90.240 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

6. Cultuur en erfgoed voor iedereen

6. Cultuur en erfgoed voor iedereen

90.240 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Cultuur en erfgoed voor iedereen

Terug naar navigatie - Cultuur en erfgoed voor iedereen

Voor iedere inwoner van Limburg moet er een toegankelijk aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed zijn, om samen van te genieten, om mee te doen, om zich in te herkennen en verbinding te ervaren.  Niet alle inwoners van Limburg komen vanzelfsprekend in aanraking met cultuur en erfgoed. Dat verdient aandacht, omdat er juist in Limburg zoveel is om van te genieten. De Provincie Limburg is overtuigd van de intrinsieke waarde van cultuur en erfgoed, maar benadrukt ook de functie die cultuur en erfgoed hebben voor de maatschappij. Zij vormen een verbindende factor in een veranderende samenleving. Wij willen daarom dat cultuur en erfgoed voor elke inwoner van Limburg toegankelijk is. Zodat nog meer Limburgers geraakt worden door kunst, geïntrigeerd raken door ons verleden en mee kunnen doen met het Limburgse culturele leven. Daarom investeren wij in een breed en toegankelijk aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed in Limburg. De Limburgse cultuur is daarnaast ook zichtbaar aanwezig in het openbare leven. Denk aan de Limburgse taal of de (volks)culturele evenementen. Of aan onze monumenten, zoals kerken, kastelen of industrieel erfgoed, die vaak beeldbepalend zijn in het Limburgse landschap. Dit verdient behoud en bescherming. Het is van belang dat de Limburgse geschiedenis zoveel mogelijk toegankelijk is voor inwoners, in het bijzonder voor onze jongeren. 

Maatschappelijke opgave

Terug naar navigatie - Maatschappelijke opgave

Door uitvoering van het beleidskader Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024-2027 zetten we in op een toegankelijk aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed in Limburg. De maatschappelijke opgaven die daarbij leidend zijn, zijn als volgt geformuleerd:

 • elke Limburger heeft toegang tot alle vormen van cultuur;
 • behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties.

Aan de hand van indicatoren maken we zichtbaar hoe het over de lange termijn (trendmatig) gesteld is met deze maatschappelijke opgave.

Indicator bij 'elke Limburger heeft toegang tot alle vormen van cultuur'

Indicator 1: Ervaren toegang tot cultuur (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen

Indicator bij 'behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties'

Indicator 2: Behoudenswaardig erfgoed in Limburg; (archeologie, musea, monumenten, landschap).
Bron: erfgoedmonitor

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1. Cultuur

Terug naar navigatie - 6.1. Cultuur

Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling en zet aan tot creatief en innovatief denken. Het prikkelt mensen en is aanleiding voor reflectie op zichzelf en de maatschappij. Cultuur vertelt aansprekende verhalen, biedt beleving, herkenning en identiteit. Het biedt ontmoeting, leidt tot onderlinge verbinding en versterkt de sociale cohesie. Toegang tot cultuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij werken daarom aan een beter gebalanceerd professioneel cultuuraanbod voor de hele provincie. De regio Noord- en Midden-Limburg verdient een groter en meer divers cultuuraanbod. De drie provinciale musea blijven belangrijke boegbeelden van en voor Limburg. Voor het Limburgs Museum zien wij een meer centrale rol in het uitdragen van de Limburgse identiteit. Kinderen maken op school door cultuureducatie vaak voor het eerst kennis met cultuur. Wij zetten tevens in op kansengelijkheid voor kinderen en jongeren door cultuureducatie op scholen te stimuleren. Veel mensen komen in aanraking met cultuur doordat zij lid zijn van een amateurkunstenvereniging. Aandacht voor verenigingsondersteuning blijft van groot belang om laagdrempelige cultuurparticipatie te laten blijven bestaan. De kracht, inzet en passie van amateurs en vrijwilligers zijn een zichtbare eigenheid van Limburg en dragen wezenlijk bij aan het gemeenschapsgevoel en aan de ontwikkeling van de eigen en de gezamenlijke identiteit. Wij zetten daarom ook in op de doorontwikkeling van de Limburgse taal. Daarnaast ondersteunen wij vele lokale en regionale (volks)culturele festivals en evenementen in Limburg, die zorgen voor ontmoeting en bijdragen aan de levendigheid van wijken of kernen. 

Ten aanzien van cultuur streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 is het cultureel aanbod en de culturele infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg niet alleen vergroot, maar vooral aan de basis versterkt t.o.v. 2023;
 • in 2027 is een groter aandeel van de Limburgse jeugd in aanraking gekomen met het cultureel aanbod in Limburg;
 • in 2027 is het lokale culturele aanbod dat door de Provincie wordt ondersteund versterkt;
 • in 2027 is het gebruik en de zichtbaarheid van de Limburgse taal meer gestimuleerd en gericht op het behoud van het Limburgs.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicator bij 'in 2027 is het cultureel aanbod en de culturele infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg niet alleen vergroot, maar vooral aan de basis versterkt t.o.v. 2023'

Indicator 1: Aantal door Provincie Limburg gehonoreerde subsidieaanvragen binnen de regelingen:
- Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen;
- Nadere subsidieregels Cultuur;
- Participatieregeling;
- Nadere subsidieregels culturele infrastructuur 2025-2028;
- Plus nog een andere subsidieregeling vanaf 2024 (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid + subsidies (2025)

Indicator bij  'in 2027 is een groter aandeel van de Limburgse jeugd in aanraking gekomen met het cultureel aanbod in Limburg'

Indicator 2: Percentage Limburgse jeugd dat in aanraking is gekomen met het cultureel aanbod in Limburg (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid + subsidies (2025)

Indicator bij 'in 2027 is het lokale culturele aanbod, dat door de Provincie wordt ondersteund, versterkt'

Indicator 3: Aantal door Provincie Limburg gehonoreerde subsidieaanvragen binnen de regelingen (ntb welke regelingen) (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid + subsidies (2025)

Indicatoren bij  'in 2027 is het gebruik en de zichtbaarheid van de Limburgse taal meer gestimuleerd en gericht op het behoud van het Limburgs'

Indicator 4: Aantallen initiatieven/subsidieregels (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid + subsidies (2025)

Indicator 5: Omschrijving activiteiten (in ontwikkeling).
Bron: Kwalitatief

Wat gaan we daarvoor doen?

6.2. Erfgoed

Terug naar navigatie - 6.2. Erfgoed

Erfgoed wordt vaak gezien als dat wat Limburg écht Limburgs maakt. Erfgoed is overal en geeft kleur aan de omgeving. We blijven ons dan ook inzetten voor het behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties. 

De Limburger kan hierdoor meer erfgoedlocaties bezoeken omdat de toegankelijkheid gestimuleerd is en meer monumenten zijn opgeknapt voor de toekomst. Hierdoor is het straatbeeld verbeterd, zowel in de stad als op het platteland. Leegstaand monumentaal erfgoed staat er immers vaak slecht bij. Door bij te dragen aan de restauratie  van deze gebouwen komen meer van dit soort gebouwen in een betere staat. Ook is de Limburger die betrokken is als erfgoedvrijwilliger geholpen bij zijn/haar erfgoedproject als de Provincie deze ondersteund. Tegelijkertijd is erfgoed in brede zin beter toegankelijk voor een breed publiek waardoor iedere Limburger makkelijker kan genieten van of meedoen met ons Limburgs erfgoed. 

Ten aanzien van erfgoed streven we deze collegeperiode de volgende doelstellingen na:

 • in 2027 is een groter percentage monumenten in betere en duurzame staat dan in 2023;
 • in 2027 zijn meer vrijwilligers betrokken bij het in stand houden van erfgoed dat door de Provincie Limburg wordt ondersteund;
 • in 2027 is door de Provincie ondersteunende erfgoed meer toegankelijk voor een breed publiek;
 • erfgoed wordt als een provinciaal belang meegewogen in alle transitieopgaven.

Wat merkt de Limburger ervan?

Indicatoren bij 'in 2027 is een groter percentage monumenten in betere en duurzame staat dan in 2023'

Indicator 1: Percentage rijksmonumenten met een betere staat van onderhoud (in ontwikkeling).  
Bron: Erfgoedmonitor

Indicator 2: Percentage rijksmonumenten weergegeven naar de staat van het casco (matig/slecht) (BBV). 
Bron: Fenicks, peildatum 23 maart 2023

Indicator bij 'in 2027 zijn meer vrijwilligers betrokken bij het in stand houden van erfgoed dat door de Provincie Limburg wordt ondersteund'

Indicator 3: Vrijwilligers betrokken bij instandhouding erfgoed met provinciale ondersteuning (in ontwikkeling).
Bron: "Te ontwikkelen, via Klein erfgoed-regeling, Archeologische subsidieregeling"

Indicator bij  'in 2027 is door de Provincie ondersteunende erfgoed meer toegankelijk voor een breed publiek'

Indicator 4: Toegankelijkheid van erfgoed met provinciale ondersteuning (in ontwikkeling).
Bron: Te ontwikkelen, beleid +  subsidies (2025)

Indicator bij  'erfgoed wordt als een provinciaal belang meegewogen in alle transitieopgaven'

Indicator 5: Meewegen erfgoed in transitieopgave (in ontwikkeling).
Bron: Kwalitatief

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Voorjaarsnota 2024 wordt het budget van programma Cultuur en erfgoed voor iedereen bijgesteld.

We voegen € 2,40 mln. aan de lasten van de exploitatiebegroting 2024 toe. 

Uit de programmareserves onttrekken we € 3,98 mln. om  de lasten van de begroting op te hogen voor: 

 • uitvoering 2e Gewijzigde Motie 2997 Continuïteit in beleid € 0,55 mln.;
 • beleidskaders Samen leven en Bestaanszekerheid € 2,22 mln., in 2024 en € 1,21 mln. in 2025.

Verder is in de begroting 2024 een bedrag ad € 0,09 mln. toegevoegd voor Toekomst de Vondst. De overige posten hebben betrekking op faseringen (zie toelichtingen Geld). 

Het nadelige exploitatieresultaat van deze begrotingswijziging ad € 0,14 mln. heeft met name betrekking op de CAO-bijstelling van de personeelskosten en wordt gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen (programma 9. Financiën en overhead). 

Voor nadere details verwijzen we naar de toelichtingen op product-niveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Gewijzigde begroting 2024 tot Voorjaarsnota Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Begroting 2024 na wijziging
Lasten
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 34.192 1.549 35.742
Totaal 6.1 Cultuur 34.192 1.549 35.742
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 23.646 852 24.498
Totaal 6.2 Erfgoed 23.646 852 24.498
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 57.838 2.401 60.240
Totaal Lasten 57.838 2.401 60.240
Baten
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 4.066 0 4.066
Totaal 6.1 Cultuur 4.066 0 4.066
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 0 1.939
Totaal 6.2 Erfgoed 1.939 0 1.939
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 6.005 0 6.005
Totaal Baten 6.005 0 6.005
Saldo van baten en lasten -51.833 -2.401 -54.234
Stortingen
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 15.000 0 15.000
Totaal 6.1 Cultuur 15.000 0 15.000
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 15.000 0 15.000
Totaal 6.2 Erfgoed 15.000 0 15.000
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 30.000 0 30.000
Totaal Stortingen 30.000 0 30.000
Onttrekkingen
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen
6.1 Cultuur
6.1.1 Cultuur 3.326 220 3.545
Totaal 6.1 Cultuur 3.326 220 3.545
6.2 Erfgoed
6.2.1 Erfgoed, monumenten en archeologie 495 2.042 2.537
Totaal 6.2 Erfgoed 495 2.042 2.537
Totaal 6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 3.821 2.261 6.082
Totaal Onttrekkingen 3.821 2.261 6.082
Saldo mutatie reserves -26.179 2.261 -23.918