorginstellingen en euregionale steden (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, Plan Burgerkennis (2026)

Indicatoren bij 'in 2027 is de verkeersveiligheid verbeterd t.o.v. 2023'

Indicator 11: aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners (in ontwikkeling).
Bron: SWOV

Indicator 12: aantal geregistreerde verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners (in ontwikkeling).
Bron: SWOV

Indicator bij 'In 2027 voldoet het provinciale infrastructurele areaal aan het kwaliteitsniveau ‘Basis'

Indicator 13:  Het percentage van ons areaal dat voldoet aan het kwaliteitsniveau ‘Basis’ (in ontwikkeling).
Bron: Data beleidscluster

Wat gaan we daarvoor doen?

7.3. Limburg nationaal en internationaal verbinden

Terug naar navigatie - 7.3. Limburg nationaal en internationaal verbinden

We werken aan een bereikbaarder en verkeersveiliger Limburg voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan een duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker mobiliteitssysteem.

Ten aanzien van Limburg nationaal en internationaal verbinden streven we deze collegeperiode de doelstellingen zoals geformuleerd voor product 7.1. na. 

Wat merkt de Limburger ervan?

De doelstellingen en indicatoren voor product 7.3 zijn gelijk aan product 7.1.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt het budget van programma Een bereikbaar en toegankelijk Limburg bijgesteld.

We voegen € 8,97 mln. aan de  lasten van de exploitatiebegroting 2024 toe. 

Voor het subsidiebesluit en bevoorschotting Arriva Deel II is jaarlijks € 2,59 mln. uit het begrotingsresultaat gehaald voor het ophogen van de lasten.

Verder zijn in de begroting 2024 ad € 5,87 mln. aan middelen, zowel aan de lasten als aan de baten, toegevoegd:

 • Vaststelling Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer 2021 € 0,36 mln.;
 • Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS (Arriva Greenbox) € 2,90 mln.;
 • CEF-subsidie Rhombus Upside II € 2,61 mln.

Ten slotte zijn voor de uitvoering van de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027 exploitatielasten geraamd, binnen de daarvoor gereserveerde middelen.  

Het nadelige exploitatieresultaat van deze begrotingswijziging ad € 3,35 mln. heeft betrekking op bovengenoemde subsidiebesluit Arriva en de CAO-bijstelling van de personeelskosten. Dit resultaat wordt verrekend met de algemene dekkingsmiddelen van programma 9. Financiën en overhead. 

Voor nadere details verwijzen we naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 27.067 -68 26.999
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 27.067 -68 26.999
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 60.369 489 60.858
7.2.2 Openbaar vervoer 77.544 5.907 83.451
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 137.914 6.396 144.310
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 18.180 2.640 20.820
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 18.180 2.640 20.820
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 183.160 8.968 192.128
Totaal Lasten 183.160 8.968 192.128
Baten
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 1.927 -250 1.677
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 1.927 -250 1.677
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 919 0 919
7.2.2 Openbaar vervoer 8.093 3.259 11.353
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 9.013 3.259 12.272
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 15.490 2.608 18.098
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 15.490 2.608 18.098
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 26.430 5.617 32.047
Totaal Baten 26.430 5.617 32.047
Saldo van baten en lasten -156.730 -3.351 -160.081
Stortingen
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 10.000 0 10.000
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 10.000 0 10.000
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 3.339 34 3.373
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 3.339 34 3.373
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 34 -34 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 34 -34 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 13.373 0 13.373
Totaal Stortingen 13.373 0 13.373
Onttrekkingen
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg
7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
7.1.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma 19.893 0 19.893
Totaal 7.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 19.893 0 19.893
7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer
7.2.1 Infrastructuur 2.891 0 2.891
7.2.2 Openbaar vervoer 2.314 0 2.314
Totaal 7.2 Openbaar vervoer en wegbeheer 5.205 0 5.205
7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden
7.3.1 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0
Totaal 7.3 Limburg nationaal en internationaal verbonden 0 0 0
Totaal 7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 25.098 0 25.098
Totaal Onttrekkingen 25.098 0 25.098
Saldo mutatie reserves 11.725 0 11.725