141.803 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

3. Werken aan een toekomstbestendige economie

3. Werken aan een toekomstbestendige economie

141.803 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Werken aan een toekomstbestendige economie

Terug naar navigatie - Werken aan een toekomstbestendige economie

We gaan werken aan de randvoorwaarden voor een veerkrachtige en wendbare regionale economie. Een economie die toekomstbestendig is en waarin slimme en duurzame innovaties snel tot ontwikkeling komen. Zodat de veranderingen die op ons afkomen niet alleen opgaven zijn, maar ook kansen bieden. Vanuit groene industrie politiek versterken we de circulaire economie in Limburg. De lijn voor de Brightlands campussen zetten we door. We werken mee aan een conventiebureau voor héél Limburg dat gebruik maakt van de Brightlands kansen en zo het zakelijk toerisme stimuleert. Ook andere toeristische bedrijvigheid ondersteunen we. We stimuleren innovaties in het mkb gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven in alle sectoren en ondersteunen de inrichting van fondsen voor innovatieve mkb'ers. We werken er de komende jaren aan om aantrekkelijker te worden voor werknemers en bedrijven om zich hier te vestigen. Daar hoort een selectieve acquisitie-aanpak bij. We maken ons sterk voor een juiste waardering van vakmanschap, het beroepsonderwijs en onze verwerkende industrie (van groot tot klein), met blijvend leren, ontwikkelen en samenwerken als uitgangspunten. Wij gaan ons inzetten om de beschikbaarheid van voldoende en adequaat opgeleide arbeidskrachten te verbeteren wat een noodzakelijke randvoorwaarde is om in te kunnen inspelen op de uitdagingen in het sociaal en economisch domein.
Via het ‘Blijversbudget’ gaat de provincie gerichte innovatie en conceptuele ontwikkeling ondersteunen, die de bedrijvigheid op het platteland perspectief op een minder milieubelastend voortbestaan biedt. Daarmee vullen we de instrumentenkoffer om succesvol de transitie in de landbouw te maken. 

We werken aan de kansen die onze (lands- en provincie)grenzen bieden. Samen met het Rijk delen we de ambitie om te komen tot een kandidatuur met de regeringen van België en Duitsland, om de Einstein Telescope in de Euregio Maas-Rijn, te realiseren. Die internationale ligging en grensoverschrijdende samenwerking zijn belangrijk voor onze nieuwe verdiencapaciteit. We blijven inzetten op een aantal omvangrijke en langlopende projecten als verduurzaming Chemelot, VDL/NedCar, MAA.

In aanloop naar de vaststelling van het nieuwe beleidskader heeft niet alles stilgelegen. We geven enkele hoogtepunten weer: 

 • de subsidieregeling Economie en Innovatie is verlengd, zodat initiatiefnemers, bedrijven en andere aanvragers vanaf januari 2024 aanspraak konden blijven maken op onze ondersteuning;
 • we continueren het MKB innovatieprogramma Limburg Toekomstbestendig tot en met 2025 om het MKB te ondersteunen om slimmer, digitaler en gezonder te worden;
 • we organiseerden in Brussel een expositie en een forum voor de Einstein Telescope, gericht op het informeren (en betrekken) van meerdere relevante partijen over (en bij) Einstein Telescope en onze eigen grensregio als een van de meest kansrijke locaties voor dit unieke ondergrondse observatorium;
 • in het eerste kwartaal is onze Europese aanvraag Circular Economy Limburg 4 LIFE ‘ready for a circular future’ (CEL4LIFE) gericht op het versterken van de uitvoeringskracht voor de realisatie van de strategie voor de circulaire economie ingediend onder het EU-LIFE programma. Eind 2024 wordt bekend of het CEL4LIFE project wordt toegekend;
 • we zijn als lead partner samen met Limburgse stakeholders gestart met het Europees project CHEERS4EU (Circular Hubs serving as an Engine for European Regions to foster a Strong Green Economy 4 Europe). CHEERS4EU is een project gericht op het versnellen van de overgang (transitie) naar een Europese circulaire economie door in te zetten op circulaire hubs;
 • wij ondersteunen het project circulaire economie in het MBO in Limburg. Het mbo in Limburg gaat gezamenlijk een ontwikkelcultuur in gang zetten richting circulaire economie door lesmodules te verrijken en een basismodule te ontwikkelen voor alle niveaus binnen het mbo om zo de jongeren op te leiden voor de arbeidsmarkt voor de toekomst;
 • er is een Bestuurstafel Onderwijs gevormd, met vertegenwoordiging uit de hele onderwijswaaier. Binnen dit overleg is een manifest opgesteld, met daaraan gekoppeld een succesvol lobby- en public affairs-traject voor het thema ‘internationale studenten’.
 • er is een Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt gerealiseerd, met hierin vertegenwoordigers van arbeidsmarktpartner en sociale partners.
 • in de eerste helft van 2024 zijn diverse samenwerkingsprojecten ingediend binnen Europese en nationale regelingen o.a. op het gebied circulaire Landbouw, het ontwikkelen en behoud van zorgpersoneel en voor de arbeidsbemiddeling van de ontslagen Nedcar medewerkers;
 • we hebben het Brightlands Startup League programma gelanceerd, de springplank voor innovatieve startups.

Structuurwijzigingen in dit programma

Terug naar navigatie - Structuurwijzigingen in dit programma

Om de programmabegroting in lijn te brengen met de beleidskaders is het volgende gewijzigd in de structuur:

 • onder doelstelling 3.2. Innovaties voor de maatschappelijke opgaven, hebben wij het product 3.2.2. Brightlands toegevoegd en de daaraan gekoppelde budgetten meeverhuisd. Dit is nu zichtbaar in de doelenboom en in de financiële tabel;
 • een nieuw doel 3.4. Verduurzaming en circulaire economie is toegevoegd. Hieronder valt het beleidsproduct 3.4.1. eveneens "Verduurzaming en circulaire economie";
 • vanaf 2025 komt het product 3.1.2. Industrie en Vakmanschap te vervallen.;
 • het bestaande doel uit programma 1, Land- en tuinbouw en het daaraan gekoppelde product is nu opgenomen in dit programma en hernoemd in:
  doel 3.5. Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw,
  product 3.5.1. Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw.
 • de naam van de programmareserve LPLG wordt gewijzigd in programmareserve Landbouw. 

Hiermee sluit de doelenboom van de (gewijzigde) begroting en het beleidskader Werken aan een Toekomstbestendige Economie op elkaar aan. Dit is ook terug te zien in de gewijzigde financiële tabel, waar budgetten budgettair neutraal zijn overgeheveld.

Maatschappelijke opgave

Terug naar navigatie - Maatschappelijke opgave

Door uitvoering van het beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie 2024-2027 werken we aan de versterking van onze regionale economie. De maatschappelijke opgave die daarbij leidend is, is als volgt geformuleerd:

 • Een veerkrachtige, toekomstbestendige en wendbare Limburgse economie, met stevige ambities als het gaat om slimme en duurzame innovaties.

Aan de hand van indicatoren maken we zichtbaar hoe het over de lange termijn (trendmatig) gesteld is met deze maatschappelijke opgave.

Indicator 1: Bruto Regionaal Product (BBV).

Bron: CBS

Indicator 2: Werkgelegenheid (% bruto arbeidsparticipatie) (BBV).

Bron: CBS

Indicator 3: Opbouw werkgelegenheid Limburgs bedrijfsleven naar beroepen en grootteklasse (in ontwikkeling).

Bron: ntb

Indicator 4: Opbouw van de beroepsbevolking (in ontwikkeling).
Bron: ntb

Indicator 5: Arbeidsmarktkrapte (in ontwikkeling).
Bron: ntb

Indicator 6: Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (in ontwikkeling).
Bron: ntb

Indicator 7: Vestigingsdynamiek naar grootteklasse (in ontwikkeling).
Bron: ntb

Indicator 8: Regional Innovation Score (in ontwikkeling).
Bron: EC Regional Innovation Scoreboard

Onze beleidskaders

Terug naar navigatie - Onze beleidskaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1. Vestigingsklimaat van morgen

Terug naar navigatie - 3.1. Vestigingsklimaat van morgen
 • In 2027 zijn onze acquisitieresultaten verbeterd, kennen wij het Limburgse bedrijfsleven beter en is het zakelijk toerisme gegroeid;
 • In 2027 is de acquisitiesamenwerking met stakeholders in Limburg dusdanig versterkt dat nieuwe potentiële leads die kansrijk zijn voor Limburg, in gezamenlijkheid worden verkend;
 • In 2027 zijn er betere (ruimtelijke) randvoorwaarden gecreëerd voor een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat in 2027.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 zijn onze acquisitieresultaten verbeterd, kennen wij het Limburgse bedrijfsleven beter en is het zakelijk toerisme gegroeid'

Indicator 1: Beschrijving in welke mate het Limburgse bedrijfsleven beter bekend is (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Indicator 2: Zakelijk toerisme (in ontwikkeling).
Bron: te ontwikkelen

Indicator bij 'in 2027 is de acquisitiesamenwerking met stakeholders in Limburg dusdanig versterkt dat nieuwe potentiële leads die kansrijk zijn voor Limburg, in gezamenlijkheid worden verkend'

Indicator 3: Beschrijving bereikte versterking acquisitiesamenwerking (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Indicator bij 'in 2027 zijn er betere (ruimtelijke) randvoorwaarden gecreëerd voor een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat in 2027'

Indicator 4: Beschrijving van de Ruimtelijke randvoorwaarden die zijn gecreëerd (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2. Innovaties voor de maatschappelijke opgaven

Terug naar navigatie - 3.2. Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
 • In 2027 is de innovatiekracht van het Limburgse MKB verbeterd, waardoor ondernemers via maatschappelijk verantwoorde innovaties en ondernemerschap bijdragen aan een duurzaam, circulair, gezond en digitaal Limburg;
 • In 2027 zijn er meer startende innovatieve ondernemers vanuit de ecosystemen, het onderwijs en via acquisitie, allen gericht op de transities;
 • In 2027 is er voor Limburg een dekkend financieringsinstrumentarium voor startende ondernemers.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 is de innovatiekracht van het Limburgse MKB verbeterd, waardoor ondernemers via maatschappelijk verantwoorde innovaties en ondernemerschap bijdragen aan een duurzaam, circulair, gezond en digitaal Limburg'

Indicator 1: Aantal MKB bedrijven in Limburg met proces- en productinnovaties (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator 2: Beschrijving van innovatiekracht van Limburgse MKB (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Indicator bij 'in 2027 zijn er meer startende innovatieve ondernemers vanuit de ecosystemen, het onderwijs en via acquisitie, allen gericht op de transities'

Indicator 3: Aantal startende innovatieve bedrijven vanuit: (i) Brightlands ecosystemen, (ii) Limburgse onderwijsinstellingen, (iii) acquisitie van de Provincie (in ontwikkeling).
Bron: te ontwikkelen

Indicator bij 'in 2027 is er voor Limburg een dekkend financieringsinstrumentarium voor startende ondernemers'

Indicator 4: Aanwezigheid financieringsinstrumentarium voor startende ondernemers, Ja/Nee (in ontwikkeling).
Bron: Data beleidscluster

Wat gaan we daarvoor doen?

3.3. Een gezonde arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 3.3. Een gezonde arbeidsmarkt
 • In 2027 is de flexibiliteit en robuustheid van de onderwijsinfrastructuur (MBO, HBO en WO) in  Limburg versterkt en vergroot;
 • In 2027 is er een Leven Lang Ontwikkelen-infrastructuur die de inwoners van Limburg in staat stelt om hun kennis en vaardigheden op peil te houden;
 • In 2027 werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan de kritische factor human capital bij het doen slagen van de transities.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 is de flexibiliteit en robuustheid van de onderwijsinfrastructuur (MBO, HBO en WO) in  Limburg versterkt en vergroot'

Indicator 1: Leerlingenaantallen Limburgse onderwijsinstellingen (in ontwikkeling).
Bron: DUO Register Onderwijsinstellingen

Indicator 2: Aanwezigheid/beschikbaarheid opleidingen (in ontwikkeling).
Bron: DUO Register Onderwijsinstellingen

Indicator 3: Beschrijving van de omgang van de onderwijsinstellingen met dalende leerlingenaantallen (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Indicatoren bij 'in 2027 is er een Leven Lang Ontwikkelen-infrastructuur die de inwoners van Limburg in staat stelt om hun kennis en vaardigheden op peil te houden'

Indicator 4: Aanwezigheid van de LLO-infrastructuur Ja/Nee (in ontwikkeling).
Bron: Data beleidscluster

Indicator 5: Beschrijving werking van de LLO-infrastructuur (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Indicatoren bij 'in 2027 werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan de kritische factor human capital bij het doen slagen van de transities'

Indicator 6: Het aantal publiek private samenwerking van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven binnen de transities (in ontwikkeling).
Bron: Data beleidscluster

Indicator 7: Beschrijving van de publiek private samenwerkingen van het beroepsonderwijs en bedrijfsleven binnen de transities (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Wat gaan we daarvoor doen?

3.4. Verduurzaming en circulaire economie

Terug naar navigatie - 3.4. Verduurzaming en circulaire economie
 • Tegen 2027 heeft de Limburgse economie een grotere mate van circulariteit bereikt door de implementatie van R-strategieën, waarmee we in lijn zijn met de nationale doelstelling van 50% circulariteit tegen 2030;
 • In 2027 werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid intensief samen om de menselijke factor in de circulaire transitie te versterken;
 • In 2027 zijn de ruimtelijke, juridische, digitale en financiële randvoorwaarden zo ingericht om de uitrol van kansrijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicator bij 'tegen 2027 heeft de Limburgse economie een grotere mate van circulariteit bereikt door de implementatie van R-strategieën, waarmee we in lijn zijn met de nationale doelstelling van 50% circulariteit tegen 2030'

Indicator 1: Regionale toegevoegde waarde van de circulaire economie in Limburg naar R-strategie (in ontwikkeling).
Bron: CBS

Indicator bij 'in 2027 werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid intensief samen om de menselijke factor in de circulaire transitie te versterken'

Indicator 2: Beschrijving van de mate waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken op het gebied van human capital i.r.t. circulariteit (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Indicatoren bij 'in 2027 zijn de ruimtelijke, juridische, digitale en financiële randvoorwaarden zo ingericht om de uitrol van kansrijke ontwikkelingen mogelijk te maken'

Indicator 3: Beschrijving van de door de Provincie ingerichte ruimtelijke, juridische, digitale en financiële randvoorwaarden (bijv. monitoring ruimtelijk beleid (CELL4LIFE)) (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Indicator 4:  Aantal (opgeloste) belemmeringen (in ontwikkeling).
Bron: Data beleidscluster

Wat gaan we daarvoor doen?

3.5. Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg

Terug naar navigatie - 3.5. Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
 • In 2027 is er meer kennis over de land- en tuinbouw in Limburg en daardoor begrip ten aanzien van de sector en de transities.

In 2027 zijn er 120 agrarische koplopers en innovatoren ondersteund met het marktrijp maken van kansrijke innovaties en concepten ten behoeve van de transities. Daarnaast zal er eind 2025 een uitgebalanceerd pakket beschikbaar zijn bij LIOF, tevens ten behoeve van de transities in de landbouw. Hierbij besteden we minimaal de helft van het beschikbare budget aan oplossingen die duurzaam en diervriendelijk zijn. 

We werken aan een communicatiestrategie, waarmee we vanaf 2025 gaan zorgen voor actieve informatie naar de Limburgse agrariërs ten aanzien van kennis- en informatie overdracht en regelingen. Daarnaast beogen we met de communicatiestrategie ook educatieve en kleinschalige initiatieven te ondersteunen gericht op de relatie tussen boer en burger. 

Tot slot werken we aan een platform waar partijen die betrokken zijn bij het perspectief van de blijvende ondernemer in Limburg met elkaar spreken over de strategie en aanpak om deze ondernemers te ondersteunen met het uitstippelen van de toekomstontwikkeling van hun bedrijf.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicator 1: Beschrijving van de mate waarin voldoende en juiste kennis aanwezig is over de land- en tuinbouw in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: n.v.t. (kwalitatief)

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt het budget van programma Werken aan een toekomstbestendige economie bijgesteld. 

Bij deze bijstelling dalen de totale lasten in 2024 van dit programma met € 1,68 mln. Enerzijds is deze daling veroorzaakt door de fasering  van middelen (€ 13,61 mln.) naar 2025 m.b.t. MAA en Einstein telescoop.

Anderzijds voegen we nieuwe middelen aan de begroting 2024 toe voor de uitvoering van de beleidskaders uit deze Statenperiode. In deze voorjaarsnota onttrekken we € 6,26 mln. uit de programmareserves voor de volgende besluiten:

 • Procesmiddelen Fundraising  en cofinanciering Europese en nationale fondsen;
 • LIOF Trade;
 • Afroep procesmiddelen transitie MAA;
 • Procesmiddelen Brightlands Campussen;
 • Brightlandscommunicatie 2024-2026;
 • Planvorming doorontwikkeling gebiedsontwikkeling BMHC;
 • (Proces)middelen Arbeidsmarkt en Onderwijs;
 • Uitvoering actielijnen Verduurzaming en Circulaire Economie.

Verder is bij het uitwerken van het beleidskader 'Werken aan een toekomstbestendige economie voor Limburg 2024-2027' het doel Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg van programma 1 Perspectief voor het landelijk gebied  verplaatst naar programma 3 Werken aan toekomstbestendige  economie. Dit betreft een verschuiving  van budget tussen de programma's, die geen invloed heeft op het begrotingsresultaat.

Ten slotte heeft het nadelige exploitatieresultaat van deze begrotingswijziging ad € 2,50 mln. met name betrekking op de CAO-bijstelling van de personeelskosten en dit wordt gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen (programma 9. Financiën en overhead). 

Voor nadere details verwijzen we naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 14.228 -7.120 7.108
3.1.2 Industrie en vakmanschap 21.230 -1.460 19.769
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 21.136 -12.578 8.558
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 56.594 -21.158 35.435
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 13.675 4.367 18.042
3.2.2 Brightlands 852 3.712 4.564
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 14.526 8.080 22.606
3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs
3.3.1 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs 1.100 1.368 2.468
Totaal 3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs 1.100 1.368 2.468
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 1.974 2.348 4.322
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 1.974 2.348 4.322
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 584 7.686 8.270
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 584 7.686 8.270
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 74.778 -1.677 73.101
Totaal Lasten 74.778 -1.677 73.101
Baten
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.2 Industrie en vakmanschap 18.524 0 18.524
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 982 0 982
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 19.506 0 19.506
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 1.435 -1.435 0
3.2.2 Brightlands 0 1.435 1.435
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 1.435 0 1.435
3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs
3.3.1 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs 372 0 372
Totaal 3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs 372 0 372
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 6 58 64
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 6 58 64
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 21.319 58 21.376
Totaal Baten 21.319 58 21.376
Saldo van baten en lasten -53.460 1.735 -51.725
Stortingen
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 35.000 0 35.000
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 5.228 0 5.228
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 40.228 0 40.228
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 8.224 -8.224 0
3.2.2 Brightlands 0 8.474 8.474
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 8.224 250 8.474
3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs
3.3.1 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs 10.000 0 10.000
Totaal 3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs 10.000 0 10.000
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 0 10.000 10.000
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 0 10.000 10.000
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 58.452 10.250 68.702
Totaal Stortingen 58.452 10.250 68.702
Onttrekkingen
3 Werken aan de toekomstige economie
3.1 Vestigingsklimaat van morgen
3.1.1 Vestigingsklimaat van morgen 1.460 -1.145 315
3.1.3 Maastricht Aachen Airport 0 60 60
Totaal 3.1 Vestigingsklimaat van morgen 1.460 -1.085 375
3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven
3.2.1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 3.220 710 3.930
3.2.2 Brightlands 0 3.200 3.200
Totaal 3.2 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven 3.220 3.910 7.130
3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs
3.3.1 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs 0 1.345 1.345
Totaal 3.3 Toekomstbestendige arbeidsmarkt en onderwijs 0 1.345 1.345
3.4 Verduurzaming en circulaire economie
3.4.1 Verduurzaming en circulaire economie 0 25 25
Totaal 3.4 Verduurzaming en circulaire economie 0 25 25
3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg
3.5.1 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 0 1.820 1.820
Totaal 3.5 Gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw in Limburg 0 1.820 1.820
Totaal 3 Werken aan de toekomstige economie 4.680 6.015 10.695
Totaal Onttrekkingen 4.680 6.015 10.695
Saldo mutatie reserves -53.772 -4.235 -58.007